48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, wraz z Oddziałami w Krakowie, Poznaniu i Radomiu, rozpoczęło swoją działalność w dniu 1 stycznia 2005 r. w drodze przekształcenia Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.
/Ustawa z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 474)/

Obejmuje zasięgiem swojego działania cały kraj i podlega bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

 

Określone Ustawą zadania Centrum uwzględniają przede wszystkim działania na rzecz poprawy poziomu dochodów rolniczych, podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Realizowane są poprzez:

  1. przygotowywanie i wprowadzanie jednolitych sposobów działania ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie realizowanych przez nie zadań;
  2. przygotowywanie i przekazywanie ośrodkom doradztwa materiałów informacyjnych i szkoleniowych;
  3. opracowywanie analiz i prognoz w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego;
  4. prowadzenie szkoleń dla pracowników ośrodków doradztwa;
  5. prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
  6. tworzenie i prowadzenie centralnego systemu informacji i baz danych na potrzeby doradztwa rolniczego;
  7. organizowanie szkoleń, pokazów, seminariów i konferencji oraz innych przedsięwzięć w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego;
  8. koordynowanie zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywanych przez ośrodki doradztwa;
  9. upowszechnianie wyników badań naukowych w praktyce rolniczej,
  10. przeprowadzanie, na zasadach określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rozwój Obszarów Wiejskich, kontroli w zakresie spełniania przez podmioty warunków niezbędnych do udzielenia akredytacji oraz przestrzegania warunków dotyczących świadczenia usług doradczych objętych udzieloną akredytacją.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego współpracuje ściśle z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami rolników, placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego oraz innymi organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl