48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Procedura ubiegania się o uznanie

Uznanie grupy producentów rolnych i zatwierdzenie planu biznesowego następuje w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek grupy, składany do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na jej siedzibę.

Wniosek o uznanie za grupę producentów rolnych można złożyć w ciągu całego roku.

Wniosek o uznanie i zatwierdzenie planu biznesowego powinien zawierać:

 • nazwę grupy producentów rolnych, NIP, REGON, nr KRS,
 • adres siedziby grupy producentów rolnych,
 • adres do korespondencji grupy producentów rolnych,
 • dane osób upoważnionych do reprezentacji grupy producentów rolnych,
 • liczba członków grupy producentów rolnych (os. fizyczne, os. prawne),
 • nazwę produktu lub grupę produktów ze względu, na które grupa wnioskuje
  o uznanie.

Do wniosku o uznanie GPR powinna dołączyć:

 • akt założycielski (statut albo umowa) grupy producentów rolnych,
 • plan biznesowy grupy producentów rolnych, zgodny z aktem założycielskim, sporządzony na co najmniej 5 lat, wraz z wersją elektroniczną,
 • oświadczenia członków grupy o prowadzeniu działalności rolniczej - W-1.2/497,
 • oświadczenia członków grupy o nie przynależności do innej grupy producentów oraz innej uznanej organizacji producentów utworzonej dla tego samego produktu/grupy produktów ze względu, na które grupa zostanie utworzona - W-1.3/497,
 • oświadczenia członków grupy producentów rolnych zawierające zobowiązanie do corocznej sprzedaży do grupy min. 70% wyprodukowanych przez siebie w ciągu roku produktów – W-1.5/497
 • oświadczenie grupy o corocznych przychodach - W-1.4/497,
 • listę członków grupy.

Akt założycielski grupy

Akt założycielski (statut albo umowa) grupy producentów rolnych powinien zawierać w szczególności informacje określające:

 1. zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania członków z grupy, przy czym minimalny okres członkostwa, który liczy się od dnia wydania decyzji o uznaniu, nie może być krótszy niż trzy lata działalności grupy, a informacja o zamiarze wystąpienia z grupy powinna być złożona na piśmie co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności grupy,
 2. zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 3. zasady dostarczania przez członków grupy informacji dotyczących wielkości sprzedaży i cen uzyskiwanych za produkty, z uwagi na które grupa została powołana, a są sprzedawane poza grupą,
 4. zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego, jeżeli będzie on utworzony,
 5. sankcje wobec członka grupy, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków oraz nie spełnia warunków,
 6. wskazanie celów działalności grupy.

W akcie założycielskim mogą być również zawarte postanowienia dotyczące w szczególności:

 1. zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji,
 2. zasad wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego,
 3. promocji produktów lub grupy produktów wprowadzanych do obrotu,
 4. przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produktów lub grupy produktów.

Plan biznesowy

Plan biznesowy grupy producentów rolnych zgodnie z rozporządzeniem MRiRW określającym elementy planu biznesowego powinien zawierać:

 1. informacje dotyczące grupy
  - nazwę, siedzibę i formę prawną,
  - numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  - numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  - numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  - wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania grupy;
 2. wykaz producentów wchodzących w skład grupy – zawierający imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres, numer identyfikacyjny oraz:
  - numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej,
  - NIP, REGON, nr KRS, jeżeli został nadany – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  - numer paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość - w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego,
  - wielkość i wartość produkcji produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wyprodukowanych przez poszczególnych członków grupy, w roku złożenia wniosku o uznanie grupy i zatwierdzenie planu biznesowego lub w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o uznanie grupy – w przypadku gdy była prowadzona;
 3. opis struktury organizacyjnej grupy, w tym strukturę udziałów i podział praw do głosowania poszczególnych członków grupy.
 4. wskazanie posiadanych przez członków grupy
  a) w przypadku produkcji roślinnej: - nr działek ewidencyjnych oraz powierzchni, na których jest prowadzona produkcja, albo
  b) w przypadku produkcji zwierzęcej:
    - liczby i gatunków zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, albo
    - liczby rodzin pszczelich,
  - wg stanu z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o uznanie ze wskazaniem dnia, z którego pochodziły te informacje.
 5. zestawienie budynków, budowli, maszyn, urządzeń lub środków transportu, będących w posiadaniu grupy i poszczególnych jej członków, wykorzystywanych do produkcji produktu lub grupy produktów ze względu na które grupa została utworzona - wg stanu z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o uznanie ze wskazaniem dnia, z którego pochodziły te informacje,
 6. szacunkową wielkość i wartość produkcji netto poszczególnych członków grupy sprzedanej przez grupę z podziałem na poszczególne lata realizacji planu biznesowego,
 7. szacunkowe określenie planowanych przychodów i kosztów prowadzenia działalności przez grupę w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego
 8. zakres i opis działań, jakie zamierza zrealizować grupa, w odniesieniu do celów określonych w art. 2 ustawy o grupach producentów rolnych, wraz ze wskazaniem potrzeby realizacji planowanych działań i określeniem stanu ich wykonania w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego oraz uzasadnieniem, w jaki sposób poszczególne działania przyczyniają się do osiągnięcia każdego z celów,
 9. harmonogram działań, ze wskazaniem etapów w podziale na poszczególne lata realizacji planu biznesowego, wraz z określeniem szacowanej wysokości wydatków na realizację poszczególnych działań lub ich etapów,
 10. wskazanie planowanych źródeł finansowania działań,
 11. informację na temat planowanych szkoleń i korzystania z doradztwa,
 12. informację na temat oczekiwań grupy związanych z prowadzoną działalnością po upływie 5 lat od dnia uznania grupy,
 13. przewidywany rozwój grupy po upływie 5 lat od dnia jej uznania.

Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR wydaje decyzję o uznaniu i zatwierdzeniu planu biznesowego grupy producentów rolnych w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie.

Na podstawie decyzji o uznaniu oraz zatwierdzeniu planu biznesowego grupy producentów rolnych, dyrektor oddziału regionalnego ARiMR, właściwy ze względu na siedzibę grupy dokonuje wpisu grupy do rejestru.

Grupa jest zobowiązana do informowania na piśmie dyrektora oddziału regionalnego ARiMR o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze dotyczących nazwy i siedziby grupy, danych osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z aktem założycielskim oraz liczby członków grupy, w terminie miesiąca od dnia dokonania zmiany.

Po uzyskaniu uznania, grupa producentów rolnych może ubiegać się o wsparcie finansowe z działania 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów w ramach PROW 2014-2020, w terminie trwania naboru wniosków.

Ponadto, podmiot widniejący w ww. rejestrze, zobowiązany jest do składania corocznie, dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji, sprawozdania dotyczącego obrotu produktem lub grupą produktów, ze względu na które grupa została utworzona, za dany rok działalności grupy, w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia danego roku działalności tej grupy.

Zmiany do zatwierdzonego planu biznesowego:

Wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzenie zmian do planu biznesowego, grupa powinna złożyć w terminie do 2 miesięcy przed zakończeniem danego roku działalność grupy, którego dotyczy zmiana. W przypadku, gdy wniosek dotyczy zmiany w składzie członkowskim należy go złożyć do zakończenia danego roku działalności  grupy, którego dotyczy zmiana.

Wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzenie planu biznesowego zawiera:

 1. nazwę grupy producentów rolnych, NIP, REGON, nr KRS,
 2. adres siedziby grupy producentów rolnych,
 3. adres do korespondencji grupy producentów rolnych,
 4. dane osób upoważnionych do reprezentacji grupy producentów rolnych,
 5. określenie zmian proponowanych w planie biznesowym wraz z ich uzasadnieniem.

Do wniosku powinny być dołączone :

 1. dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu biznesowego,
 2. plan biznesowy zawierający proponowane zmiany wraz z jego edytowalną postacią elektroniczną.

Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR właściwy ze względu na siedzibę grupy wydaje decyzję o zatwierdzeniu zmian w planie biznesowym grupy producentów rolnych.

Kontrole spełniania warunków uznania

Dyrektor OR ARiMR w ramach sprawowanego nadzoru nad grupami przeprowadza kontrole w zakresie:

 1. poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku o uznanie i planie biznesowym:- przeprowadza się przed wydaniem decyzji o uznaniu i zatwierdzeniu planu biznesowego,
 2. spełniania przez grupę warunków uznania oraz realizacji planu biznesowego - przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata, licząc od dnia wydania decyzji o uznaniu.

Dokumenty i formularze potrzebne do uznania grupy producentów rolnych

Wniosek (W-1/497) xls 133 KB

Instrukcja wypełniania wniosku (IW-1/497) pdf 428 KB

Załącznik nr 1 do wniosku - Plan biznesowy (wersja excel) 149 KB

Załącznik nr 1 do wniosku - Plan biznesowy (wersja Word) 75 KB

Instrukcja wypełniania planu biznesowego (IW-1.1/497) pdf 646 KB

Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie członka grupy producentów rolnych (W-1.2/497) xls 86 KB

Załącznik nr 3 do wniosku - Oświadczenie członka grupy producentów rolnych (W-1.3/497) xlsx 41 KB

Załącznik nr 4 do wniosku - Oświadczenie grupy producentów rolnych (W-1.4/497) xls 73 KB

Załącznik nr 5 do wniosku - Oświadczenie członka grupy producentów rolnych (W-1.5/497) xls 82 KB

Sprawozdanie roczne grupy producentów rolnych (S-1/497) xlsx 24 KB

Instrukcja do wypełniania sprawozdania rocznego GPR (IS-1/497) pdf 483 KB

 

Dokumenty są dostępne do pobrania również na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/grupy-producentow-rolnych-i-ich-zwiazki

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl