48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Jak wynika z ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2001 z późn. zm.), każdy producent, będący posiadaczem zwierząt lub chcący być beneficjentem środków Unii Europejskiej administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), jest zobowiązany do uzyskania numeru identyfikacyjnego oraz wpisu do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

 

 

Wpis do ewidencji producentów mogą uzyskać producenci rozumiani jako:

 1. producent rolny:
  producent rolny - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca rolnikiem
 2. posiadacz zwierząt,
  posiadacz zwierzęcia - podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 3. organizacja producentów,
  organizacja producentów - grupa producentów rolnych, związek grup producentów rolnych, wstępnie uznana organizacja producentów owoców i warzyw
 4. beneficjent programów rybackich –
  beneficjent programów rybackich – beneficjent programów rybackich finansowanych ze środków europejskich i wdrażanych przez Agencję;
 5. podmiot prowadzący zakład utylizacyjny,
  podmiot prowadzący zakład utylizacyjny - podmiot zajmujący się utylizacją zwłok zwierzęcych
 6. potencjalny beneficjent.
  potencjalny beneficjent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich, niebędącą producentem rolnym, organizacją producentów lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów można złożyć: osobiście, wysłać pocztą (o dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego), nadać faksem lub za pośrednictwem ePUAP (tylko w sytuacji, gdy nie jest wymagane złożenie podpisu na wniosku przez osoby trzecie np. przez małżonka wnioskodawcy lub współposiadacza gospodarstwa rolnego).

Wniosek o wpis do ewidencji producentów, należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR. 

Poniżej link z adresami biur powiatowych, w których można złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów:
https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe

Wpisu producenta do ewidencji producentów dokonuje się na podstawie formularza wniosku o wpis do ewidencji producentów (formularz W-1/04). Oprócz formularza podstawowego, zostały przygotowane również trzy  dodatkowe formularze, funkcjonujące jako załączniki do ww. wniosku:

 • załącznik dla organizacji producentów (formularz W-1-1/04) – załącznik ten jest przeznaczony wyłącznie dla wnioskodawców występujących o wpis jako organizacja producentów;
 • załącznik przeznaczony dla wspólników spółki cywilnej oraz współposiadaczy gospodarstwa rolnego (formularz W-1-2/04) – załącznik ten jest przeznaczony dla wnioskodawców, którzy:
  • prowadzą działalność w formie spółki cywilnej, posiadającej więcej niż czterech wspólników,
  • posiadają więcej niż czterech współposiadaczy gospodarstwa rolnego.
 • załącznik będący klauzulą informacyjną przeznaczony dla osób fizycznych, których dane zostaną przekazane przez podmiot ubiegający się o wpis do ewidencji producentów (formularz W-1.3/04).

Formularze wniosku o wpis do ewidencji producentów wraz z załącznikami dostępne są:

 • w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR,

Najczęściej zadawane pytania: https://www.gov.pl/web/arimr/najczesciej-zadawane-pytania-ewidencja-producentow


Do pobrania:

Wniosek o wpis do ewidencji producentów pdf 3.52MB

Instrukcja wypełniania wniosku pdf 1.11MB

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl