48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

 

logo agrobank
  
 

Długość trwania projektu 36 miesięcy
Faza Badawcza 18 miesięcy
Faza Wdrożeniowa 18 miesięcy
Wartość projektu 9 850 463 zł

Koordynator:
Katarzyna Boczek - CDR
Kierownik B + R:
Prof. Jerzy H. Czembor, IHAR-PIB

Skład konsprcjum
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe
Fundacja Kaleckiego
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – lider projektu
logotypy

 

Cele projektu

 • CEL OGÓLNY PROJEKTU - Rozwój nowoczesnego sektora rolno-spożywczego w Polsce poprzez usprawnianie procesu transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej
 • CEL PRAKTYCZNY PROJEKTU - Opracowanie i wdrożenie „Strategii procesu transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej w Polsce do 2028 roku
 • CEL PRAKTYCZNY PROJEKTU – Opracowanie, wdrożenie i rozpowszechnienie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi.
  System będzie skierowany i szeroko promowany wśród wielu grup społecznych, w tym rolników, a jego użytkowanie będzie wzmacniać kapitał społeczny

Zadania przewidziane w projekcie – faza badawcza

Przeprowadzenie badań:

 • podstawowych, dotyczących dokonania charakterystyki i oceny zasobów genowych roślin użytkowych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności
 • stosowanych, dotyczących warunków przyrodniczych istotnych z punktu widzenia roślin użytkowych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności
 • stosowanych, dotyczących ustalenia rodzaju danych ekonomicznych i społecznych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności
 • opracowanie szczegółowych założeń funkcjonowania bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności

Zadania przewidziane w projekcie - faza wdrożeniowa

 • Opracowanie procedur oraz stosownych regulacji prawnych związanych z wykorzystaniem bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych
 • Organizowanie krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych pozwalających zebrać informacje na temat funkcjonujących dobrych praktyk
 • Prowadzenie kampanii społecznych oraz organizowanie wydarzeń o charakterze medialnym mające na celu przekonanie opinii publicznej do proponowanych rozwiązań

Strona internetowa projektu

 

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl