48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Wiadomości z projektów

 
Ogromny sukces projektu eDWIN podczas VI Forum Inteligentnego Rozwoju! Projekt otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych”. Nagrodę odebrali przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który jest liderem projektu. Łącznie uczestniczy w nim aż 19 partnerów.

 
eDWIN to jeden z największych projektów służących cyfryzacji i unowocześnianiu polskiego rolnictwa.
Ale jego realizacja byłaby bardzo trudna bez współpracy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, gdzie znajduje się centrum obliczeniowe oraz serwery projektu.
– W projekcie eDWIN wykorzystujemy nowoczesne technologie informatyczne. Naszym celem jest wdrażanie innowacji oraz cyfryzacja rolnictwa – mówi Maciej Zacharczuk, kierownik projektu z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Rozmowa z prof. Markiem Mrówczyńskim, dyrektorem Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IOR – PIB) z siedzibą w Poznaniu, na temat projektu eDWIN (Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin) oraz jego znaczenia dla rolnictwa, ochrony roślin, instytucji naukowych i cyfryzacji rolnictwa

Projekt FERTINNOWA, który działa na rzecz nawadniania i technologii fertygacji opracował "Zbiór najlepszych praktyk i technologii" w zakresie zrównoważonego wykorzystywania wody.

Projekt FERTINNOWA, którego partnerem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, działający na rzecz nawadniania i technologii fertygacji opracował "Zbiór najlepszych praktyk i technologii" w zakresie zrównoważonego wykorzystywania wody.

Jest to cenny zasób praktycznych informacji dotyczących nawadniania i fertygacji (stosowanie nawozów z nawadnianiem) dla globalnego sektora ogrodniczego. Dostępnych jest ponad 125 opisów technologii.

Szczegółowe informacje w załączniku oraz nahttp://www.fertinnowa.com/the-fertigation-bible/

Nawozy naturalne są cennym zasobem, ale także stwarzają ryzyko emisji. Aby zapewnić równość między gospodarstwami i krajami, potrzebne są zharmonizowane wytyczne dotyczące sposobu pozyskiwania danych o nawozach naturalnych.

Powinny być one skutecznie zarządzane, aby wykorzystać cenne składniki odżywcze i zminimalizować emisje. Gospodarowanie nawozami naturalnymi opiera się na danych dotyczących ilości i jakości nawozów. Zawartość składników odżywczych nawozu determinuje wykorzystanie nawozów. Ich zagospodarowywanie jest dostosowane do specyficznych warunków panujących w regionie czy w danym gospodarstwie. Aby zapewnić równość między gospodarstwami i krajami, potrzebne są zharmonizowane wytyczne dotyczące sposobu pozyskiwania danych o nawozach naturalnych.

Projekt "Manure Standards - Standaryzacja obornika dla zrównoważonego zarządzania substancjami odżywczymi i zmniejszenia emisji” jest projektem flagowym Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w ramach programu Innterreg Baltic Sea Region. Projekt, którego polskim partnerem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu oraz Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, ma na celu zapewnienie rolnikom, doradcom, władzom i decydentom zwiększonej zdolności do zarządzania i wykorzystywania nawozów naturalnych w kierunku poprawy zrównoważonego rozwoju i wydajności zasobów.

Projekt koordynowany przez Instytut Zasobów Naturalnych (Luke) z Finlandii i obejmuje partnerów z 9 krajów położonych w Regionie Morza Bałtyckiego: Finlandii, Szwecji, Danii, Niemiec, Polski, Litwy, Łotwy, Rosji i Estonii.

W tym projekcie decydenci, władze, doradcy, rolnicy i naukowcy współpracują w celu stworzenia, pilotowania i wdrażania wspólnie opracowanych, akceptowanych i równych narzędzi do określania ilości i jakości nawozów naturalnych, stosowanych w praktyce rolniczej oraz w instrumentach polityki.

Projekt zakłada trzy kluczowe działania:
1. opracowanie wspólnych wytycznych i narzędzi do określania ilości i jakości nawozów naturalnych,
2. wydawanie zaleceń i narzędzi dla najlepszych metodologii w zakresie gospodarowania składnikami odżywczymi, w tym planów nawożenia, 
3. pilotowanie i ocena nowych praktycznych narzędzi dot. nawozów naturalnych oraz kształtowanie regulacji prawnych,

W ramach projektu przeprowadzona zostanie analiza nawozów naturalnych w wybranych, reprezentatywnych dla danego kraju gospodarstwach demonstracyjnych. Pobrane próby nawozów naturalnych zostaną poddane dogłębnej analizie w laboratoriach, porównane oraz porównane 
z wynikami pozostałym partnerów projektu w skali Regionu, w celu podjęcia próby ujednolicenia metod i narzędzi zarządzania nawozami naturalnymi w całym Regionie Morza Bałtyckiego.

W Polsce rozpoczęliśmy właśnie wizyty w gospodarstwach demonstracyjnych i pobieranie pierwszych prób. Zakładamy trzykrotne pobranie nawozów naturalnych podczas w sezonie z gospodarstw prowadzących produkcję: bydła mięsnego, bydła mlecznego, trzody chlewnej, drobiu oraz owiec.

Więcej informacji o działaniach w ramach projektu dostępne na stronie internetowej: https://www.luke.fi/manurestandards/en/frontpage/

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl