48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Projekty międzynarodowe

YOU_WEEn!: Young Women green Entrepreneurs

Okres realizacji projektu: luty 2021 - styczeń 2023
Źródło finansowania projektu: Erasmus +, Współpraca na Rzecz Innowacji i Wymiany Dobrych Praktyk (KA2): Partnerstwa strategiczne (KA205)
Partnerzy projektu: 7 partnerów z 6 krajów UE z Hiszpanii, Grecji, Litwy, Macedonii Północnej, Wielkiej Brytanii oraz z Włoch.

youween eu

Cele projektu: 

YOU_WEEn! to skrót od „Young Women green Entrepreneurs”, projektu Erasmus KA2 rozpoczętego w 2021 roku.

Celem projektu jest zapewnienie młodym kobietom mieszkającym na obszarach wiejskich skutecznych narzędzi do podjęcia działań, dzięki specjalnemu szkoleniu z przedsiębiorczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Myślą przewodnią projektu jest wspieranie szans kobiet na zatrudnienie, rozwój społeczno-edukacyjny i osobisty. Poprzez promocję ekologicznego myślenia, podnoszenie świadomości zrównoważonego rozwoju, promowanie rozwoju na obszarach wiejskich i/lub odizolowanych, wymianę dobrych praktyk, dostarczanie ekspertyz i wiedzy kobietom z obszarów wiejskich, projekt w znacznym stopniu będzie promował edukację i działania w zakresie przedsiębiorczości wśród młodych kobiet.

Efektywne  gospodarowanie nawozem i substancjami odżywczymi w rolnictwie
jest korzystne dla środowiska i dla rolnika, a tym samym jest jedynym sposobem
na zapewnienie zrównoważonej produkcji żywności w przyszłości.

logo

SuMaNu (Zrównoważone zarządzanie nawozami i składnikami odżywczymi w celu zmniejszenia utraty składników odżywczych w regionie Morza Bałtyckiego) to projekt, którego celem jest analiza i synteza podejść do zrównoważonego zarządzania nawozami zwierzęcymi  i substancjami odżywczymi promowanymi w czterech międzynarodowych projektach. Są to projekty: Baltic Slurry Acidification, Manure Standards,  GreenAgri oraz BONUS PROMISE. W kierunku regionalnego i bardziej holistycznego spojrzenia synteza  rozwiązań projektu SuMaNu  zostanie wykorzystana do sformułowania zaleceń dotyczących ekologicznie i ekonomicznie zrównoważonego zarządzania składnikami nawozowymi.  SuMaNu będzie kierować te informacje na szczeblu krajowym i międzynarodowym, zwłaszcza do decydentów. Komunikacja skierowana zostanie także   do innych zainteresowanych stron, w szczególności do rolników za pośrednictwem związków zawodowych rolników i służb doradczych. Partnerzy SuMaNu pochodzą z różnych krajów Morza Bałtyckiego, Finlandii, Estonii, Łotwy, Niemiec, Polski  (CDR Brwinów O/Radom), Danii i Szwecji. Jednym z partnerów jest międzyrządowa organizacja HELCOM - Baltic Marine Environment Protection Commission. SuMaNu jest finansowany z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Czas trwania projektu od października 2018 do marca 2021 r.

https://balticsumanu.eu

Przetwarzanie odchodów zwierzęcych jako droga do lepszego recyklingu składników odżywczych - Raport platformy SuMaNu - pdf 2.64 MB

ULOTKI - Zrównoważone zarządzanie nawozem zwierzęcym i substancjami odżywczymi w celu ograniczenia utraty składników odżywczych w regionie Morza Bałtyckiego

Stworzenie sieci doradców w celu zwiększenia interaktywnych innowacji
w rolnictwie i leśnictwie

 Consulai i2connect Horizon2020logo 1

JAKIE SĄ GŁÓWNE CELE PROJEKTU?
Celem projektu i2connect jest zwiększenie kompetencji doradców wspierających innowacyjne procesy interaktywne w odpowiedzi na liczne wyzwania europejskiego rolnictwa i leśnictwa.

CO TO JEST INNOWACJA INTERAKTYWNA?
Innowacja interaktywna to proces, w którym uczestnicy procesu transferu wiedzy posiadający komplementarną wiedzę (praktyczną, przedsiębiorczą, naukową, itp.) współpracują nad wypracowaniem rozwiązań będących odpowiedzią na specyficzne wyzwania, oraz przygotowaniem ich do wdrożenia w praktykę oraz rozpowszechnieniem wyników projektu. Innowacja interaktywna zawiera istniejącą wiedzę, która nie zawsze jest naukowa. Zachęca ona do współtworzenia wiedzy praktycznej i rozwiązań innowacyjnych.

wateragri logo

WYZNACZANIE NOWYCH GRANIC W ZAKRESIE RETENCJI WODY I ODZYSKIWANIA SKŁADNIKÓW NAWOZOWYCH W CELU ROZWOJU PRODUKCJI ROLNEJ
- NOWY PROJEKT H2020 „WATERAGRI”

UE
Projekt został sfinansowany ze środków programu badawczo innowacyjnego Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 858735

 

Projekt WATERAGRI dotyczy wytyczania nowych granic zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi w małych zlewniach rolniczych w celu poprawy, zarówno europejskiej produkcji rolnej, jak i lokalnych ekosystemów. Nasze konsorcjum zobowiązuje się do istotnej poprawy gospodarowania wodą w sektorze rolniczym.

Prof. Miklas Scholz, Koordynator projektu WATERAGRI

 

Water driven rural development in the Baltic Sea Region
Woda jako czynnik sprawczy rozwoju obszarów wiejskich w regionie Morza Bałtyckiego

logotypy

Pomimo licznych dowodów naukowych dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania zlewniowego zasobami wodnymi ich wdrażanie wciąż natrafia na bariery społeczno-organizacyjne. Czynnikiem decydującym jest lokalny, oddolny charakter ich wdrażania, wymagający współpracy wielu podmiotów/osób prywatnych. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że lokalny system wdrażania jest niezbędny dla osiągnięcia efektu regionalnego/lokalnego. Jest to szczególnie istotne w kontekście obszarów interwencji w ramach nowego okresu programowania Unii Europejskiej.

MINERVA: Youth-European Cultural Heritage

 

Okres realizacji projektu: wrzesień 2018 - sierpień 2020 
Źródło finansowania projektu: Erasmus +, Współpraca na Rzecz Innowacji i Wymiany Dobrych Praktyk (KA2): Partnerstwa strategiczne (KA205)
Partnerzy projektu: 6 partnerów z 6 krajów UE z Bułgarii, Czech, Hiszpanii, Turcji oraz z Włoch

logo minerva1Cele projektu: 

Celem projektu jest poprawa jakości usług związanych ze wsparciem i doradztwem dla młodych ludzi w obszarze zawodów związanych z dziedzictwem kulturowym w ramach sieci stowarzyszeń transnarodowych. Projekt ma znaczenie w kontekście Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 (a także obchodów w Plovdiv w Bułgarii, które będzie Europejską Stolicą Kultury w Bułgarii w 2019 r.) oraz wartości społecznej i edukacyjnej europejskiego dziedzictwa kulturowego, jego wkładu w tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i spójność społeczną.

REWARD
Raising Employability of Women through entrepreneurial Activities fostering Rural Development

 

Okres realizacji projektu:  listopad 2018 - kwiecień 2021 
Źródło finansowania projektu: Erasmus +, KA202 – Strategic Partnership for Vocational education and training
Partnerzy projektu: 7 partnerów z 6 krajów UE
                                                                      

logo reward

Cele projektu: 

Projekt jest skierowany do kobiet z obszarów wiejskich jako grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym, a jego celem jest zapewnienie warunków do zwiększenia znaczenia kobiet jako aktywnych podmiotów w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i zachowania wiejskiego dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności:.

LIAISON
Zwiększenie Innowacyjności w Rolnictwie
Powiązanie Aktorów, Instrumentów i Polityk poprzez Sieć

 

Better Rural Innovation:

logo liaison

Linking Actors, Instruments and Policies through Networks - LIAISON

Forma realizacji: projekt
Okres realizacji projektu: maj 2018 – październik 2021
Źródło finansowania: UE – Horyzont 2020
Partnerzy projektu: 14 partnerów z 14 krajów

Cel projektu:

Wdrażanie polityki UE w zakresie przyśpieszenia innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich poprzez analizę praktycznych procesów transferu wiedzy i innowacji. Cel projektu zostanie osiągnięty przez analizę procesów wdrażania obecnie realizowanych i już zakończonych projektów innowacyjnych wspieranych w ramach programów UE (H2020, Interreg, działanie Współpraca) i krajowych.

 

BIOSTRATEG
Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy biostrategjako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu akronim BioHerOd

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 31.12.2020
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach III konkursu strategicznego Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

Partnerzy projektu: 14 partnerów z Polski

Cel projektu:
Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia holistycznej strategii mającej na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się biotypów chwastów odpornych na herbicydy oraz sposobów ich zwalczania (jeśli wystąpiły). Przedmiotem badań będą 4 gatunki chwastów występujących głównie w uprawie zbóż, a mianowicie: miotła zbożowa (Apera spica-venti), wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides), mak polny (Papaver rhoeas), chaber bławatek (Centaurea cyanus).

ReMIX
Nowoczesne systemy uprawy w Europie oparte na mieszankach wielogatunkowych

 

Okres realizacji projektu: maj 2017 – maj 2021 indeks
Źródło finansowania: HORYZONT 2020
Partnerzy projektu: 23 partnerów z 13 krajów UE

Cel projektu:
Opracowanie strategii wprowadzenia różnorodności gatunków w celu zwiększenia zdolności adaptacyjnych roślin uprawnych do zmiennych warunków środowiska. Wykorzystanie korzyści płynących z różnorodności gatunkowej w uprawach rolniczych.

 

NEFERTITI
Sieć europejskich gospodarstw demonstracyjnych
- wymiana wiedzy i innowacji przez demonstracje

 

Czas trwania projektu: 2018 – 2022 logo-SM
Źródło finansowania: Horyzont 2020
Partnerzy projektu: 25 partnerów z 17 krajów UE

Cel projektu:
ustanowienie europejskiej sieci gospodarstw demonstracyjnych i pilotażowych, zaprojektowanych w celu usprawnienia wymiany wiedzy oraz doświadczeń oraz skutecznego wprowadzania innowacji w sektorze rolniczym poprzez demonstrację.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl