48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831). Ustawa ta między innymi wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r nr 7, po. 24 z późń. zm), dodając do jego treści art. 5b.

Zgodnie z jego treścią:
„1. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.), lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
2. Rolnik lub domownik, o którym mowa w ust. 1, może w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia, składając w Kasie oświadczenie o odstąpieniu od tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym to oświadczenie zostało złożone w Kasie.”

Wprowadzona zmiana oznacza, iż od dnia 1 stycznia 2015 r. rolnik ubezpieczony w KRUS będzie mógł, nie narażając się na utratę uprawnień przysługujących rolnikom, dorobić na podstawie umowy zlecenia, czy też powołania do rady nadzorczej, pod warunkiem, iż osiągany z tego tytułu przychód nie przekroczy kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. Zgodnie z treścią przedmiotowego rozporządzenia, od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1.750 złotych. Oznacza to, iż rolnik będzie mógł dorobić zgodnie z art. 5b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie więcej niż 875 złotych miesięcznie.

Wspomnieć należy, iż regulacja art. 5b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, na mocy art. 4 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, rozszerzona została również na okres sprzed dnia 1 stycznia 2015 r. Zgodnie bowiem z przedmiotowym przepisem:
„1. Rolnicy i domownicy, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano decyzję o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników w związku z objęciem ich ubezpieczeniami na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, mogą złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wniosek o objęcie ich tym ubezpieczeniem w okresie, którego dotyczy decyzja, o ile spełniali w okresie objętym wnioskiem warunki określone w art. 5b ustawy zmienianej w art. 2.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie wydaje decyzji o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników za okresy podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przypadające przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy osobom, które spełniały warunki określone w art. 5b ustawy zmienianej w art. 2”.

W świetle powyższego wszyscy rolnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. utracili na podstawie wydanej decyzji prawo do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników mają prawo złożyć wniosek o objęcie ich takim ubezpieczeniem pod warunkiem, iż w okresie, którego dotyczy decyzja, spełniali warunki określone w art. 5b tj. warunek dotyczący rodzaju dodatkowego zatrudnienia oraz wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu. Należy jednak pamiętać, iż prawo do złożenia takiego wniosku nie przysługuje bezterminowo. Wniosek taki można bowiem złożyć jedynie w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. Po tym terminie uprawienie to wygasa.

Materiał własny Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie powstał przy współpracy z:
Aneta Zaleska – Adwokat, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 695 741 301

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl