48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Projekty krajowe

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Lider Konsorcjum wraz 14 Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz Wielkopolską Izbą Rolniczą – Partnerzy Konsorcjum, realizują operację pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem szczegółowym jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe – odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów.

Przedmiotem realizacji operacji jest organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla rolników, domowników rolników, małżonków rolników, osób zatrudnionych w rolnictwie, właścicieli lasów, wnioskodawców lub beneficjentów operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Obszar objęty operacją ma zasięg ogólnopolski z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Liczba uczestników szkoleń ogółem wynosi 12 800 osób.

Czas trwania operacji: kwiecień 2022 – marzec 2024

Aplikacja eDWIN dostępna już od 3 czerwca - 25 maja 2022r.

Podsumowanie projektu eDWIN na konferencji w Piasecznie - 20 maja 2022r.

Konferencja podsumowująca projekt w Krakowie - 17 maja 2022r.

Strona Internetowa dotycząca platformy doradczej eDWIN jest już aktywna  - 27 kwietnia 2022r.

Wirtualne gospodarstwo - praktyczny pomocnik rolników w ramach platformy eDWIN - 14 kwietnia 2022r.

Materiały szkoleniowe eDWIN - 18 stycznia 2022r.

Projekt eDWIN nagrodzony na Forum Inteligentnego Rozwoju! - 29 września 2021r.

Technologia w służbie rolnikom, czyli jak wygląda zaplecze projektu eDWIN? - 14 lipca 2021r.

Rozmowa z prof. Mrówczyńskim na temat projektu eDWIN - 12 kwietnia 2021r.

 

eDWIN tablica

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II Osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizuje projekt pod nazwą „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana z Centrum Projektów Polska Cyfrowa 19 czerwca 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 20 920 583,10 zł, w tym ze środków europejskich pochodzi 17 705 089,47 zł, resztę stanowią środki z budżetu państwa.

Projekt będzie realizowany przez 36 miesięcy w okresie od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2022 roku. Pomysłodawcą i partnerem wiodącym projektu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który zaprosił do współpracy pozostałych partnerów projektu, tj. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Ogółem projekt realizuje 19 partnerów.

Jednym z kluczowych czynników decydujących o efektywności i jakości produkcji rolniczej jest ochrona roślin. Poprawy efektywności oczekują producenci rolni, natomiast wysokiej jakości i cech prozdrowotnych żywności – społeczeństwo. Postęp w udoskonalaniu tych czynników wymaga powszechnych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, co z kolei wyznacza kierunek rozwoju usług oferowanych przez ośrodki doradztwa rolniczego – kierunek dążący do cyfryzacji oraz ułatwienia rolnikom dostępu do informacji i usług świadczonych przez Internet.

Celem realizowanego projektu jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin – systemu, który w znaczący sposób wpłynie na jakość i ilość produkowanej w Polsce żywności. Na cel główny składają się cele szczegółowe:

 • wsparcie realizacji unijnej dyrektywy dotyczącej obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin i krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin,
 • racjonalizacja stosowania przez producentów rolnych środków ochrony roślin i wspomaganie podejmowania decyzji w ochronie roślin,
 • zwiększenie bezpieczeństwa produkowanej żywności,
 • poprawa operacjonalizacji danych dotyczących monitoringu zagrożeń przez podmioty realizujące zadania publiczne,
 • zwiększenie skuteczności działań i decyzji podejmowanych przez instytucje publiczne,
 • wyposażenie kadry doradczej ośrodków doradztwa rolniczego w kompetencje umożliwiające wykorzystanie w praktyce systemów wspomagania decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Cele projektu zostały sformułowane w oparciu o zidentyfikowane potrzeby potencjalnych odbiorców, które zostały określone na podstawie przeprowadzonego badania – ankiety internetowej i wywiadu. Badanie pozwoliło zdefiniować potrzeby i sprecyzować odbiorców.

W wyniku realizacji projektu zostaną więc udostępnione odbiorcom cztery e-usługi:

 1. Wirtualne gospodarstwo.
 2. Śledzenie pochodzenia produktów oznaczonych jako pochodzące z rolnictwa i stosowanych środków ochrony roślin.
 3. Raportowanie zagrożeń.
 4. Udostępnianie danych meteorologicznych.

Odbiorcami powyższych e-usług będą:

 • użytkownicy środków ochrony roślin, w szczególności rolnicy, sadownicy, działkowcy;
 • doradcy będący pracownikami wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;
 • konsumenci żywności i przedsiębiorstwa rolno-przetwórcze;
 • jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne prowadzące działalność w zakresie ochrony roślin na szczeblu centralnym;
 • uczelnie wyższe, jednostki naukowe, instytuty badawcze i pracownicy naukowi;
 • inne instytucje publiczne jak policja czy straż pożarna.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014 – 2020
Działanie 16 "Współpraca"

Tytuł operacji:
Zastosowanie bliskiej teledetekcji i sztucznych sieci neuronowych (SSN)
w diagnostyce i ocenie zdrowotności plantacji wybranych odmian w gatunkach zbóż – pszenicy i pszenżycie

 

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii do wykrywania i identyfikacji chorób roślin zbożowych. Proponowana innowacja wdrażająca wykorzystanie teledetekcji i sztucznych sieci neuronowych wypełnia obszary w których tej nowatorskiej technologii nie stosowano dotychczas w żadnym zakresie. Dotyczy to nie tylko chemicznej ochrony zbóż, ale też innych roślin rolniczych i ogrodniczych, selekcji materiałów hodowlanych w przedsiębiorstwach hodowli i nasiennictwa  roślin i leśnictwie. Propnowana technologia jest wreszcie potężnym narzędziem w ręku rolnika/producenta rolnego. Dzięki tej technologii producenci rolni będą mogli zwiększyć ilość i jakość plonu ziarna, a też innych płodów rolniczych i ogrodniczych jak i zmniejszających koszty produkcji. 

 

logo agrobank
  
 

Długość trwania projektu 36 miesięcy
Faza Badawcza 18 miesięcy
Faza Wdrożeniowa 18 miesięcy
Wartość projektu 9 850 463 zł

Koordynator:
Katarzyna Boczek - CDR
Kierownik B + R:
Prof. Jerzy H. Czembor, IHAR-PIB

Skład konsprcjum
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe
Fundacja Kaleckiego
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – lider projektu
logotypy

 

Cele projektu

 • CEL OGÓLNY PROJEKTU - Rozwój nowoczesnego sektora rolno-spożywczego w Polsce poprzez usprawnianie procesu transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej
 • CEL PRAKTYCZNY PROJEKTU - Opracowanie i wdrożenie „Strategii procesu transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej w Polsce do 2028 roku
 • CEL PRAKTYCZNY PROJEKTU – Opracowanie, wdrożenie i rozpowszechnienie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi.
  System będzie skierowany i szeroko promowany wśród wielu grup społecznych, w tym rolników, a jego użytkowanie będzie wzmacniać kapitał społeczny

 GROWID
Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych

Okres realizacji projektu: styczeń 2019 - grudzień 2021

Źródło finansowania projektu: Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Partnerzy projektu: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Kołłątaja w Krakowie

growid2 Cele projektu:

Głównymi celami projektu GROWID są opracowanie modelu gospodarstwa opiekuńczego oraz przygotowanie systemu jego wdrażania. W pierwszym, półtorarocznym etapie realizacji projektu zrealizowane zostanie 5 zadań z zakresu badań społeczno-ekonomicznych. Ich wyniki staną się podstawą do stworzenia modelu gospodarstwa opiekuńczego w Polsce. Na drugi 18-miesięczny etap realizacji projektu złożą się prace związane z przygotowaniem do jego wdrożenia.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl