48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

MANURE STANDARDS
Standaryzacja obornika dla zrównoważonego zarządzania substancjami odżywczymi
i zmniejszenia emisji

 

Okres realizacji projektu: październik 2017 – październik 2019  manurelogo small
Źródło finansowania: INTERREG Baltic Sea Region
Partnerzy projektu: 9 partnerów z krajów Regionu Morza Bałtyckiego (CDR Radom oraz IUNG z Polski)

Cele projektu:
Projekt ma na celu opracowanie wspólnej strategii dla krajów Regionu morza Bałtyckiego w zakresie zarządzania składnikami naturalnymi w gospodarstwach rolnych w zakresie:

  • inwentaryzacji obecnych krajowych praktyk w zakresie pobierania próbek i analizowania nawozów naturalnych,
  • obliczania nawozów naturalnych jako bilansu masy w gospodarstwie,
  • działań w gospodarstwach demonstracyjnych w zakresie prezentacji najlepszych praktyk w zakresie gospodarowania nawozami naturalnymi,
  • organizacji spotkań / szkoleń / konferencji prezentujących założenia oraz wyniki projektu.

Działania w  ramach projektu:

  • opracowanie wspólnych wytycznych i narzędzi do określania ilości i jakości nawozów naturalnych;
  • wydawanie zaleceń i narzędzi dla najlepszych metodologii w zakresie gospodarowania składnikami, odżywczymi, w tym planów nawożenia;
  • pilotowanie i ocena nowych praktycznych narzędzi dot. nawozów naturalnych oraz  kształtowanie regulacji prawnych,

Działania demonstracyjne w Polsce:
Wytypowanie reprezentatywnych gospodarstw (bydło mięsne, bydło mleczne, trzoda chlewna, drób, owce) i przeprowadzenie w nich dogłębnych analiz dotyczących zarządzania nawozami naturalnymi oraz metod ich pobierania do badań.

Strona internetowa projektu: https://www.luke.fi/manurestandards/en/frontpage/
Twitter: https://twitter.com/ManureStandards

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl