48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 7 – 8 grudnia 2021 roku odbyła się konferencja on-line pt. . „Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez MRiRW w roku 2021”. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało konferencję w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konferencję otworzył Henryk Skórnicki - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, a następnie zabrał głos Jan Golba – z-ca dyrektora w Departamencie Systemów Jakości MRiRW, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie innowacyjnych badań dla praktyki, których ostatecznymi odbiorcami są rolnicy.
Podczas konferencji wykłady były prowadzone przez pracowników naukowych zatrudnionych w instytutach oraz na wyższych uczelniach.

Odbiorcami konferencji byli: przedstawicieli nauki, nauczyciele, jednostki doradztwa rolniczego, instytucje pracujące na rzecz rolnictwa, nauczycieli szkół średnich, jednostki certyfikujące, stowarzyszenia rolników, rolnicy indywidualni oraz osoby zainteresowane rozwojem rolnictwa ekologicznego.

W 2021 roku przeprowadzono na zlecenie ministerstwa rolnictwa 16 różnych badań w zakresie:

 • określenia źródeł oraz przyczyn występowania w surowcach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym;
 • możliwości wykorzystania substancji podstawowych i bioproduktów w ochronie ekologicznych upraw jarmużu, kalafiora i kapusty głowiastej przed chorobami i szkodnikami;
 • metod zwiększenia produktywności materiału rozmnożeniowego cebuli z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki oraz czynników optymalizujących produkcję nasienną w systemie rolnictwa ekologicznego wraz z wytycznymi (kompleksowy przewodnik – 2 letniej produkcji cebuli na nasiona);
 • opracowania metodyk produkcji ekologicznej dla roślin jagodowych (truskawka i malina), z uwzględnieniem dotychczasowych badań i opracowań oraz dostępnej wiedzy;
 • Opracowanie metod ochrony borówki wysokiej przed muszką plamoskrzydłą Drosophila suzukii (Matsumura) oraz patogenami powodującymi szarą pleśń (Botrytis cinerea) i antraknozę (Colletotrichum acutatum sensu lato), w ekologicznym systemie produkcji;
 • optymalizacji warunków ekologicznej uprawy ziemniaka;
 • planowanie upraw roślin paszowych i optymalizacja produkcji ekologicznej pasz w tym zasady ich przygotowania na poziomie gospodarstwa;
 • oceny substancji podstawowych stosowanych w ochronie roślin sadowniczych w uprawie ekologicznej;
 • planowania upraw roślin paszowych i optymalizacja produkcji ekologicznej pasz w tym zasady ich przygotowania na poziomie gospodarstwa;
 • optymalizacji warunków ekologicznej produkcji pstrąga, z uwzględnieniem zasad wytwarzania ekologicznych mieszanek paszowych na poziomie gospodarstwa rolnego oraz zapobiegania i zwalczania występowania chorób i pasożytów;
 • optymalizacji technologii procesów przetwórstwa mięsa, mleka i produktów akwakultury z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej;
 • opracowania technologii produkcji nasion pszenicy ozimej orkisz i pszenżyta ozimego dla gospodarstw ekologicznych;
 • oceny substancji podstawowych stosowanych w ochronie roślin rolniczych w uprawie ekologicznej oraz opracowanie przewodnika w zakresie rodzaju i sposobu stosowania substancji podstawowych w rolnictwie ekologicznym, z uwzględnieniem dotychczasowych badań i opracowań oraz dostępnej wiedzy;
 • wpływu termicznych procesów technologicznych (np.: suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie, liofilizacja) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym;
 • optymalizacja technologii procesów przetwórstwa mięsa, mleka i produktów akwakultury z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej.

Badania prowadzone na rzecz rolnictwa ekologicznego są bardzo ważnym transferem wiedzy od nauki do praktyki. Przedstawione wyniki prowadzonych badań dają możliwość doskonalenia zawodowego doradców pracujących na rzecz rolnictwa ekologicznego, nawiązania współpracy z jednostkami naukowymi a także bezpośredniego wprowadzenia innowacji w gospodarstwach ekologicznych.

Łącznie w konferencji wzięło udział 359 osób.

Nagranie z transmisji konferencji można zobaczyć w serwisie YouTube tu: 07.12.2021 oraz: 08.12.2021

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl