48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Demonstracje, czyli praktyczne szkolenia w zakresie rolnictwa ekologicznego, obejmujące całość zagadnień na zasadzie „od pola do talerza”, czyli od upraw, poprzez zbiór aż do przetwórstwa włącznie prowadzone są w ramach operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” realizowanej przez konsorcjum którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

„Określenie możliwości chowu karpi w warunkach równoczesnego chowu ekologicznego i konwencjonalnego w jednym obiekcie stawowym, zgodnie z wymogami dla ekologicznej akwakultury” to temat demonstracji z akwakultury zrealizowany w Gospodarstwie Rybackim „Rytwiany” w Rytwianach należącym do p. Wacława Szczoczarza. Całe gospodarstwo stawowe ma powierzchnię 176 ha i składa się z 21 stawów wszystkich kategorii trzyletniego cyklu produkcyjnego karpi. Ze względu na unikatowe walory przyrodnicze stawy Gospodarstwa „Rytwiany” włączone są do sieci NATURA 2000 „Kras Staszowski”.

 Wizyty w gospodarstwie odbyły się w dwóch terminach (19 – 20.09.2022 r. oraz 4 – 5.10.2022 r.). We wrześniu uczestnicy zapoznali się z gospodarstwem stawowym, szczegółowo omawiany był temat demonstracji i jej nowatorski charakter, uczestnicy mieli też okazję obejrzeć obiekt demonstracyjny. Podczas drugiej wizyty, w październiku, poznali organizację pracy w gospodarstwie prowadzącym ekologiczny chów karpia, praktyczną stronę działań produkcyjnych i certyfikacyjnych w zakresie ekologicznej akwakultury oraz wstępne wyniki z prowadzonego obiektu demonstracyjnego. Ponadto zapoznano ich z walorami przyrodniczymi samych stawów karpiowych, walorami prozdrowotnymi mięsa karpi ekologicznych oraz domowymi sposobami sprawiania tych ryb, aby były „bezostne”.

Chów konsumpcyjnych karpi ekologicznych prowadzony jest w obiekcie Rytwiany równolegle z chowem konwencjonalnym, w dwuletnim niepełnym cyklu z obsad bardzo ciężkim narybkiem, hodowanym specjalnie dla potrzeb tego gospodarstwa w innym ekologicznym obiekcie. I na tym właśnie polega nowatorskość rozwiązania zastosowanego w Rytwianach – chów ekologiczny karpi prowadzony równolegle z chowem konwencjonalnym, co, pod pewnymi obostrzeniami i rygorami, dopuszcza ustawodawstwo w zakresie ekologicznej akwakultury.
Skala ekologicznej produkcji karpi w naszym kraju jest stosunkowo niewielka, można przyjąć, że wynosi ona obecnie 200 ton rocznie wobec 20.000 ton produkcji konwencjonalnej. Przyczyn małej popularności ekologicznej produkcji karpi upatrywać należy w obawach hodowców co do ryzyka jej podjęcia i opłacalności. Dlatego też w gospodarstwie Wacława Szczoczarza chów ekologiczny prowadzony jest jedynie w jednym stawie o powierzchni 25 ha (obiekt demonstracyjny), celem sprawdzenia w praktyce, jak taka produkcja przełoży się na ogólny wynik ekonomiczny całego gospodarstwa. Hodowca podzielił się z uczestnikami wizyty swoim doświadczenie w ekologicznym chowie karpi. Szczególny nacisk położony został na koszty produkcji (chociażby dwukrotnie droższa pasza ekologiczna) oraz fakt, że ekologiczna akwakultura nie ma obecnie żadnej formy wsparcia ze środków budżetowych czy okołobudżetowych, jak ma to miejsce w przypadku innych działalności rolnictwa ekologicznego czy też przetwórstwa produktów ekologicznych.

Przyszłość pokaże czy i na ile wyniki z prowadzonego obiektu demonstracyjnego przełożą się zarówno na wzrost produkcji jak i konsumpcji ekologicznych karpi w naszym kraju.

01

 

Fot 1. Tablica informacyjna przy stawie „Berta”, w którym prowadzony jest ekologiczny chów karpi w Gospodarstwie Rybackim „Rytwiany”

 

02

 

  Fot. 2. Uczestnicy demonstracji podczas zajęć terenowych na stawach Gospodarstwa Rybackiego „Rytwiany”.

 

dr inż. Mirosław Cieśla
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza,
Rybacki Zakład Doświadczalny w Żabieńcu

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl