48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

 

Centrum Doradztwa Rolniczego  w Brwinowie  wraz z Oddziałami w Krakowie, Poznaniu,  Radomiu i Warszawie  jest państwową jednostką organizacyjną, podlegającą bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Centrum współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami branżowymi, placówkami naukowo-badawczymi oraz innymi organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. Celem realizowanych działań jest doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry doradczej oraz podniesienie i ujednolicenie standardów usług świadczonych przez doradców na rzecz rolników.

Doskonalimy kadrę doradztwa rolniczego, nauczycieli szkół rolniczych, przedstawicieli instytucji i organizacji rolniczych, samorządów terytorialnych, Lokalnych Grup Działania, rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, organizując szkolenia, seminaria, konferencje, konkursy i inne formy doskonalenia zawodowego

Tworzymy krajową sieć na rzecz innowacji w rolnictwie

Promujemy najnowsze osiągnięcia naukowe wspierające rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich

Informujemy o możliwościach i warunkach korzystania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej

Tworzymy systemy informacji i bazy danych:

 • doradców rolniczych, rolnośrodowiskowych i leśnych
 • ekspertów przyrodniczych
 • zagród edukacyjnych
 • publikacji tematycznych

Wydajemy materiały informacyjno-edukacyjne oraz kwartalnik Zagadnienia Doradztwa Rolniczego

Koordynujemy działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego

Nadajemy uprawnienia doradcy rolniczego, doradcy rolnośrodowiskowego i eksperta przyrodniczego

Prowadzimy Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa (CDR O/Radom), w którym szkolimy doradców i rolników.

Działamy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie:

 • wspierania pozarolniczych form aktywności gospodarczej rolników i ich rodzin,
 • dziedzictwa kulturowego wsi
 • wsparcia turystyki wiejskiej
 • wiejskiego gospodarstwa domowego

Organizujemy:

 • Ogólnopolski konkursu „Sposób na Sukces”, promujący przedsiębiorczość na obszarach wiejskich,
 • Ogólnopolski konkurs „ Najlepsze gospodarstwo ekologiczne”
 • Rolniczy Festiwal Nauki
 • Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne
 • Ogólnopolski konkurs „Najlepsze wydawnictwo ośrodków doradztwa rolniczego”

Realizujemy zadania jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Posiadamy nowoczesną bazę szkoleniową i hotelową we wszystkich jednostkach.

W 2023 roku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie realizuje zadania merytoryczne w ramach priorytetów i zaleceń wyznaczonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

priorytety.png

 

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl