48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem ARiMR, mogą składać wnioski w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc ARiMR polega na płaceniu za kredytobiorcę części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank. W efekcie rolnik ma tańszy kredyt niż w przypadku, gdyby korzystał z kredytu komercyjnego.

Limit akcji kredytowej na 2023 r. wynosi 150 mln zł, a łączne środki na dopłaty do oprocentowania tych kredytów po zwiększeniu wyniosą 4 mln zł.

Kto może starać się o kredyty z dopłatami do oprocentowania dla rolników?

Kredyty z dopłatami do oprocentowania skierowane są do osób prowadzących lub podejmujących działalność w zakresie rolnictwa, rybactwa śródlądowego lub przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, a także w działów specjalnych produkcji rolnej, które są osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

Jak starać się o kredyt preferencyjny dla rolników?

Procedura ubiegania się o kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR:

  1. Przygotowanie planu inwestycji z określeniem: celu inwestycji, lokalizacji projektu lub działalności, opisu projektu lub działalności wraz z datą ich rozpoczęcia i zakończenia, struktury finansowania inwestycji wraz z określeniem wkładu własnego, kierunku produkcji w okresie spłaty kredytu, rynków zbytu, okresu kredytowania i karencji w spłacie.

Wzorcowy plan inwestycji - zobacz docx 99KB

  1. Złożenie wniosku o kredyt z planem inwestycji i kompletem dokumentów, których wymaga bank.

Wzór wniosku o kredyt klęskowy - zobacz docx 31KB

  1. Analiza złożonego wniosku i jego zgodności z warunkami udzielania kredytów oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Decyzja banku o udzieleniu kredytu preferencyjnego dla rolników i wypłata środków.

Załączniki do zasad udzielania kredytów preferencyjnych – zobacz docx 2.3MB

Które banki udzielają kredytów preferencyjnych?

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w bankach: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Wykaz banków współpracujących z ARiMR oraz wysokość prowizji i oprocentowania – zobacz docx 16KB

Wysokość oprocentowania płaconego przez kredytobiorców - zobacz xlsx 21KB

Na przestrzeni lat funkcjonowania kredytów preferencyjnych w Polsce warunki korzystania i charakter pomocy ulegały zmianie i aktualnie mamy możliwość skorzystania ze wsparcia w zakresie 7. linii kredytowych.

I.     Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji”

  • Linia RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym - zobacz docx 38KB
  • Linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych - zobacz docx 32KB
  • Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów – zobacz docx 33KB

Kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na zakup gruntów rolnych, budowę i modernizację budynków służących do produkcji rolnej oraz tworzenie infrastruktury gospodarstw, zakup maszyn i urządzeń rolniczych oraz na przedsięwzięcia w zakresie przetwórstwa.

Kredyty preferencyjne na zakup użytków rolnych mogą być przeznaczone na utworzenie nowego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego. W przypadku powiększania gospodarstw już istniejących nie obowiązują wymogi minimalnej wielkości planowanej do zakupu powierzchni użytków rolnych.

W przypadku nowo tworzonego gospodarstwa rolnego powierzchnia planowanych do zakupu z udziałem kredytu gruntów rolnych nie może być mniejsza od średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie.

Natomiast zarówno w przypadku gospodarstwa nowo tworzonego, jak i już istniejącego kredyt nie może być przeznaczony na zakup tej części użytków rolnych, która spowoduje, że powierzchnia gospodarstwa rolnego lub gospodarstw rolnych będących w posiadaniu tego samego producenta rolnego przekroczy 300 ha użytków rolnych.

Średnie ceny gruntów wg GUS https://www.gov.pl/web/arimr/srednie-ceny-gruntow-wg-gus

Średnia powierzchnia gospodarstwa - https://www.gov.pl/web/arimr/srednia-powierzchnia-gospodarstwa2

II.     Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych:

  • Linia inwestycyjna K01 oraz Linia obrotowa K02 - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - zobacz docx 37KB
  • Linia inwestycyjna DK01 oraz Linia obrotowa DK02 - kredyty dla dużych przedsiębiorstw na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych – zobacz docx 33KB

Kredyty „klęskowe” tzw. obrotowe, czyli na przywrócenie produkcyjności – na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, m.in. kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego, pasz treściwych i koncentratów, pasz objętościowych.

kredyty „klęskowe” inwestycyjne – na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, uszkodzonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, elementów infrastruktury rolniczej oraz zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego i stada podstawowego inwentarza żywego.

Do wniosku o udzielnie kredytu klęskowego trzeba dołączyć protokół oszacowania szkód. Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich oszacowanych przez komisję – 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub 8 mln zł na dział specjalny produkcji rolnej. O taki kredyt można ubiegać się w ciągu 12 miesięcy od daty sporządzenia protokołu oszacowania szkód. Jego beneficjentami mogą być m. in. rolnicy indywidualni, mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa. Do uzyskania kredytu nie jest konieczne wniesienie wkładu własnego. Rozliczenie 50% środków obrotowych odbywa się na podstawie dokumentów zakupu od dnia wystąpienia szkody.

III.     Linia KR - kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej – zobacz docx 26KB

IV.     Linia KPS – kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF - zobacz docx 42KB

V.     Linia MRcsk - kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników - zobacz docx 30KB

Wykaz działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa produktów rolnych, przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków lub w zakresie rybactwa śródlądowego - zobacz doc 108KB

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/1-kredyty-preferencyjne

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów bankowych

Zasady i tryb udzielania gwarancji lub poręczeń spłat kredytów inwestycyjnych oraz klęskowych można znaleźć na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/gwarancje-oraz-poreczenia-splaty-kredytow-bankowych

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl