48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów PROW 2014-2020

Forma i wysokość wsparcia finansowego

O pomoc finansową w ramach działania 9 "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" może ubiegać się:

 • grupa producentów rolnych,
 • organizacja producentów.

Pomoc jest realizowana:

 1. w formie rocznych płatności;
 2. przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych/ organizacji producentów;
 3. stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy producentów rolnych/ organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków oraz ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wyprodukowanych przez jego członków i sprzedanych kupującym niebędącym:
  • członkami beneficjenta,
  • współmałżonkiem członka beneficjenta,
  • podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo* w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem.

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między członkiem beneficjenta lub jego małżonkiem, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 25 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika.

Z pomocy grupa producentów rolnych / organizacja producentów będzie mogła skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności.

Wysokość pomocy finansowej wynosi odpowiednio:

 • po pierwszym roku prowadzenia działalności - 10 %,
 • po drugim roku prowadzenia działalności - 9 %,
 • po trzecim roku prowadzenia działalności - 8 %,
 • po czwartym roku prowadzenia działalności - 7 %,
 • po piątym roku prowadzenia działalności - 6 %

*wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto beneficjenta.

Maksymalny limit pomocy wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu przez ARiMR prawidłowej realizacji planu biznesowego.

Procedura przyznania pomocy

 1. w pierwszej kolejności grupa producentów rolnych/ organizacja producentów jako podmiot zrzeszający rolników musi uzyskać osobowość prawną, wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców;
 2. kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych/ organizację producentów, do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu (do wniosku o uznanie grupa producentów rolnych/ organizacja producentów zobowiązana jest dołączyć plan biznesowy);
 3. od daty uznania, grupa producentów rolnych jest zobowiązana do realizacji zatwierdzonego planu biznesowego;
 4. natomiast po uzyskaniu uznania, grupa producentów rolnych/ organizacja producentów może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, w pierwszym lub drugim terminie naboru wniosków po dniu uznania,
 5. Prezes ARiMR podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Centrali ARiMR i oddziałów regionalnych ARiMR, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych / organizacji producentów.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie do dnia zakończenia pierwszego lub drugiego terminu składania wniosków, następującego po dniu uznania grupy producentów rolnych / organizacji producentów.

Ponadto wnioski o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosków dokumentacją w ramach naboru mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą.

Przyznanie pomocy

Prezes ARiMR niezwłocznie po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o tej kolejności, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych grup producentów rolnych / organizacji producentów oraz liczby przyznanych punktów.

Dyrektor OR ARiMR wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 150 dni od zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Dokumenty i formularze potrzebne do ubiegania się o pomoc:

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

 1. oświadczenie grupy potwierdzające, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw określonych w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję,
 2. oświadczenie grupy oraz jej członków dotyczące spełniania warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, a w przypadku grupy utworzonej ze względu na grupę produktów "Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych", o której mowa w § 3 ust. 4, również o spełnianiu warunku, o którym mowa w § 3 ust. 4,
 3. kopie dokumentów, w szczególności: faktur dotyczących zakupu środków do produkcji, faktur dotyczących sprzedaży produktów, umów sprzedaży produktów, potwierdzających produkcję poszczególnych członków grupy uznanych ze względu na produkty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. d, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy,
 4. zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o okresach podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w § 3 w ust. 1 pkt 5 lit. c - dla poszczególnych producentów będących członkami grupy, prowadzących działy specjalne produkcji rolnej,
 5. kopie umów potwierdzające objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, co najmniej 50% produkcji każdego z członków grupy w zakresie produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana, ważne przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jeżeli członkowie grupy zawarli takie ubezpieczenie, wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie tego ubezpieczenia, jeżeli nie wynika to z umowy ubezpieczenia,
 6. kopię aktu założycielskiego grupy,
 7. kopie dokumentów potwierdzających przejęcie w całości gospodarstwa rolnego w roku poprzedzającym rok uznania grupy albo w roku uznania grupy - w przypadku takiego przejęcia,
 8. kopię imiennego raportu miesięcznego w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA) złożonego przez grupę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jeżeli grupa zatrudniają osoby.

Wniosek wraz z wszystkimi załącznikami do pobrania poniżej:

Wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami (wersja Excel) 522 KB

Wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami (wersja PDF) 781 KB

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy PDF 603 KB

Dokumenty są dostępne do pobrania również na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/termin-pierwszego-naboru-wnioskow-od-30-wrzesnia-do-28-listopada-2016-r

Grupa oraz organizacja informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem oraz dołączonych do niego dokumentów niezwłocznie po ich zaistnieniu.

Kopie dokumentów załącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza.

Kolejność przysługiwania pomocy

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru.

Przewiduje się preferencje w przyznawaniu pomocy podmiotom spełniającym następujące warunki:

 1. zorganizowanym w formie spółdzielni – przyznaje się 3 punkty;
 2. jeżeli grupa producentów rolnych zrzesza producentów w następujących kategoriach:
 • produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013, w szczególności rolnictwa ekologicznego,
 • świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone,
 • bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone,
 • owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone),
 • miód naturalny lub jego produkty pszczele,
 • rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego,
 • szyszki chmielowe

jeżeli organizacja producentów zrzesza producentów produktów lub grup produktów w następujących kategoriach:

 • wysokiej jakości objętych art. 16 rozporządzenia nr 1305/2013,
 • sektora wieprzowiny,
 • sektora wołowiny i cielęciny,
 • sektora baraniny i koziny,
 • sektora produktów pszczelich,
 • sektora chmielu,

przyznaje się 3 punkty

 1. jeżeli w skład grupy uznanej ze względu na:
 • produkt lub grupę produktów innych niż liście tytoniu suszone wchodzi co najmniej 10 członków – przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka grupy - przyznaje się 0,2 punktu,
 • liście tytoniu suszone wchodzi co najmniej 30 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka grupy - przyznaje się 0,2 punktu;
 • jeżeli w skład organizacji uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów należących do: sektorów innych niż sektor mleka i przetworów mlecznych, wchodzi co najmniej 15 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka organizacji - przyznaje się 0,2 punktu,
 • jeżeli w skład organizacji uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów należących do: sektora mleka i przetworów mlecznych, wchodzi co najmniej 25 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka organizacji - przyznaje się 0,2 punktu,
 • jeżeli w skład organizacji uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów należących do: sektora tytoniu, wchodzi co najmniej 30 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka organizacji - przyznaje się 0,2 punktu;
 1. jeżeli co najmniej 50% produkcji każdego z producentów wchodzących w skład grupy producentów rolnych / organizacji producentów, w zakresie produktu, ze względu na który grupa producentów rolnych / organizacja producentów została uznana, zostało objęte dobrowolnym ubezpieczeniem, ważnym przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy – przyznaje się 3 punkty;
 2. mającym siedzibę w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, w którym udział gospodarstw rolnych, według danych Głównego Urzędu Statystycznego pochodzących z powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 r., publikowanych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, w przedziale obszarowym 1–15 ha stanowi:
 • powyżej 75 % powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 3 punkty,
 • powyżej 50 do 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 2 punkty,
 • od 25 do 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 1 punkt;
 1. planującym w ramach planu biznesowego inwestycje przyczyniające się do realizacji celu innowacyjności lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska – przyznaje się 5 punktów;
 2. zatrudniającym co najmniej dwie osoby na pełne etaty na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umowy o pracę jedną osobę niepełnosprawną – przyznaje się 2 punkty.

Punkty przyznaje dyrektor oddziału regionalnego ARiMR.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje grupom producentów rolnych / organizacjom producentów, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli grupa producentów rolnych / organizacja producentów uzyskała co najmniej 3 punkty.

Wyprzedzające finansowanie

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, grupa producentów rolnych, w pierwszym roku działalności może otrzymać wyprzedzające finansowanie pomocy, jeżeli złoży wniosek o wyprzedzające finansowanie w oddziale regionalnym ARiMR, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca grupie producentów rolnych pomoc, stała się ostateczna.

Wysokość wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa od wysokości udziału krajowych środków na współfinansowanie pomocy w ramach działania nr 9 (udział krajowych środków wynosi 36,37%), określonej na podstawie planowanej wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa producentów rolnych została uznana, wytworzonych w gospodarstwach członków tej grupy producentów rolnych w pierwszym roku działalności.

Kwota wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa niż 50 000 zł.

Kwota wyprzedzającego finansowania będzie przez ARiMR rozliczana w ramach składanych przez grupę producentów rolnych wniosków o płatność (wypłata środków dla wniosków o płatność będzie pomniejszana o kwotę wypłaconego wyprzedzającego finansowania).

Dokumenty i formularze potrzebne do ubiegania się o finansowanie wyprzedające:

Wniosek o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy (wersja Excel) 139 KB

Wniosek o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy (wersja PDF) 427 KB

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy PDF 408 KB

Dokumenty są dostępne do pobrania również na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/termin-pierwszego-naboru-wnioskow-od-30-wrzesnia-do-28-listopada-2016-r

Procedura przyznawania płatności

Pomoc jest wypłacana w formie rocznych płatności i obejmuje okresy kolejnych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Wniosek o płatność składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę beneficjenta, w terminie 60 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności przez grupę producentów rolnych.

W przypadku beneficjentów, dla których okresy prowadzenia działalności, zakończyły się przed dniem doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, wnioski o płatność za pierwszy okres pomocy mogą być składane po dniu, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.

Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w ww. terminie, lecz został złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia upływu tego terminu, pomoc jest wypłacana w wysokości pomniejszonej o 0,1% za każdy dzień opóźnienia.

Dyrektor OR ARiMR przyznaje płatność w drodze decyzji administracyjnej na wniosek o płatność.

Decyzja administracyjna o wypłacie pomocy jest wydawana w terminie 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność.

Wypłata pomocy za dany okres następuje w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca płatność stała się ostateczna.

Jeżeli beneficjent nie złoży wniosku o płatność za dany okres prowadzenia działalności, nie może ubiegać się o płatność za ten sam okres w kolejnych latach.

Piąta płatność jest możliwa do realizacji, wyłącznie po potwierdzeniu przez ARiMR osiągnięcia celów określonych w planie biznesowym, poprzez zrealizowanie wszystkich działań i inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym, a w przypadku nieosiągnięcia tych celów, odmawia się wypłaty pomocy za piąty rok prowadzenia działalności.

Dokumenty i formularze potrzebne do ubiegania się o przyznanie płatności:

Do wniosku o przyznanie płatności dołącza się:

 1. wykazy faktur VAT i rachunków uporządkowanych w ujęciu chronologicznym, dotyczących produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, oraz sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, za okres, którego dotyczy wniosek, potwierdzających:
 • przychody netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów,
 • wartość i ilość produktów lub grupy produktów wytworzonych przez członków beneficjenta i sprzedanych beneficjentowi,
 1. przychody netto beneficjenta za okres, którego dotyczy wniosek, ze sprzedaży produktów wytworzonych przez jego członków oraz ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wyprodukowanych przez jego członków i sprzedanych odbiorcom niebędącym:
 • członkami beneficjenta,
 • współmałżonkiem członka beneficjenta,
 • podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem;
 1. sprawozdanie z realizacji planu biznesowego,

Wniosek wraz z wszystkimi załącznikami do pobrania poniżej:

Wniosek o przyznanie płatności z załącznikami (wersja Excel) 471 KB

Wniosek o przyznanie płatności z załącznikami (wersja PDF) 1.0 MB

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie płatności PDF 619 KB

Dokumenty są dostępne do pobrania również na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/termin-pierwszego-naboru-wnioskow-od-30-wrzesnia-do-28-listopada-2016-r


Wysokość sankcji w związku z niedotrzymaniem zobowiązań

Zobowiązanie

Sankcja

brak utrzymania uznania w zakresie produkcji i sprzedaży produktów ze względu na które grupa producentów rolnych została uznana, przez okres co najmniej jednego roku od dnia otrzymania ostatniej płatności,

Zwrotowi podlega:

20% otrzymanej pomocy

uniemożliwianie przeprowadzania kontroli, w siedzibie grupy producentów rolnych i w miejscach prowadzenia produkcji przez jej członków, w okresie objętym pomocą oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności;

Zwrotowi podlega:

100% otrzymanej pomocy

brak przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą w okresie objętym pomocą oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności;

Zwrotowi podlega:

100% otrzymanej pomocy

brak informowania ARiMR o okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację planu biznesowego w okresie jego realizacji, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności,

Zwrotowi podlega:

10% otrzymanej pomocy

nieudostępnienie uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji w okresie objętym pomocą oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności,

Zwrotowi podlega:

0,5% otrzymanej pomocy

przyjęcie w skład beneficjenta producenta, który nie spełnia warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, 7 lub 8 lub § 15 pkt 12,

Zwrotowi podlega:

0,5% otrzymanej pomocy

brak uzasadnienia przez beneficjenta nierealizowania działań lub inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym za trzeci lub czwarty rok działalności jeżeli beneficjent nie realizował żadnego działania lub inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym w danym roku,

Zwrotowi podlega:

50% otrzymanej pomocy

brak uzasadnienia przez beneficjenta nierealizowania działań lub inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym za trzeci lub czwarty rok działalności jeżeli beneficjent realizował przynajmniej jedno działanie lub inwestycję, ale nie realizował wszystkich działań lub inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym, w ujęciu rzeczowo-rodzajowym w danym roku;

Zwrotowi podlega:

25% otrzymanej pomocy

nieosiągnięcie celów określonych w planie biznesowym przez niezrealizowanie wszystkich działań i inwestycji zatwierdzonych w tym planie w ujęciu rzeczowo-rodzajowym

odmowa wypłaty pomocy za piąty rok prowadzenia działalności przez beneficjenta.

niezachowanie w okresie pierwszych 5 lat po uznaniu grupy producentów rolnych, tych kryteriów, za spełnienie których zostały przyznane punkty rankingowe,

odmawia się wypłaty pomocy, od tego roku działalności w którym stwierdzono zaprzestanie spełniania kryteriów

nieprowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo niekorzystanie
z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych, tj. umożliwiających identyfikację i poświadczenie sprzedaży produktów, ze względu na które beneficjent został uznany;

Zwrotowi podlega:

10% otrzymanej pomocy

brak informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW,

Zwrotowi podlega:

1% otrzymanej pomocy

 

Informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW

Beneficjent ma obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa przynajmniej jeden plakat (o minimalnym formacie A3) lub tablicę z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony Unii gdy całkowite wsparcie publiczne na operację przekracza kwotę 50 tys. euro.

Plakat podobnie jak tablica może mieć orientację pionową lub poziomą. Przepisy UE nie określają wymiarów tablicy informacyjnej. Rekomendowana wielkość to 80 x 120 cm lub format A3.

Zamieszczenie tablicy w miejscu łatwo widocznym i dostępnym dla odbiorców, ale w znacznej odległości np. od drogi, wymusza wykonanie tablicy odpowiednio większej.

Miejsce realizacji operacji dla działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” to siedziba grupy.

Jeżeli kilkadziesiąt grup ma siedzibę pod jednym adresem, to każda z tych grup zamieszcza jeden plakat lub tablicę informacyjną na temat operacji w tej siedzibie.

Księga wizualizacji i logotypy dostępne są do pobrania na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl