48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem ARiMR, mogą składać wnioski w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc ARiMR polega na płaceniu za kredytobiorcę części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank. W efekcie rolnik ma tańszy kredyt niż w przypadku, gdyby korzystał z kredytu komercyjnego.

Kto może starać się o kredyty z dopłatami do oprocentowania dla rolników?

Kredyty z dopłatami do oprocentowania skierowane są do osób prowadzących lub podejmujących działalność w zakresie rolnictwa, rybactwa śródlądowego lub przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, a także w działów specjalnych produkcji rolnej, które są osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

Jak starać się o kredyt preferencyjny dla rolników?

Procedura ubiegania się o kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR:

 1. Przygotowanie planu inwestycji z określeniem: celu inwestycji, lokalizacji projektu lub działalności, opisu projektu lub działalności wraz z datą ich rozpoczęcia i zakończenia, struktury finansowania inwestycji wraz z określeniem wkładu własnego, kierunku produkcji w okresie spłaty kredytu, rynków zbytu, okresu kredytowania i karencji w spłacie.
  Wzorcowy plan inwestycji - zobacz
 2. Złożenie wniosku o kredyt z planem inwestycji i kompletem dokumentów, których wymaga bank.
  Wzór wniosku o kredyt klęskowy - zobacz
 3. Analiza złożonego wniosku i jego zgodności z warunkami udzielania kredytów oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Decyzja banku o udzieleniu kredytu preferencyjnego dla rolników i wypłata środków.
  Załączniki do zasad udzielania kredytów preferencyjnych – zobacz

Które banki udzielają kredytów preferencyjnych?

Preferencyjne warunki kredytów dla rolników ma dla nas obecnie 6 banków. Należą do nich:

 • SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • Bank Pekao S.A.

Wykaz banków współpracujących z ARiMR oraz wysokość prowizji i oprocentowania – zobacz

Wysokość oprocentowania płaconego przez kredytobiorców - zobacz

Na przestrzeni lat funkcjonowania kredytów preferencyjnych w Polsce warunki korzystania i charakter pomocy ulegały zmianie i aktualnie mamy możliwość skorzystania ze wsparcia w zakresie 7. linii kredytowych.

I.     Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji

 • Linia RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym - zobacz
 • Linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych - zobacz
 • Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów – zobacz

Kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na zakup gruntów rolnych, budowę i modernizację budynków służących do produkcji rolnej oraz tworzenie infrastruktury gospodarstw, zakup maszyn i urządzeń rolniczych oraz na przedsięwzięcia w zakresie przetwórstwa.

Kredyty preferencyjne na zakup użytków rolnych mogą być przeznaczone na utworzenie nowego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego. W przypadku powiększania gospodarstw już istniejących nie obowiązują wymogi minimalnej wielkości planowanej do zakupu powierzchni użytków rolnych.

W przypadku nowo tworzonego gospodarstwa rolnego powierzchnia planowanych do zakupu z udziałem kredytu gruntów rolnych nie może być mniejsza od średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie.

Natomiast zarówno w przypadku gospodarstwa nowo tworzonego, jak i już istniejącego kredyt nie może być przeznaczony na zakup tej części użytków rolnych, która spowoduje, że powierzchnia gospodarstwa rolnego lub gospodarstw rolnych będących w posiadaniu tego samego producenta rolnego przekroczy 300 ha użytków rolnych.

Średnie ceny gruntów wg GUS - zobacz

Średnia powierzchnia gospodarstwa - zobacz

II.     Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych:

 • Linia inwestycyjna K01 oraz Linia obrotowa K02 - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - zobacz
 • Linia inwestycyjna DK01 oraz Linia obrotowa DK02 - kredyty dla dużych przedsiębiorstw na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych – zobacz

Kredyty „klęskowe” tzw. obrotowe, czyli na przywrócenie produkcyjności – na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, m.in. kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego, pasz treściwych i koncentratów, pasz objętościowych.

kredyty „klęskowe” inwestycyjne – na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, uszkodzonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, elementów infrastruktury rolniczej oraz zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego i stada podstawowego inwentarza żywego.

Do wniosku o udzielnie kredytu klęskowego trzeba dołączyć protokół oszacowania szkód. Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich oszacowanych przez komisję – 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub 8 mln zł na dział specjalny produkcji rolnej. O taki kredyt można ubiegać się w ciągu 12 miesięcy od daty sporządzenia protokołu oszacowania szkód. Jego beneficjentami mogą być m. in. rolnicy indywidualni, mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa. Do uzyskania kredytu nie jest konieczne wniesienie wkładu własnego. Rozliczenie 50% środków obrotowych odbywa się na podstawie dokumentów zakupu od dnia wystąpienia szkody.

III.     Linia KO - kredyty obrotowe nieoprocentowane dla producenta rolnego - zobacz

IV.     Linia MRcsk - kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników - zobacz

Wykaz działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa produktów rolnych, przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków lub w zakresie rybactwa śródlądowego - zobacz


Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie ARiMR
: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne.html

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl