48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Water driven rural development in the Baltic Sea Region
Woda jako czynnik sprawczy rozwoju obszarów wiejskich w regionie Morza Bałtyckiego

logotypy

Pomimo licznych dowodów naukowych dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania zlewniowego zasobami wodnymi ich wdrażanie wciąż natrafia na bariery społeczno-organizacyjne. Czynnikiem decydującym jest lokalny, oddolny charakter ich wdrażania, wymagający współpracy wielu podmiotów/osób prywatnych. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że lokalny system wdrażania jest niezbędny dla osiągnięcia efektu regionalnego/lokalnego. Jest to szczególnie istotne w kontekście obszarów interwencji w ramach nowego okresu programowania Unii Europejskiej.

Odpowiedzią na zaistniałą sytuację jest projekt WATERDRIVE, który stawia sobie za cel zwiększenie potencjału zarówno władz lokalnych, społeczności lokalnych i publicznych służb doradztwa rolniczego działających w ramach wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w gospodarowaniu zasobami wodnymi na obszarach rolniczych, dążąc do poprawy ilości i jakości wody oraz wzmocnienia usług ekosystemowych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

W tym celu niezbędne jest zbudowanie potencjału dla działań wielopodmiotowych, co zapewnić ma realizacja projektu m.in. poprzez moderacje procesu współpracy przez wyszkolonych w ramach projektu doradców „zlewniowych” (ang. catchment officer) działających w ramach systemu publicznego doradztwa rolniczego, opracowanie narzędzi dla wsparcia decyzyjnego w zakresie ujęcia gospodarki wodnej w planowaniu przestrzennym, zarządzania zjawiskami ekstremalnymi jakimi są powodzie i susze w aspekcie adaptacji rolnictwa do zmian klimatu, oraz dostosowania polityk regionalnych i systemów odszkodowań.

Atutem projektu jest zapewnienie narzędzi oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji (edukacyjny pakiet multimedialny) dla grup docelowych w celu optymalizacji zarządzanie własnymi zasobami wodnymi i ekosystemami w perspektywie długoterminowej. Projekt WATERDRIVE ma zatem szanse przyczynić się w sposób skuteczny do poprawy lokalnych praktyk wdrożeniowych i osiągnięcia trwałego wpływu na zmianę postaw.

Projekt zakłada współpracę i wymianę doświadczeń w 8 krajach leżących w zlewni Morza Bałtyckiego, co będzie skutecznie integrować regiony Interreg Baltic Sea Region wokół idei wzmacniania lokalnych praktyk wdrożeniowych w zakresie gospodarowania wodami.

W Polsce projekt będzie realizowany na obszarze 4 województw: lubelskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, z których minimum jedno zostanie wybrane jako obszar pilotażowy testowania działania nowego typu doradcy rolniczego. Realizowany będzie przez 3 partnerów: instytucję naukową Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN z Łodzi, instytucję publiczną: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oraz partnera prywatnego PhenoHorizon OLP sp. z o.o. z Łodzi.

Strona internetowa projektu


Dokumenty do pobrania:

1. Partycypacja na poziomie lokalnym - docx 483 KB

2. Zestaw narzędzi do planowania - docx 654 KB

3. Podręcznik dla liderów – budowanie zaufania w ramach wielosektorowej lokalnej gospodarki wodnej - docx 1.79 MB

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl