48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

 

    Z A K O Ń C Z O N E

PRACTICE - Upowszechnianie platformy kształcenia na odległość dla doradców ds. rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o technologie informacyjne i komunikacyjne w Europie

Rozwój zintegrowanego systemu doradztwa - Program Transition Facility PL 2006 IB AG 01 - umowa współpracy bliźniaczej

Szkolenie doradców i nauczycieli w zakresie minimalnych wymagań wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych obowiązujących dla osi 2 PROW 2007-2013

Szkolenie małopolskich rolników w zakresie wykorzystania komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym

INTERREG IIIC eFarmer - Pobudzanie przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju regionalnego obszarów wiejskich

Projekt LEONARDO da VINCI - Kompetencje zawodowe i certyfikacja doradców rolniczych w świecie rynku konkurencyjnych usług - Kompetencje Doradców Rolniczych

Przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego

 Realizacja projektu - "Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie"

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków EFRROW w ramach PROW 2007-2013 w zakresie działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, wdrażanego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie jako Lider konsorcjum realizującego projekt w składzie - Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM, 02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 32; Kujawsko–Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 89-122 Minikowo Minikowo k. Nakła n/ Notecią; Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 24-130 Końskowola ul. Pożowska 8; Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 95-011 Bratoszewice ul. Nowości 32; Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 32-082 Bolechowice Karniowice 9; Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 02-456 Warszawa ul. Czereśniowa 98; Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 36-040 Boguchwała ul. Tkaczowa 146; Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 18-210 Szepietowo; Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 80-001 Gdańsk ul. Trakt św. Wojciecha 293; Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 26-200 Końskie ul. Piotrkowska 30; Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 10-356 Olsztyn ul. Jagiellońska 91; Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 60-163 Poznań ul. Sieradzka 29; Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 73-134 Barzkowice – informuje o naborze uczestników z terenu całego kraju na szkolenia "Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie" które odbywają się wg zamieszczonego harmonogramu:

Harmonogram szkoleń

Karta zgłoszenia

Ramowy program szkoleń:

  1. Rodzaje energii odnawialnej, jej źródła oraz ocena ich zasobów.
  2. Obecny stan rozwoju sektora Odnawialnych Źródeł Energii w kraju i województwie oraz perspektywy rozwoju sektora do 2020 roku.
  3. Rola rolnictwa w rozwoju energetyki rozproszonej oraz zabezpieczenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.
  4. Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe korzyści rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej.
  5. Rolnik jako dostawca surowca do produkcji energii odnawialnej – uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe.
  6. Rolnik jako producent energii odnawialnej– uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe.
  7. Inwestycje w energię odnawialną w gospodarstwie – innowacyjne rozwiązania technologiczne, możliwości uzyskania dofinansowania.

 

Szkolenia mają charakter ogólnokrajowy i są dostępne nieodpłatnie dla osób z terenu całego kraju. Szczegółowych informacji udzielają Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w poszczególnych województwach.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”;
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013;
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

PREZENTACJE
  

Uprawa wybranych roślin energetycznych

Dobre praktyki wykorzystania OZE na obszarach wiejskich - Zdzisław Ginalski - CDR O/Radom

Rozwój biogazowni rolniczych - Zdzisław Ginalski - CDR O/Radom

Ramy prawne OZE w Polsce - Zdzisław Ginalski - CDR O/Radom

Konferencja „Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Biogazownie rolnicze – szansą na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa rolnego oraz dywersyfikację źródeł przychodów"

 Projekt pt. "PRACTICE - Upowszechnianie platformy kształcenia na odległość dla doradców ds. rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o technologie informacyjne i komunikacyjne w Europie" jest realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci przez partnerów z Hiszpanii, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Polskę w projekcie reprezentuje Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.

Program Transition Facility PL 2006 IB AG 01 - Umowa WSPÓŁPRACY BLI?NIACZEJ

Od października 2007 r., przez rok, polska i francuska administracja wdrażają wspólnie projekt współpracy bliźniaczej wspierający rozwój zintegrowanego systemu doradztwa rolniczego w Polsce. Projekt jest finansowany ze Środków Przejściowych Unii Europejskiej. System będzie służył doradcom, a w dalszej perspektywie również samym rolnikom, dostarczając im szeroki wachlarz usług informatycznych na wzór systemów istniejących we Francji i w Danii.

Do realizacji projektu francuskie ministerstwo rolnictwa zaangażowało Stałe Zgromadzenie Izb Rolniczych (APCA), Stowarzyszenie Rolniczej Koordynacji Technicznej (ACTA) oraz rolnicze instytuty i ośrodki badawcze, aby zapewnić realizacje i koordynacje pracy ekspertów z równych dziedzin oraz wsparcie techniczne. W ramach projektu powołano 5 grup roboczych w następujących komponentach:
Komponent 1: produkcja roślinna
Komponent 2: produkcja zwierzęca
Komponent 3: ekonomika produkcji
Komponent 4: marketing
Komponent 5: dywersyfikacja
Komponent 6: infrastruktura sieci
Komponent 7: aplikacje

INTERREG IIIC eFarmer
Pobudzanie przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju regionalnego obszarów wiejskich

W grudniu 2007 ostatecznie zakończono realizację programu: „Pobudzanie przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju regionalnego obszarów wiejskich” w ramach operacji eFARMER INTERREG IIIC. W trakcie trwającego prawie dwa lata projektu, w Centrum Doradztwa Rolniczego zrealizowanych zostało 6 następujących podprojektów:
  • Analizy
  • Agroportal
  • Ewidencja produkcji roślinnej oraz wymiana danych z Centralną Bazą Danych
  • Praktyczne zastosowanie Centralnej Bazy Danych w rolnictwie
  • Doradca na odległość
  • Nowy model doradztwa poprzez e-learning
  
Wynikiem projektu są programy i narzędzia komputerowe wspomagające podejmowanie decyzji w gospodarstwie rolnym, dotyczące: wybranych obszarów produkcji roślinnej i zwierzęcej, analizy ekonomicznej, doradztwa rolniczego na odległość.
Ponadto w ramach projektu powstał kurs nauczania na odległość (e-learning) oraz grupujący wyniki pozostałych podprojektów Internetowy portal rolniczy. Wyniki projektu dostępne są w serwisie www.odr.net.pl oraz www.agroportal.agro.pl. Dostęp do kursów eLearning  znajduje się na stronie CDR.

Nazwa projektu: „Kompetencje zawodowe i certyfikacja doradców rolniczych w świecie rynku konkurencyjnych usług – Kompetencje Doradców Rolniczych.

Czas trwania projektu: marzec 2005 – grudzień 2007.

Opis projektu:
Konieczność dostosowania systemu doradztwa rolniczego do wymogów nowej Wspólnej Polityki Rolnej doprowadziła do opracowania i realizacji międzynarodowego projektu LEONARDO da VINCI, w którym uczestniczyliśmy wspólnie z: Austrią, Republiką Czeską, Niemcami, Węgrami i Słowacją.

W swoich założeniach projekt zakładał analizę i porównanie systemów doradztwa rolniczego uczestniczących w nim krajów członkowskich  i na tej podstawie opracowanie standardów kwalifikacji zawodowych oraz zasad certyfikacji doradców. Celem tych działań jest zapewnienie wysokiej jakości usług doradczych dla wszystkich rolników oczekujących pomocy przy wdrażaniu minimalnych wymagań wzajemnej zgodności.

Wymiernym efektem projektu jest wspólne opracowanie i wydanie  „Podręcznika Kompetencji Doradcy w zakresie minimalnych wymagań wzajemnej zgodności”, który zawiera wymagania dotyczące kwalifikacji i niezbędnej wiedzy doradców świadczących usługi w obszarze minimalnych wymagań wzajemnej zgodności. Lista takich wymagań została opracowana w oparciu o 19 aktów prawnych UE określających podstawowe wymagania z zakresu zarządzania gospodarstwem oraz zasad dobrej kultury rolnej - zgodnej z wymogami ochrony środowiska. Podręcznik wydany został w językach narodowych wszystkich uczestników projektu. Podręcznik może być wykorzystywany nie tylko przez doradców, ale też w średnich szkołach zawodowych kształcących przyszłe kadry specjalistów oraz jako zbiór wskazówek dla pracowników izb rolniczych, związków zawodowych rolników, urzędów i agencji rozwoju.

Opracowana została również analiza porównawcza systemów doradztwa rolniczego funkcjonujących w państwach będących uczestnikami projektu. Wyniki były już i nadal są prezentowane w różnej formie:
- na stronie internetowej  www.agroextension.net  - w wersji angielskiej,
- w wydawnictwach informacyjnych opracowanych w językach narodowych partnerów projektu,
- na nośniku elektronicznym CD-ROM, (pobierz)
- w trakcie seminariów, spotkań warsztatowych i konferencji – także międzynarodowych (m.in. w Czechach, na Słowacji, Węgrzech i Niemczech).

Efektem projektu jest także nawiązanie współpracy w tworzeniu wspólnych zasad dotyczących kwalifikacji i akredytacji doradców, a także określenie wymagań dotyczących przygotowania zawodowego doradców, uwzględniających specyfikę poszczególnych krajów uczestniczących w projekcie. Nie bez znaczenia jest stworzenie płaszczyzny współpracy dla powołania stałej międzynarodowej grupy roboczej krajowych władz certyfikujących, która w przyszłości działać będzie na rzecz podnoszenia standardów usług doradczych.
 
Osoba koordynująca projekt: Małgorzata Ramatowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PODR?CZNIK KOMPETENCJI DORADCY W ZAKRESIE WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI - do pobrania

Szkolenia dla małopolskich rolników
z zakresu wykorzystania komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w Konsorcjum z Małopolską Izbą Rolniczą w Krakowie oraz Stowarzyszeniem Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność  realizuje obecnie projekt pt.: „Szkolenie małopolskich rolników w zakresie wykorzystania komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym”. Celem projektu jest przeprowadzenie w okresie od 2.04. 2007r. do 10.05.2008r. 45 szkoleń z zakresu: podstaw obsługi komputera, umiejętności korzystania z Internetu oraz obsługi programów ułatwiających zarządzanie gospodarstwem dla 720 rolników z województwa małopolskiego.

Osoba do kontaku:
Rafał Galiak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 012 424 05 07

 

 

 

 

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

 

 

PRZYGOTOWANIE  INNOWACYJNYCH  PROGRAMÓW
KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO  (część III)

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki, poprzez jednostkę organizacyjną Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, zleciło realizację zamówienia projektu Przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego (część III) konsorcjum w składzie:
wykonawca: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu,
podwykonawcy: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli  w Szczecinie oraz Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program: Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich w latach 2004-2006, Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.
Projekt zakładał opracowanie 912 pakietów edukacyjnych w formie "Poradnika dla ucznia" i "Poradnika dla nauczyciela" do programów jednostek modułowych wyodrębnionych w programach nauczania dla 50 zawodów.
Udział Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie polegał na koordynacji prac mających na celu opracowanie 56 pakietów edukacyjnych do modułowych programów nauczania dla 3 zawodów:

  • technik rolnik,
  • rolnik,
  • technik hodowca koni.

Pracownicy Działu Doskonalenia Zawodowego, Oświaty i Współpracy z Nauką CDR koordynowali pracę 23 autorów oraz 24 recenzentów.
Koordynator metodyczny: Rafał Rzepkowski
Kierownicy zespołów autorskich: Maria Majewska, Jolanta Borczyńska-Żbikowska, Justyna Zdunek.
Wartość prac koordynowanych przez CDR - 220.760,- zł

Okres realizacji projektu: listopad 2006-wrzesień 2007.

 

PROJEKT ZLECONY PRZEZ MEN:
PRZYGOTOWANIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
REALIZACJA: KONSORCJUM Wykonawca: ITeE-PIB, Podwykonawcy:  ŁCDNiKP,  IBE, CDR,  CDiDN,  ZST

I zamówienie MEN  (2005)
w CDR opracowano:
modułowe programy nauczania dla 6 zawodów:
- technik rybactwa śródlądowego 321[06] technik rolnik  321[05]
- rybak śródlądowy  632[01]   technik agrobiznesu 341[01]
- technik hodowca koni 321[01]  rolnik 613[01]
pakiety edukacyjne dla zawodu: technik rachunkowości (13 pakietów)

II zamówienie MEN  (2006)
w CDR opracowano:
modułowe programy nauczania dla 7 zawodów:
- technik weterynarii 
- technik rybołówstwa morskiego 
- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 
- technik hydrolog 
- technik meteorolog 
- technik leśnik 
- operator maszyn leśnych
pakiety edukacyjne dla 2 zawodów: 
- technik technologii żywności (36 pakietów)
- technik żywienia i gospodarstwa domowego (28 pakietów)

III zamówienie MEN  (2006-07)
w CDR opracowano:
pakiety edukacyjne dla 3 zawodów: 
- technik rolnik (19 pakietów)
- rolnik (17 pakietów)
- technik hodowca koni (20 pakietów)

Koordynacja pracy autorów i recenzentów w trzech projektach:
Autorzy - 95, w tym 62 nauczycieli
Recenzenci - 86, w tym 67 nauczycieli
Ogółem: 181 wykonawców, w tym 129 nauczycieli

Wartość kontraktu CDR:           -   621.460,- zł
I zamówienie MEN  (2005)            -   112.400,- zł
II zamówienie MEN  (2006)           -   288.300,- zł
III zamówienie MEN  (2006-07)     -   220.760,- zł

Podkategorie

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl