48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Projekty i instytucje współpracujące

wateragri logo

WYZNACZANIE NOWYCH GRANIC W ZAKRESIE RETENCJI WODY I ODZYSKIWANIA SKŁADNIKÓW NAWOZOWYCH W CELU ROZWOJU PRODUKCJI ROLNEJ
- NOWY PROJEKT H2020 „WATERAGRI”

UE
Projekt został sfinansowany ze środków programu badawczo innowacyjnego Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 858735

 

Projekt WATERAGRI dotyczy wytyczania nowych granic zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi w małych zlewniach rolniczych w celu poprawy, zarówno europejskiej produkcji rolnej, jak i lokalnych ekosystemów. Nasze konsorcjum zobowiązuje się do istotnej poprawy gospodarowania wodą w sektorze rolniczym.

Prof. Miklas Scholz, Koordynator projektu WATERAGRI


Na czym polega problem?

W Europie problem zarówno ilości, jak i jakości wody w małych zlewniach rolniczych nie został dostatecznie doceniony. Procesy hydrologiczne i interakcje w tym zakresie nie zostały wystarczająco dokładnie przeanalizowane. Problem naturalnej retencji wody na małą skalę nie został właściwie rozwiązany. Podobnie, lokalny wpływ na zmiany klimatu i/lub zmiany lokalnego mikroklimatu nie były analizowane w zintegrowany sposób, z uwzględnieniem  innych wyzwań związanych ze zlewniami na małą skalę. Zapewnienie wystarczających dostaw wody do zrównoważonej produkcji roślinnej może mieć jeszcze większe znaczenie w nadchodzących latach. Jednocześnie, szereg niedostatecznie wykorzystywanych do tej pory nowych technik gospodarowania wodą (tj.: naturalna/ na małą skalę retencja, odzyskiwanie składników nawozowych ze strumieni itp.), po odpowiednim przetestowaniu w systemie gospodarowania, powinno zostać ponownie zastosowanych z korzyścią dla rolników, społeczności lokalnych i środowiska.

 

Water driven rural development in the Baltic Sea Region
Woda jako czynnik sprawczy rozwoju obszarów wiejskich w regionie Morza Bałtyckiego

logotypy

Pomimo licznych dowodów naukowych dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania zlewniowego zasobami wodnymi ich wdrażanie wciąż natrafia na bariery społeczno-organizacyjne. Czynnikiem decydującym jest lokalny, oddolny charakter ich wdrażania, wymagający współpracy wielu podmiotów/osób prywatnych. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że lokalny system wdrażania jest niezbędny dla osiągnięcia efektu regionalnego/lokalnego. Jest to szczególnie istotne w kontekście obszarów interwencji w ramach nowego okresu programowania Unii Europejskiej.

Odpowiedzią na zaistniałą sytuację jest projekt WATERDRIVE, który stawia sobie za cel zwiększenie potencjału zarówno władz lokalnych, społeczności lokalnych i publicznych służb doradztwa rolniczego działających w ramach wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w gospodarowaniu zasobami wodnymi na obszarach rolniczych, dążąc do poprawy ilości i jakości wody oraz wzmocnienia usług ekosystemowych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

W tym celu niezbędne jest zbudowanie potencjału dla działań wielopodmiotowych, co zapewnić ma realizacja projektu m.in. poprzez moderacje procesu współpracy przez wyszkolonych w ramach projektu doradców „zlewniowych” (ang. catchment officer) działających w ramach systemu publicznego doradztwa rolniczego, opracowanie narzędzi dla wsparcia decyzyjnego w zakresie ujęcia gospodarki wodnej w planowaniu przestrzennym, zarządzania zjawiskami ekstremalnymi jakimi są powodzie i susze w aspekcie adaptacji rolnictwa do zmian klimatu, oraz dostosowania polityk regionalnych i systemów odszkodowań.

Atutem projektu jest zapewnienie narzędzi oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji (edukacyjny pakiet multimedialny) dla grup docelowych w celu optymalizacji zarządzanie własnymi zasobami wodnymi i ekosystemami w perspektywie długoterminowej. Projekt WATERDRIVE ma zatem szanse przyczynić się w sposób skuteczny do poprawy lokalnych praktyk wdrożeniowych i osiągnięcia trwałego wpływu na zmianę postaw.

Projekt zakłada współpracę i wymianę doświadczeń w 8 krajach leżących w zlewni Morza Bałtyckiego, co będzie skutecznie integrować regiony Interreg Baltic Sea Region wokół idei wzmacniania lokalnych praktyk wdrożeniowych w zakresie gospodarowania wodami.

W Polsce projekt będzie realizowany na obszarze 4 województw: lubelskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, z których minimum jedno zostanie wybrane jako obszar pilotażowy testowania działania nowego typu doradcy rolniczego. Realizowany będzie przez 3 partnerów: instytucję naukową Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN z Łodzi, instytucję publiczną: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oraz partnera prywatnego PhenoHorizon OLP sp z.o.o z Łodzi.

Strona internetowa projektu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, działając w ramach konsorcjum z EPRD - Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, realizuje projekt pn. Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora rolnictwa w Polsce (SRK dla Rolnictwa) finansowany przez Instytut Badań Edukacyjnych.
Celem projektu jest opracowanie projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Rolnictwa (SRK dla Rolnictwa), stanowiącej rozwinięcie charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji – tzw. trzeci stopień charakterystyk.

 

logo agrobank

    
 

Długość trwania projektu 36 miesięcy
Faza Badawcza 18 miesięcy
Faza Wdrożeniowa 18 miesięcy
Wartość projektu 9 850 463 zł

Koordynator:
Katarzyna Ambryszewska - CDR,
Dział Innowacji w Rolnictwie, tel. 22 125 62 44
Kierownik B + R: Prof. Jerzy H. Czembor, IHAR-PIB

Skład konsprcjum
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe
Fundacja Kaleckiego
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – lider projektu
logotypy

 

Cele projektu

 • CEL OGÓLNY PROJEKTU - Rozwój nowoczesnego sektora rolno-spożywczego w Polsce poprzez usprawnianie procesu transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej
 • CEL PRAKTYCZNY PROJEKTU - Opracowanie i wdrożenie „Strategii procesu transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej w Polsce do 2028 roku
 • CEL PRAKTYCZNY PROJEKTU – Opracowanie, wdrożenie i rozpowszechnienie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi.
  System będzie skierowany i szeroko promowany wśród wielu grup społecznych, w tym rolników, a jego użytkowanie będzie wzmacniać kapitał społeczny

Zadania przewidziane w projekcie – faza badawcza

Przeprowadzenie badań:

 • podstawowych, dotyczących dokonania charakterystyki i oceny zasobów genowych roślin użytkowych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności
 • stosowanych, dotyczących warunków przyrodniczych istotnych z punktu widzenia roślin użytkowych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności
 • stosowanych, dotyczących ustalenia rodzaju danych ekonomicznych i społecznych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności
 • opracowanie szczegółowych założeń funkcjonowania bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności

Zadania przewidziane w projekcie - faza wdrożeniowa

 • Opracowanie procedur oraz stosownych regulacji prawnych związanych z wykorzystaniem bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych
 • Organizowanie krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych pozwalających zebrać informacje na temat funkcjonujących dobrych praktyk
 • Prowadzenie kampanii społecznych oraz organizowanie wydarzeń o charakterze medialnym mające na celu przekonanie opinii publicznej do proponowanych rozwiązań

Strona internetowa projektu

 

 

Okres realizacji projektu: styczeń 2019 - grudzień 2021

Źródło finansowania projektu: Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Partnerzy projektu: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Kołłątaja w Krakowie

growid2 

Cele projektu:

Głównymi celami projektu GROWID są opracowanie modelu gospodarstwa opiekuńczego oraz przygotowanie systemu jego wdrażania. W pierwszym, półtorarocznym etapie realizacji projektu zrealizowane zostanie 5 zadań z zakresu badań społeczno-ekonomicznych. Ich wyniki staną się podstawą do stworzenia modelu gospodarstwa opiekuńczego w Polsce. Na drugi 18-miesięczny etap realizacji projektu złożą się prace związane z przygotowaniem do jego wdrożenia.

Działania w ramach projektu:

Faza badawcza:

 1. Modele starzenia się na obszarach wiejskich: wpływ innowacji społecznych na tradycyjne sieci wsparcia osób starszych – projekt z zakresu badań podstawowych koordynowany przez Uniwersytet Jagielloński, w jego ramach zaplanowano badania ilościowe w gospodarstwach wiejskich, badania jakościowe w JST oraz studia przypadków,
 2. Diagnoza postaw społecznych wobec starości, wsparcia społecznego oraz zapotrzebowania na usługi opiekuńcze - zadanie koordynowane przez Uniwersytet Jagielloński, w jego ramach zrealizowana zostanie analiza danych zastanych, analiza mediów, badania jakościowe i ilościowe,
 3. Analiza kosztów oraz określenie potencjału samorządów i gospodarstw wiejskich w zakresie usług opiekuńczych – zadanie koordynowane przez Uniwersytet Rolniczy, w jego ramach przeprowadzone zostaną badania focusowe oraz badania ankietowe z udziałem przedstawicieli gospodarstw rolnych. Przygotowana zostanie również symulacja kosztów ekonomiczno-społecznych działalności opiekuńczej w gospodarstwach rolnych,
 4. Identyfikacja i analiza dotychczas podejmowanych inicjatyw w zakresie łączenia działalności rolniczej i opiekuńczej w Polsce – zadanie koordynowane przez CDR O/Kraków, w jego ramach zostaną zrealizowane wywiady eksperckie oraz studia przypadków,
 5. Opracowanie modelu gospodarstwa opiekuńczego i strategii jego wdrażania – zadanie koordynowane przez CDR O/Kraków, w jego ramach opracowana zostaną diagnoza scalająca wyniki wszystkich zadań badawczych, opis modelu gospodarstwa opiekuńczego oraz strategia jego wdrażania.

Faza przygotowania do zastosowania rozwiązania:

 1. Przygotowanie do zastosowania w praktyce usług społeczno-opiekuńczych oraz popularyzacja wyników badań i nowych rozwiązań - zadanie koordynowane przez Uniwersytet Rolniczy, w jego ramach przeprowadzone zostaną krajowe i zagraniczne wizyty studyjne (za ich organizację będzie odpowiedzialny CDR O/Kraków), warsztaty i seminaria w różnych regionach Polski (z udziałem specjalistów z CDR O/Kraków) oraz badania marketingowe,
 2. Opracowanie projektu nowych regulacji prawnych oraz budowanie poparcia społecznego dla proponowanych rozwiązań, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych - zadanie koordynowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w jego ramach zostaną zainaugurowane prace nad systemem gospodarstw opiekuńczych w Polsce. CDR O/Kraków odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie kampanii medialnej promującej wypracowane rozwiązania.

Strona internetowa projektu: https://growid.pl/

 

Okres realizacji projektu: wrzesień 2018 - sierpień 2020 
Źródło finansowania projektu: Erasmus +, Współpraca na Rzecz Innowacji i Wymiany Dobrych Praktyk (KA2): Partnerstwa strategiczne (KA205)
Partnerzy projektu: 6 partnerów z 6 krajów UE z Bułgarii, Czech, Hiszpanii, Turcji oraz z Włoch

 logo minerva1

Cele projektu: 

Celem projektu jest poprawa jakości usług związanych ze wsparciem i doradztwem dla młodych ludzi w obszarze zawodów związanych z dziedzictwem kulturowym w ramach sieci stowarzyszeń transnarodowych. Projekt ma znaczenie w kontekście Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 (a także obchodów w Plovdiv w Bułgarii, które będzie Europejską Stolicą Kultury w Bułgarii w 2019 r.) oraz wartości społecznej i edukacyjnej europejskiego dziedzictwa kulturowego, jego wkładu w tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i spójność społeczną.

 

Kluczowe działania w ramach projektu: 

 • 24 osób pracujących z młodzieżą i pośredników pracy przedstawi dobre praktyki w Europie związane z zatrudnieniem w dziedzictwie kulturowym.
 • 1 zastaw materiałów szkoleniowych dla osób pracujących z młodzieżą i agentów zatrudnienia, zawierający innowacyjne narzędzia dla warsztatów zatrudnienia, które będą wykorzystywane podczas projektu i przyszłych działań.
 • Rozwój instrumentów multimedialnych służących jako narzędzia szkoleniowe w edukacji poza formalnej dla zatrudnienia.
 • Rozwój instrumentów multimedialnych w celu promowania przykładów / wyników dobrych praktyk projektu.
 • Rozwój kompetencji 24 multiplikatorów z 6 krajów.
 • Uświadomienie osób pracujących z młodzieżą na temat wysokiego wskaźnika bezrobocia młodzieży w Europie oraz możliwości zatrudnienia w obszarze związanym z dziedzictwem kulturowym.
 • Większy zakres szkoleń i wiedzy dla 800 osób pracujących z młodzieżą, na temat sposobów informowania młodych ludzi o możliwościach zatrudnienia w działaniach związanych z dziedzictwem kulturowym.
 • Stworzenie sieci na poziomie europejskim w celu wspierania i doradzania młodym ludziom w zakresie europejskiego dziedzictwa kulturowego i możliwości zatrudnienia.
 • Kampania promująca europejskie dziedzictwo kulturowe wśród osób pracujących z młodzieżą i agencji zatrudnienia.
 • 1 międzynarodowe badanie mające na celu poznanie zawodów związanych z dziedzictwem kulturowym.
 • Udział partnerów edukacyjnych na poziomie lokalnym / regionalnym w rozpowszechnianiu koncepcji europejskiego dziedzictwa kulturowego w bieżącej działalności ośrodków młodzieżowych.
 • 1 funkcjonalny portal mający na celu dostarczenie osobom pracującym z młodzieżą narzędzi i zasobów dla doradztwa młodym ludziom na temat zawodów związanych z dziedzictwem kulturowym.

Strona internetowa projektu:
http://minerva-erasmus.eu

Okres realizacji projektu:  listopad 2018 - kwiecień 2021 
Źródło finansowania projektu: Erasmus +, KA202 – Strategic Partnership for Vocational education and training
Partnerzy projektu: 7 partnerów z 6 krajów UE
                                                                       

 

logo reward

 

 

 

Cele projektu: 

Projekt jest skierowany do kobiet z obszarów wiejskich jako grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym, a jego celem jest zapewnienie warunków do zwiększenia znaczenia kobiet jako aktywnych podmiotów w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i zachowania wiejskiego dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności:.

 • zwiększenie dostępu i udziału kobiet mieszkających na obszarach wiejskich do kształcenia i szkolenia zawodowego,  wzrost zatrudnienia kobiet na obszarach wiejskich, zmniejszenie stopy bezrobocia kobiet i ograniczanie czynników wykluczenia społecznego związanych z płcią;
 • podnoszenie społecznej i edukacyjnej wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego związanego z rolnictwem i obszarami wiejskimi oraz  jego wkładu w tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i spójność społeczną;
 • wsparcie dywersyfikacji rolnictwa poprzez wielofunkcyjne działania lokalne i generowania dochodów z alternatywnych źródeł, przeciwdziałanie migracji ludności z obszarów wiejskich do miast, poprawa trwałości działalności rolniczej i zachowanie żywotność obszarów wiejskich;
 • wspieranie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich oraz zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć.

Kluczowe działania w ramach projektu: 

 • sporządzenie raportu na temat sytuacji kobiet na obszarach wiejskich Unii Europejskiej i ich szans na zatrudnienie w wielofunkcyjnej działalności rolniczej,
 • identyfikacja najlepszych praktyk - inicjatyw przedsiębiorczości kobiet łączących działalność rolniczą z wiejskim dziedzictwem kulturowym,
 • opracowanie materiałów szkoleniowych, służących wzmocnieniu kompetencji kobiet wiejskich w zakresie zarządzania przedsięwzięciami rolnictwa wielofunkcyjnego,
 • utworzenie internetowej aplikacji szkoleniowej, na której udostępnione zostaną materiały szkoleniowe (moduły szkoleniowe, filmy instruktażowe) w sześciu językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, słoweńskim, polskim i czeskim.

Strona internetowa projektu: https://reward-erasmus.eu/?lang=pl
Facebook: @REWARDERASMUS
Twitter: #REWARD_ERASMUS

 

 

Better Rural Innovation:

logo liaison

Linking Actors, Instruments and Policies through Networks - LIAISON

Forma realizacji: projekt
Okres realizacji projektu: maj 2018 – październik 2021
Źródło finansowania: UE – Horyzont 2020
Partnerzy projektu: 14 partnerów z 14 krajów

Cel projektu:

Wdrażanie polityki UE w zakresie przyśpieszenia innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich poprzez analizę praktycznych procesów transferu wiedzy i innowacji. Cel projektu zostanie osiągnięty przez analizę procesów wdrażania obecnie realizowanych i już zakończonych projektów innowacyjnych wspieranych w ramach programów UE (H2020, Interreg, działanie Współpraca) i krajowych.

Działania CDR w ramach projektu:

 • Organizacja, zarządzanie i koordynacja procedur i obowiązków w celu zapewnienia wydajnego postępu w realizacji założonych zadań,
 • Współprojekt założeń koncepcyjnych: przegląd polityk i mechanizmów innowacyjnych w krajach członkowskich UE,
 • Optymalizacja procesów interaktywnych podczas trwania projektu i po jego zakończeniu,
 • Organizacja konkursu na innowacje na obszarach wiejskich w krajach bałtyckich (EU Rural Innovation Contest - EURIC),
 • Dogłębna analiza interaktywnych i innowacyjnych studiów przypadków ujętych w projekcie,
 • Ocena wpływu i optymalizacja polityk i praktyk,
 • Integracja, analiza i konsolidacja wniosków,
 • Praktyka informacyjna, angażowanie, polityka i administracja.

Rezultaty projektu:

 • Przyśpieszenie innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich poprzez analizę praktycznych procesów transferu wiedzy i innowacji
 • Prezentacja różnorodności projektów i praktyk poprzez „mapę historii” online z odsłonami z całej Europy oraz wybór 15 praktyków z projektów innowacyjnych, którzy wezmą udział w analizie rezultatów,
 • Gotowe metody praktyczne, protokoły i narzędzia,
 • Innowacyjny System online, gdzie dostępne będą wszystkie dokumenty i narzędzia,
 • Rozwój najlepszych praktyk i sposobów dla projektów H2020 z multi-actor approach

Strona internetowa projektu: www.LIAISON2020.eu

 

biostrategOkres realizacji projektu: 01.06.2017 – 31.12.2020 
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach III konkursu strategicznego Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

Partnerzy projektu: 14 partnerów z Polski

Cel projektu:

 • Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia holistycznej strategii mającej na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się biotypów chwastów odpornych na herbicydy oraz sposobów ich zwalczania (jeśli wystąpiły). Przedmiotem badań będą 4 gatunki chwastów występujących głównie w uprawie zbóż, a mianowicie: miotła zbożowa (Apera spica-venti), wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides), mak polny (Papaver rhoeas), chaber bławatek (Centaurea cyanus).

Działania w ramach projektu:

Faza badawcza projektu obejmuje 5 pakietów roboczych:

 1. identyfikacja miejsc występowania biotypów chwastów odpornych na herbicydy,
 2. analizy molekularne chwastów odpornych na inhibitory ALS i ACCase,
 3. biologiczna charakterystyka biotypów odpornych z uwzględnieniem cech umożliwiających ich przeżywalność w agroekosystemie,
 4. analiza ekonomiczna strat powodowanych przez biotypy odporne,
 5. opracowanie strategii zmniejszającej ryzyko rozprzestrzeniania się biotypów odpornych.

W fazie wdrożeniowej projektu zaplanowano działania umożliwiające wdrożenie wyników badań do praktyki rolniczej, a w szczególności upowszechnianie wiedzy, a także opracowanie dokumentacji technicznej internetowego systemu wspomagania decyzji w zakresie zarządzania odpornością (ResiHerb) oraz koncepcji zorganizowania laboratorium diagnostycznego (Centrum Kompetencji) w zakresie odporności chwastów na herbicydy. Faza 6 realizowana będzie z udziałem Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Internetowy system wspomagania ma ułatwić doradcom i rolnikom szacowanie ryzyka wystąpienia odporności wymienionych 4 chwastów w gospodarstwie, na podstawie struktury zasiewów, zmianowania roślin, występowania chwastów odpornych w poprzednich latach, efektywności ich zwalczania i innych i innych czynników wpływających ujawnionych w trakcie prowadzonych badań. Na podstawie danych będzie można formułować zalecenia co do metod, terminów, zalecanych herbicydów w zwalczaniu chwastów o różnej odporności na herbicydy.

CDR Oddział w Poznaniu planuje dla specjalistów ds. ochrony roślin ODR zorganizowanie przynajmniej 2 spotkań szkoleniowych w 2019 i 2020 roku dla zapoznania się z wynikami projektu, wypracowanymi narzędziami i metodyką ich stosowania w doradztwie rolniczym.

Strona internetowa projektu: https://www.ior.poznan.pl/  

 

Okres realizacji projektu: listopad 2017 – październik 2019 ctf logo
Źródło finansowania: Program Erasmus+
Partnerzy projektu: 6 partnerów z 5 krajów UE i poza UE

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego kursu szkoleniowego z zakresu rolnictwa społecznego przy użyciu platformy interaktywnej e-learning z otwartym dostępem do zasobów edukacyjnych. W fazie przygotowawczej partnerzy projektu zbadają najlepsze praktyki w zakresie rolnictwa społecznego w Polsce, Włoszech, Turcji i Hiszpanii. Połączenie przykładów z teoretyczną wiedzą o optymalnych sposobach prowadzenia gospodarstwa społecznego stanie się podstawą opracowania trzech właściwych modułów szkoleniowych, z których każdy będzie skierowany do innej grupy docelowej. Poszczególne moduły zostaną opracowane zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (EQF):

 • Moduł pierwszy pn. "Care Farm Tutor" jest skierowany do rolników, pracowników gospodarstw rolnych, studentów i uczniów szkół średnich. Jego cel to dostarczenie podstawowej wiedzy na temat codziennych czynności związanych z opieką nad osobami przebywającymi w gospodarstwach opiekuńczych, a wymagającymi specjalistycznej opieki. Ten moduł odpowiada poziomowi EQF 3/4.
 • Moduł drugi pn. "Care Farm Manager" jest skierowany do rolników, którzy mają doświadczenie w oferowaniu zajęć dydaktycznych oraz w przyjmowaniu osób w swoich gospodarstwach rolnych. Celem modułu jest przekazanie szczegółowej wiedzy na temat planowania działań związanych z opieką w gospodarstwach rolnych. Ten moduł odpowiada poziomowi EQF 4/5.
 • Moduł trzeci pn. "Care Farm Social/Health Educator" jest przeznaczony dla pracowników socjalnych, psychologów i psychiatrów, którzy mają doświadczenie w pomocy terapeutycznej. Moduł ten będzie źródłem specjalistycznej wiedzy na temat planowania zajęć społecznych i opiekuńczych w gospodarstwie rolnym w ramach m.in. leczenia pozaklinicznego. Ten moduł opracowany zostanie zgodnie z poziomem EQF 5/6.

Działania w ramach projektu:

 • Opracowanie raportów State-of-the-Art opisujących stan wiedzy w zakresie rolnictwa społecznego i gospodarstw opiekuńczych jako nowej możliwości pracy na obszarach wiejskich, a także identyfikujących potrzeby szkoleniowe osób zainteresowanych tematem
 • Stworzenie platformy szkoleniowej wraz z kursem edukacyjnym obejmującym trzy moduły: "Care Farm Tutor", "Care Farm Manager", "Care Farm Social/Health Educator"

Strona internetowa projektu: http://www.care-t-farms.eu/

Twitter: @CARE_T_FARMS
Facebook: Care-T-Farms

 

Okres realizacji projektu: marzec 2016 – marzec 2019 etusivu2
Źródło finansowania: Interreg Baltic Sea Region
Partnerzy projektu: 19 partnerów z Regionu Morza Bałtyckiego

Cel projektu:
•    Promowanie pilotażowych technik zakwaszenia gnojowicy w regionie Morza Bałtyckiego mających na celu ograniczanie strat azotu w produkcji zwierzęcej.

Działania w ramach projektu:
•    Projekt obejmuje stosowanie pilotażowych technik zakwaszenia gnojowicy oraz próby polowe w całym regionie Morza Bałtyckiego.
•    Projekt przyczyni się do dalszego wyjaśnienia aspektów technologicznych stosowanych technik zakwaszania, biorąc pod uwagę ich konsekwencje środowiskowe i ekonomiczne, analizy rynku i uregulowania prawne w tym zakresie, które mogłyby pomóc w upowszechnianiu technologii zakwaszania gnojowicy w regionie Morza Bałtyckiego.
•    Zastosowanie technik zakwaszania gnojowicy (SAT) jest jednym ze sposobów  ograniczających straty azotu. Projekt ”Baltic Slurry Acidification” promuje to działanie w całym Regionie Morza Bałtyckiego. Ograniczenie emisji amoniaku zmniejszy niekorzystny wpływ toksycznych opadów na eutrofizację Bałtyku. Upowszechnienie stosowania SAT przyniesie korzyść w postaci poprawy stanu środowiska w całym regionie, a rolnikom oszczędności finansowe i częściowe uniezależnienie się od zakupów nawozów mineralnych na rynku.

Strona internetowa projektu: http://balticslurry.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/balticslurryacidification/

Okres realizacji projektu: maj 2017 – maj 2021 indeks
Źródło finansowania: HORYZONT 2020
Partnerzy projektu: 23 partnerów z 13 krajów UE

Cel projektu:
•    Opracowanie strategii wprowadzenia różnorodności gatunków w celu zwiększenia zdolności adaptacyjnych roślin uprawnych do zmiennych warunków środowiska. Wykorzystanie korzyści płynących z różnorodności gatunkowej w uprawach rolniczych.

Działania w ramach projektu:
•    Usprawnienie działania łańcuchów rolno-spożywczych.
•    Wykorzystanie mechanizmów oddziaływań między gatunkami w celu zmaksymalizowania skuteczności wykorzystania zasobów.
•    Określenie roli mieszanek gatunkowych w zwalczaniu chorób, szkodników i chwastów.
•    Określenie roli gatunków w poprawianiu świadczenia usług ekosystemowych i rozwijaniu odporności na stres biotyczny.
•    Określenie nowych metody hodowli i fenotypowania, wytworzenie nowego materiału hodowlanego do mieszanek zbożowych.
•    Opracowanie nowych technik, w celu optymalizacji wydajności mieszanek.
•    Opracowanie zestaw narzędzi i materiałów informacyjnych dla rolników i doradców.

Strona internetowa projektu: https://www.remix-intercrops.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/RemixIntercrops/
Twitter: https://twitter.com/remixintercrops

Okres realizacji projektu: czerwiec 2017 – czerwiec 2020 images
Źródło finansowania: HORYZONT 2020
Partnerzy projektu: 16 krajów UE

Cel projektu:
•    Rozwój roli usług doradczych w procesie podejmowania decyzji przez rolników, uwzględniających różnorodność struktur i stylów rolnictwa poprzez przeprowadzenie analizy sieci rolników w 8 obszarach innowacji w 26 regionach Europy.
•    Utworzenie sieci gospodarstw demonstracyjnych ("Living Labs") w celu opracowania
i przetestowania nowych metod i narzędzi doradczych (w tym technologii informacyjnych i komunikacyjnych - wspieranych technologiami informacyjnymi).
•    Ocena efektów zarządzania systemami doradztwa rolniczego - działania w zakresie gromadzenia wiedzy, kształtowanie polityki krajowej i europejskiej, szerzenie wiedzy i kompetencji doradców rolniczych.
•    Opracowanie wspólnego, jednorodnego podejścia do działań w ramach usług doradczych, dostosowanych do różnorodności uwarunkowań i historii europejskich systemów rolnictwa.

Działania w ramach projektu:
Utworzenie sieci gospodarstw demonstracyjnych ("Living Labs") w celu opracowania
i przetestowania nowych metod i narzędzi doradczych. Działania te realizowane będą w następujących dziedzinach:
•    zdrowa gleba dla zdrowych upraw;
•    wspólne zarządzanie w celu wzmocnienia społeczności;
•    rozwój zdolności innowacyjnych w sektorze upraw i przetwórstwa owoców;
•    wsparcie innowacji dla rolników na terenach o wysokiej wartości przyrodniczej;
•    system monitorowania i ostrzegania w integrowanej ochronie roślin;
•    wykorzystanie narzędzi informatycznych w doradztwie rolniczym.

Strona internetowa projektu: http://www.agrilink2020.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/agrilink2020/
Twitter: https://twitter.com/AgriLink2020

Okres realizacji projektu: październik 2017 – październik 2019  manurelogo small
Źródło finansowania: INTERREG Baltic Sea Region
Partnerzy projektu: 9 partnerów z krajów Regionu Morza Bałtyckiego (CDR Radom oraz IUNG z Polski)

Cele projektu:
Projekt ma na celu opracowanie wspólnej strategii dla krajów Regionu morza Bałtyckiego w zakresie zarządzania składnikami naturalnymi w gospodarstwach rolnych w zakresie:
•    inwentaryzacji obecnych krajowych praktyk w zakresie pobierania próbek i analizowania nawozów naturalnych,
•    obliczania nawozów naturalnych jako bilansu masy w gospodarstwie,
•    działań w gospodarstwach demonstracyjnych w zakresie prezentacji najlepszych praktyk w zakresie gospodarowania nawozami naturalnymi,
•    organizacji spotkań / szkoleń / konferencji prezentujących założenia oraz wyniki projektu.

Działania w  ramach projektu:
•    opracowanie wspólnych wytycznych i narzędzi do określania ilości i jakości nawozów naturalnych;
•    wydawanie zaleceń i narzędzi dla najlepszych metodologii w zakresie gospodarowania składnikami, odżywczymi, w tym planów nawożenia;
•     pilotowanie i ocena nowych praktycznych narzędzi dot. nawozów naturalnych oraz  kształtowanie regulacji prawnych,

Działania demonstracyjne w Polsce:
Wytypowanie reprezentatywnych gospodarstw (bydło mięsne, bydło mleczne, trzoda chlewna, drób, owce) i przeprowadzenie w nich dogłębnych analiz dotyczących zarządzania nawozami naturalnymi oraz metod ich pobierania do badań.

Strona internetowa projektu: https://www.luke.fi/manurestandards/en/frontpage/
Twitter: https://twitter.com/ManureStandards

Czas trwania projektu: 2018 – 2022 logo-SM
Źródło finansowania: Horyzont 2020
Partnerzy projektu: 25 partnerów z 17 krajów UE

Cel projektu:
ustanowienie europejskiej sieci gospodarstw demonstracyjnych i pilotażowych, zaprojektowanych w celu usprawnienia wymiany wiedzy oraz doświadczeń oraz skutecznego wprowadzania innowacji w sektorze rolniczym poprzez demonstrację.

NEFERTITI obejmuje 10 interaktywnych sieci tematycznych i zrzesza 45 regionalnych klastrów (ośrodków), w śród nich przedstawiciele doradców, organizacji pozarządowych, przemysłu, edukacji, naukowców i decydentów z 17 krajów UE. Projekt NEFERTITI koncentruje się na tworzeniu wartości dodanej wynikającej z wymiany wiedzy między rolnikami a doradcami, naukowcami, decydentami w celu pobudzania innowacyjności i poprawy wzajemnego uczenia się oraz łączności sieciowej między podmiotami rolniczymi w całej Europie. Ostatecznie wszystko to przyczynia się do bardziej konkurencyjnego, zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu rolnictwa.

NEFERTITI porusza 10 tematów, które zostały wybrane w oparciu o kluczowe problemy społeczności rolniczych. Obejmują one zrównoważony zakres tematyczny w trzech głównych sektorach rolnictwa: produkcji zwierzęcej, uprawie
roli i produkcji ogrodniczej.

Działania w ramach projektu:
•    Opracowywanie planów działania poprzez identyfikowanie potrzeb podmiotów i sieci demonstracyjnych.
•    Wspieranie i ułatwianie cyklu działań demonstracyjnych oraz uczenia się w trybie peer-to-peer.
•    Stworzenie internetowej platformy zawierającej kompedium wiedzy.
•    Wspieranie procesu zdobywania wiedzy.
•    Usprawnienie dialogu politycznego i tworzenie sieci na rzecz zrównoważonego rozwoju.
•    Promowanie efektywnego wykorzystania działań demonstracyjnych i sieciowych.


Twitter: https://twitter.com/NEFERTITI_EU

logo-fertinnowaOkres realizacji projektu: styczeń 2016 – styczeń 2019
Źródło finansowania: Horyzont 2020
Partnerzy projektu: 23 partnerów z 9 krajów UE i RPA


Cel projektu:
•    Edukacja producentów rolnych o efektywnych i zrównoważonych sposobach wykorzystania wody poprzez wymianę wiedzy na temat najlepszych technologii w zakresie fertygacji
•    Stworzenie bazy danych innowacyjnych technik i praktyk, które mogą poprawić środowiskową i ekonomiczną produkcję warzyw, owoców i roślin ozdobnych
•    Wspieranie działań dotyczących recyklingu i uzdatnianiu wody
•    Ocena istniejących, nowatorskich technologii stosowanych w produkcji upraw z fertygacją
•    Prezentacja wybranych technologii lokalnym producentom rolnym podczas wizyt polowych


Działania w ramach projektu:
•    Faza 1: Gromadzenie wiedzy na temat obecnej sytuacji  producentów rolnych. Ocena potrzeb i trudności
•    Faza 2: Poszukiwanie rozwiązań poprzez wymianę wiedzy i technologii
•    Faza 3: Pokonywanie barier i rozwój współpracy pomiędzy wiedzą a wdrażaniem działań do praktyki


Strona internetowa projektu: http://www.fertinnowa.com/
Twitter: https://twitter.com/fertinnowa
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeGWu5Dq-HfdxtG2gtTcLhw

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl