48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

 GROWID
Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych

Okres realizacji projektu: styczeń 2019 - grudzień 2021

Źródło finansowania projektu: Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Partnerzy projektu: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Kołłątaja w Krakowie

growid2 Cele projektu:

Głównymi celami projektu GROWID są opracowanie modelu gospodarstwa opiekuńczego oraz przygotowanie systemu jego wdrażania. W pierwszym, półtorarocznym etapie realizacji projektu zrealizowane zostanie 5 zadań z zakresu badań społeczno-ekonomicznych. Ich wyniki staną się podstawą do stworzenia modelu gospodarstwa opiekuńczego w Polsce. Na drugi 18-miesięczny etap realizacji projektu złożą się prace związane z przygotowaniem do jego wdrożenia.

Działania w ramach projektu:

Faza badawcza:

  1. Modele starzenia się na obszarach wiejskich: wpływ innowacji społecznych na tradycyjne sieci wsparcia osób starszych – projekt z zakresu badań podstawowych koordynowany przez Uniwersytet Jagielloński, w jego ramach zaplanowano badania ilościowe w gospodarstwach wiejskich, badania jakościowe w JST oraz studia przypadków,
  2. Diagnoza postaw społecznych wobec starości, wsparcia społecznego oraz zapotrzebowania na usługi opiekuńcze - zadanie koordynowane przez Uniwersytet Jagielloński, w jego ramach zrealizowana zostanie analiza danych zastanych, analiza mediów, badania jakościowe i ilościowe,
  3. Analiza kosztów oraz określenie potencjału samorządów i gospodarstw wiejskich w zakresie usług opiekuńczych – zadanie koordynowane przez Uniwersytet Rolniczy, w jego ramach przeprowadzone zostaną badania focusowe oraz badania ankietowe z udziałem przedstawicieli gospodarstw rolnych. Przygotowana zostanie również symulacja kosztów ekonomiczno-społecznych działalności opiekuńczej w gospodarstwach rolnych,
  4. Identyfikacja i analiza dotychczas podejmowanych inicjatyw w zakresie łączenia działalności rolniczej i opiekuńczej w Polsce – zadanie koordynowane przez CDR O/Kraków, w jego ramach zostaną zrealizowane wywiady eksperckie oraz studia przypadków,
  5. Opracowanie modelu gospodarstwa opiekuńczego i strategii jego wdrażania – zadanie koordynowane przez CDR O/Kraków, w jego ramach opracowana zostaną diagnoza scalająca wyniki wszystkich zadań badawczych, opis modelu gospodarstwa opiekuńczego oraz strategia jego wdrażania.

Faza przygotowania do zastosowania rozwiązania:

  1. Przygotowanie do zastosowania w praktyce usług społeczno-opiekuńczych oraz popularyzacja wyników badań i nowych rozwiązań - zadanie koordynowane przez Uniwersytet Rolniczy, w jego ramach przeprowadzone zostaną krajowe i zagraniczne wizyty studyjne (za ich organizację będzie odpowiedzialny CDR O/Kraków), warsztaty i seminaria w różnych regionach Polski (z udziałem specjalistów z CDR O/Kraków) oraz badania marketingowe,
  2. Opracowanie projektu nowych regulacji prawnych oraz budowanie poparcia społecznego dla proponowanych rozwiązań, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych - zadanie koordynowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w jego ramach zostaną zainaugurowane prace nad systemem gospodarstw opiekuńczych w Polsce. CDR O/Kraków odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie kampanii medialnej promującej wypracowane rozwiązania.

Strona internetowa projektu: https://growid.pl/

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl