48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

bioasekuracja

Bioasekuracja - aktualności

Do 27 sierpnia 2021 r. rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach trzodę chlewną mogli starać się o refundację 50 proc. wydatków poniesionych na bioasekurację. ARiMR wstępnie podsumowuje nabór.

Link do atrykułu

Rolnicy, którzy utrzymują w swoich gospodarstwach trzodę chlewną, mogą od 6 do 27 sierpnia 2021 r. ubiegać się o refundację do 50 proc. wydatków poniesionych na działania bioasekuracyjne. Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR, a wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

 

Link do strony: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rusza-pomoc-na-refundacje-wydatkow-poniesionych-na-bioasekuracje.html

ASF – co to za choroba, i którym gatunkom zwierząt zagraża?

Afrykański Pomór Świń (African Swine Fever) w skrócie ASF to choroba zakaźna, szerząca się w bardzo szybkim tempie. Na ASF podatne są świnie domowe, dziki oraz świniodziki, natomiast pozostałe gatunki zwierząt nie są wrażliwe na zakażenie.

Akcja informacyjna – „Nie dla ASF! 5 podstawowych zasad, które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF”

Zbliża się kolejny okres wzmożonego ryzyka pojawiania się ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach utrzymujących świnie. Trwający sezon prac polowych sprzyja przenoszeniu wirusa ASF z lasów czy pól na teren takich gospodarstw. W Polsce w tym roku jak dotychczas odnotowano dwa ogniska tej choroby w stadach świń. Dołóżmy starań, aby nie pojawiło się ich więcej.

Link

Główny Lekarz Weterynarii we współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym - Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, Zakładem Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego oraz związkami branżowymi opracował wytyczne z 30.04.2021r. dotyczące tymczasowych minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych.

Dokument został opracowany w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa.

Link

Wraz z publikacją rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, dotyczące zasad przemieszczeń świń, materiału biologicznego oraz świeżego mięsa i produktów mięsnych pochodzących od świń, Główny Lekarz Weterynarii przekazuje w piśmie wytyczne:
„W pierwszej fazie wdrażania nowych przepisów podczas kontroli fizycznych gospodarstw, jeżeli w gospodarstwach, które dokonują przemieszczeń świń wyłącznie na terenie kraju, nie są spełniane wymagania dotyczące:

- ogrodzeń wokół co najmniej budynków, gdzie przebywają świnie, przechowywana jest pasza i ściółka oraz
- posiadania tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego”

należy, w sposób zwyczajowo przyjęty w regionie, podjąć działania mające na celu przekazanie informacji o nowych wymaganiach jak najszerszej liczbie rolników wraz z informacją o sankcjach, które wiążą się z nieprzestrzeganiem wymagań. W związku z powyższym należy informować, że gospodarstwa, które nie dostosują się, najpóźniej do dnia 31 października 2021 r., w pełni do wymogów rozporządzenia 2021/605, nie będą mogły przemieszczać utrzymywanych zwierząt poza obszar objęty ograniczeniami, w którym się znajdują.

W tym roku obserwujemy bardzo niekorzystną sytuację epizootyczną w zakresie grypy ptaków w całej Europie. Szczególnie dotyczy to Francji, gdzie w stosunku do Polski notuje się dwukrotnie większą liczbę ognisk u drobiu hodowlanego. Z kolei w Niemczech sytuacja jest porównywalna

Apel Ministra

Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany. Ważne jest, aby odpowiednio chronić drób przed zakażeniem

Link do artykułu

Agencja kończy przyjmowanie wniosków o pomoc w dwóch ważnych dla rolników naborach. Do 29 marca można jeszcze składać wnioski o wsparcie inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej.

Szczegóły

 

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje informacje otrzymane od ARiMR na temat tzw. Poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

Link do strony Głównego Inspektora Weterynarii

Współpraca pomiędzy przedstawicielami nauk weterynaryjnych i medycznych, a także z naukowcami z Instytutów Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, przyniosła autorski produkt tzn. Immunochromatyczny Szybki Test wykrywający antygeny Afrykańskiego Pomoru Świń.

Kasetkowy test immunochromatyczny pozwala na wykrycie białka fazy inwazyjnej wirusa powodującego ASF. Wystarczy kropla krwi, aby w ciągu 20 minut otrzymać wynik badania.

Cel badania to przede wszystkim możliwość szybkiej diagnostyki wykonanej w terenie przez służby weterynaryjne, myśliwych bądź hodowców. Państwowy Instytutu Weterynarii PIB w Puławach uczestniczył w skrupulatnych badaniach weryfikujących skuteczność w obszarze czułości, specyficzności i powtarzalności testu, w wyniku których wydał pozytywna opinię.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu 1. w 2021 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u zwierząt dzikich/egzotycznych utrzymywanych w niewoli.

Link do komunikatu

W Rosji mamy pierwszy na świecie przypadek zakażenia człowieka szczepem wirusa ptasiej grypy H5N8.

Wirusa wykryto u 7 osób będących pracownikami fermy drobiu. Zarażone osoby przeszły łagodnie chorobę. Z obecnej wiedzy wiemy, że szczep wirusa H5N8 nie przenosi się z człowieka na człowieka, ale to może być kwestia czasu, gdyż jak wiemy wirusy mutują.

Dotychczas dochodziło do zakażenia szczepami H5N1, H7N6 oraz H9N2.

Ze względu na dużą zmienność wirusów ptasiej grypy zalecana jest ostrożność i zachowanie wszelki zasad higieny osób pracujących z ptactwem, a także unikanie kontaktu z padłym drobiem i dzikimi ptakami.

Tereny Wielkopolski cechuje ogromna liczba gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej, dla których ASF jest ogromnym problemem powodującym znaczne straty ekonomiczne, a nawet rezygnacje z produkcji.

Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała pismo do Głównego Lekarza Weterynarii, dr Bogdana Konopki z prośbą o pomoc w sprawie aktualnej sytuacji związanej z ASF, a dokładniej sposobu walki z wirusem i znacznym ograniczeniem populacji dzików, a także tymczasowego zakazu wstępu do lasu osobom postronnym, nieuczestniczącym w zwalczaniu ASF.

Wielkopolska Izba Rolnicza podkreśla, że mimo w miarę stabilnej sytuacji, dzików w niektórych powiatach wciąż jest bardzo dużo. WIR apeluje o jak najszybszą depopulację zwierzyny do 1 dzika /tyś. ha.

Kolejny problem to niszczone ogrodzenia na granicach województw stanowiących zaporę uniemożliwiającą migrację dzików. Ogrodzenia pacyfikowane są przez zwierzynę płoszoną obecnością ludzi trudniących się zawodowo w procederze zbierania poroży. Rozwiązaniem tego problemy według Wielkopolskiej Izby Rolniczej jest wprowadzenie do momentu odwołania stref ASF, zakazu wstępu do lasu.

WIR nawołuje, aby dotychczasowe prace służb weterynaryjnych, służb leśnych i rolników z opanowaniem sytuacji związanej z ASF nie zostały zaprzepaszczone.

Link do pisma

W dniu 3 lutego 2021 r. odbyła się „Konferencja naukowo-dydaktyczna – nauka w praktyce, dla szkół rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego, powiatowych inspektoratów weterynarii i hodowców drobiu” nt.: „Zasad bioasekuracji i danych epidemiologicznych w odniesieniu do grypy ptaków”.

Konferencja zorganizowana została przez MRiRW we współpracy z Instytutem Weterynarii i Głównym Lekarzem Weterynarii w formie zdalnej z wykorzystaniem systemu Microsoft Teams.

Na konferencji poruszono istotne zagadnienie związane z występowaniem i zwalczaniem grypy ptaków oraz przedstawiono zasady zabezpieczające stada hodowlane przed wirusem.
Konferencję otworzył Pan Szymon Giżyński, Sekretarz stanu w MRiRW, Pełnomocnik Rządu ds. działań związanych z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W zwalczaniu ASF postawiono na technologię, która ma w łatwy sposób umożliwić usuwanie martwych dzików, zwiększając szansę na skuteczne ograniczenie występowania i rozprzestrzeniania się wirusa.

Dlaczego jest to tak ważne?

Wideokonferencja strony polskiej z władzami weterynaryjnymi Królestwa Arabii Saudyjskiej, na której przedstawiono funkcjonowanie polskiej Inspekcji Weterynaryjnej, jej struktury oraz organizacji. Ponadto, omówiono sytuację epizootyczną w Polsce związaną z wirusem grypy ptaków.

Link do artykułu

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus” skierował do obecnie urzędującego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pisemny apel do podjęcia ważnych kroków stabilizujących sektor trzody chlewnej z możliwością jej funkcjonowania i rozwoju. PZHiPTCh szczególną uwagę zwrócono na skuteczną walkę z Afrykańskim Pomorem Świń związanej z depopulacją dzików.

Postulaty zaprezentowane przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus” dotyczyły wsparcia dla hodowców i producentów zwierząt, gdyż ich sytuacja ogólna wymaga zdecydowanych , daleko sięgających perspektyw działania. Wsparcie miałoby przybrać formę finansową, wyrównującą straty wynikające z niski cen rynkowych ze sprzedaży tuczników pochodzących ze stref ASF, a także zwiększenia odszkodowań dla stad hodowlanych za utracone dochody ze sprzedaży knurów hodowlanych i loszek ze stref czerwonej i niebieskiej ASF, jako tuczników co wiąże się z wyraźną stratą dla rolnika.

W roku 2020 ogniska ASF dotknęły ponad 57 tysięcy świń i niestety liczba przypadków w Polsce nadal rośnie.

Cena trzody chlewnej znacząco spada co ma związek z m.in. z pojawieniem się ASF u naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech choroba powoli absorbuje coraz to większe terytorium. Liczba przypadków ASF wg aktualnych danych wzrosła do 184. Nasi sąsiedzi w ślad za Belgią i Czechami – państwami obecnie wolnymi od ASF, wprowadzają zaostrzenia tj.:

  • grodzenie rejonów występowania przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń u tamtejszej zwierzyny leśnej i masowy jej odstrzał,
  • całkowity zakaz wstępu osobom postronnym na terytorium występowania ASF u dzików,
  • zakaz wstępu osobom postronnym na obszary gospodarstw rolnych.

Dodatkowo władze Berlina rozważają budowę bariery wzdłuż rzeki Nysy, co pozwoli wg władz stolicy Niemiec na ograniczenie migracji zarażonych dzików z Polski.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl