48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Formy wsparcia dla młodych, którzy chcieliby prowadzić działalność rolniczą i pozarolniczą na obszarach wiejskich – wybrane działania PROW 2014-2020

 • Premie dla młodych rolników
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw
 • Modernizacja gospodarstw rolnych
 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

 

1. Premie dla młodych rolników

Wysokość wsparcia:

Premię w wysokości 150 tys. zł wypłaca się w ratach:

 • I rata – 80% kwoty pomocy,
 • II rata – 20% kwoty pomocy.

Pierwsza rata będzie wypłacana po spełnieniu przez beneficjenta, w okresie  9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem dopełnienia których została wydana ww. decyzja. Druga rata będzie wypłacana po realizacji biznesplanu.

Wnioskodawca przedstawia biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa w zakresie działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Biznesplan należy zrealizować w terminie 3 lat od dnia wypłaty I raty pomocy.

Dla kogo:

Młody rolnik – osoba, która:

 • ma nie więcej niż 40 lat,
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełni wykształcenie w terminie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy)
 • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący.

Ubiegający się o przyznanie pomocy powinien rozpocząć prowadzenie działalności w gospodarstwie rolnym przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed jego złożeniem. Prowadzenie działalności w gospodarstwie rozpoczyna się, co do zasady z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. W uzasadnionych przypadkach, gdy wystąpią okoliczności świadczące o tym, że mimo stania się właścicielem lub objęcia w posiadanie gospodarstwa osoba ta faktycznie nie prowadziła działalności rolniczej, można wyznaczyć późniejszą datę rozpoczęcia działalności w gospodarstwie, w szczególności datę:

 • zgłoszenia zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej,
 • wystąpienia o płatności bezpośrednie,
 • wystąpienia o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej,
 • wystąpienia o kredyt preferencyjny,
 • zarejestrowania działu specjalnego produkcji rolnej.

Gospodarstwo młodego rolnika - wymogi:

 • ma powierzchnię UR równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha;
 • przynajmniej 70% minimalnej wielkości, o której mowa w punkcie powyżej (część podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub JST;
 • ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro.

W wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, co najmniej o 10% w odniesieniu do wartości wyjściowej.

Młody rolnik zobowiązuje się również do:

 • prowadzenia działalności w gospodarstwie rolnym jako kierujący co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy,
 • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów
  o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty I raty pomocy,
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie.

 

2. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Cel i wysokość wsparcia:

Premia w wysokości 60 tys. zł wypłacana w ratach:

 • I rata – 80% kwoty pomocy,
 • II rata – 20% kwoty pomocy.

Celem instrumentu wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw
w następujących obszarach:

 • obszar  A – operacje realizowane w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF),
 • obszar B – pozostałe operacje.

Dla kogo:

 • Rolnik  - osoba fizyczna, prowadzący działalność rolniczą.
 • Premia może być przyznana danej osobie i na dane gospodarstwo tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu np. rezygnacji beneficjenta.
 • W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne czy odrębne gospodarstwa.

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który:

 • prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą w celach zarobkowych,
 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro;
  w przypadku operacji realizowanych w ramach obszaru A nie uwzględnia się produkcji trzody chlewnej,
 • przedłoży biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa.

Gospodarstwo rolne – wymogi:

W wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro. W każdym przypadku wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa musi wynieść co najmniej 20% wartości wyjściowej.

W przypadku operacji, realizowanych w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), koncepcja restrukturyzacji gospodarstwa powinna zakładać  zaprzestanie produkcji trzody chlewnej, co najmniej do dnia upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty premii.

Założenia biznesplanu mogą dotyczyć przede wszystkim rozwoju produkcji produktów rolnych, żywnościowych jak i nieżywnościowych, a także przygotowania do sprzedaży  produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie.

Beneficjent zobowiązuje się m.in. do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy.


3.
Modernizacja gospodarstw rolnych

Cel i wysokość wsparcia:

Celem wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw
w następujących obszarach:

 • rozwój produkcji prosiąt (obszar A),
 • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B),
 • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C),
 • operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D),
 • nawodnienia w gospodarstwie rolnym (obszar E).

Operacje mogą dotyczyć produkcji produktów rolnych, żywnościowych jak i nieżywnościowych, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych
w gospodarstwie oraz nawadniania.

W obszarach A-D restrukturyzacja musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto (GVA) w gospodarstwie, w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu, co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy. Wymóg ten nie dotyczy wsparcia udzielanego na inwestycje w nawodnienia (obszar E).

 • 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo,
 • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji

i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach poddziałania, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć:

 • 900 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru A,
 • 500 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów B-D,

przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200 000. zł. Powyższe limity nie łączą się.

 • 100 000 zł - w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru E.

Dla kogo:

Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub, w obszarach A-D, również grupa takich rolników.

O pomoc może ubiegać się rolnik:

 • posiadający gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha, i
 • kierujący tym gospodarstwem.

W obszarze A wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 13 tys. euro i nie jest większa niż 250 tys. euro.

W obszarze B pomoc może być przyznana, jeżeli w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 25 krów albo utrzymywane jest minimum 15 krów i w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną osiągnięty zostanie próg co najmniej 25 krów oraz wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy nie jest większa niż 200 tys. euro.

Jeżeli o pomoc na inwestycję dotyczącą rozwoju produkcji mleka krowiego ubiega się młody rolnik, pomoc może być przyznana nawet jeżeli w gospodarstwie nie są utrzymywane krowy albo utrzymywanych jest mniej niż 15 krów. W takim przypadku wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 13 tys. euro, a w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną zostanie osiągnięty próg co najmniej 25 krów.

W obszarach C-D wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 13 tys. euro i nie jest większa niż 200 tys. euro.

W obszarach A-E rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni powyżej 300 ha nie może ubiegać się o pomoc w ramach tego instrumentu wsparcia.

W przypadku grupy rolników warunek posiadania gospodarstwa powinien być spełniony przez każdego z rolników tworzących grupę, jednakże dopuszcza się, aby gospodarstwo nie miało wymaganej minimalnej wielkości ekonomicznej, jeżeli:

 • w wyniku realizacji operacji taką wielkość osiągnie,
 • suma wielkości ekonomicznej gospodarstw rolników tworzących grupę wynosi minimum 15 tys. euro.

W przypadku beneficjenta, który posiada więcej niż jedno gospodarstwo, warunki kwalifikowalności takie jak: wielkość ekonomiczna, liczba krów oraz wymagana maksymalna powierzchnia są ustalone przez sumowanie wielkości ekonomicznej, krów i powierzchni gospodarstw.

Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie chowu drobiu, chyba że produkcja jest ekologiczna albo operacja będzie polegała na zmianie sposobu chowu z konwencjonalnego na ekologiczny.

W przypadku inwestycji, której celem będzie rozwój produkcji prosiąt (obszar A), po zrealizowaniu operacji minimalna liczba loch ma wynosić 50.

W ramach obszaru E wsparciu mogą podlegać inwestycje:

-  dotyczące ulepszenia istniejących instalacji nawadniających (inwestycja ma potencjalnie przynieść co najmniej 10% oszczędności wody zgodnie z parametrami technicznymi istniejącej instalacji);

- które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru i są połączone z inwestycjami w istniejącą instalację nawadniającą (potencjalna oszczędność wody ma wynieść co najmniej 10 %, zgodnie z parametrami technicznymi istniejącej instalacji, oraz powinno nastąpić faktyczne zmniejszenie zużycia wody na poziomie całej inwestycji);

- które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru (jeśli stan jednolitej części wód w odniesieniu do ilości wody nie został określony jako mniej niż dobry i inwestycja nie będzie miała znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko).

W ramach wszystkich ww. inwestycji określonych w obszarze E powinien być zainstalowany system pomiaru wody.


4.
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Cel i wysokość wsparcia:

Wsparcie skierowane jest do rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000 i ma ułatwić producentom rolnym prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie ze standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach. Pomoc jest przeznaczona na realizację inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, w zakresie zwierząt trawożernych.

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

 • 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika,
 • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych beneficjentów

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo 500 tys. zł, z tym że limit ten na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie wynosi 200 tys. zł.

Dla kogo:

BeneficjentRolnik

Pomoc jest przyznawana na operację, polegającą na realizacji inwestycji, która przyczyni się do utrzymania i użytkowania trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, pod warunkiem, iż  inwestycja ta nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie będzie sprzeczna z działaniami ochronnymi ustalonymi w planach zadań ochronnych lub planach ochrony ustanowionych dla obszaru Natura 2000, jeżeli dla danego obszaru Natura 2000 zostały ustanowione takie plany

 

Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje koszty związane z działalnością rolniczą zarówno w zakresie produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. Do kosztów tych zalicza się m.in. koszty zakupu maszyn i urządzeń przeznaczonych do utrzymywania trwałych użytków zielonych, a także budowy budynków lub budowli wykorzystywanych w produkcji zwierząt trawożernych wraz z zakupem instalacji technicznej lub  wyposażenia.


5.
Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Cel i wysokość wsparcia:

Celem instrumentu wsparcia jest różnicowanie działalności na obszarach wiejskich
w następujących obszarach:

 • obszar A - operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF),
 • obszar B – pozostałe operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Pomoc ma formę premii i wypłacana jest w  dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

Kwota wsparcia:

 • 150 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1  miejsca pracy,
 • 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2  miejsc pracy,
 • 250 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3  miejsc pracy.

Dla kogo:

Beneficjent - osoba fizyczna.

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” albo spełnia następujące warunki:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie  jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 • za rok w którym został złożony wniosek lub za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca.

Biznesplan zakłada, że nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie).

Beneficjent zarejestruje działalność w odpowiednim rejestrze lub systemie. Ponadto zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu związania celem oraz nie będzie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem.

Podstawowym warunkiem uzyskania wsparcia w ramach obszaru A, jest zaprzestanie prowadzenia produkcji trzody chlewnej w gospodarstwie, w którym pracuje wnioskujący o pomoc w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, i nie podejmowanie jej co najmniej do upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty premii.

Wsparcia nie przyznaje się dla beneficjentów następujących instrumentów: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007–2013, „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” PROW 2014-2020. Wsparcia nie przyznaje się na działalność ustaloną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, którą zgodnie z wpisem w CEIDG, wnioskodawca wykonywał  w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.


6. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Cel i wysokość wsparcia:

Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych (tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z wyłączeniem produktów rybnych), przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym.

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Poziom pomocy wynosi do 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia i wynosi nie więcej niż:

 • 10 mln zł dla jednego beneficjenta (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej produktów rolnych) w okresie realizacji Programu i nie mniej niż 100 tys. zł na operację, a
 • w przypadku związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu nie więcej niż 15 mln zł i nie mniej niż 100 tys. zł na operację,
 • 500 tys. zł dla rolników, domowników lub małżonków - rozpoczynających działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych i nie mniej niż 10 tys. zł na operację,
 • 100 tys. zł dla rolników lub ich małżonków – rozpoczynających lub prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) i nie mniej niż 10 tys. zł na operację.

Dla kogo:

Beneficjent:

 • Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:
 • posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
 • działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
 • Rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.
 • Rolnik lub małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania lub prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego

Pomoc może być przyznana, jeżeli spełnione są następujące warunki:

 • wnioskodawca jest zdolny do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia, co weryfikowane jest na podstawie analizy danych ekonomicznych dotyczących dotychczasowej działalności gospodarczej oraz projekcji finansowych zawartych, w biznesplanie.
 • wnioskodawca deklaruje, iż po zakończeniu realizacji operacji będzie zaopatrywał się w co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji na podstawie umów długoterminowych (co najmniej 1-rocznych), zawieranych bezpośrednio z:
 • rolnikami,
 • grupami lub organizacjami producentów,
 • związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów lub
 • podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne. 

Wskazane umowy powinny zawierać również mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych.

Powyższego warunku nie stosuje się do podmiotów przetwarzających:

 • produkty rolne wytworzone przez członków grup lub spółdzielni,
 • miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę,
 • wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej przez nie działalności rolniczej.

Inwestycja, której dotyczy operacja, musi spełniać wymagania określone przepisami prawa mające zastosowanie do tej inwestycji.

Pomoc może być udzielona na realizację operacji w zakładach spełniających obowiązujące standardy higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Inwestycje zakładające wzrost mocy produkcyjnych mogą być wspierane pod warunkiem udokumentowania bazy surowcowej oraz wykazania możliwości zbytu planowanej produkcji.

Operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej – warunek ten nie dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rolniczego handlu detalicznego oraz rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Informacje nt. rolniczego handlu detalicznego:

Rolniczy handel detaliczny (RHD) daje możliwość produkcji i sprzedaży konsumentom finalnym żywności, wyprodukowanej w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli.

W ramach RHD możliwa jest, oprócz sprzedaży konsumentom finalnym, również produkcja, w tym przetwarzanie żywności i jej sprzedaż konsumentowi finalnemu, a od 2019 r. także do restauracji, stołówek (zakładowych, szkolnych, przedszkolnych), gospodarstw agroturystycznych, lokalnych sklepów zlokalizowanych na ograniczonym obszarze (tj. na obszarze województwa, w którym ma miejsce  produkcja żywności w ramach RHD oraz na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem).

Działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego nie wymaga rejestracji jako działalność gospodarcza.

Proces rejestracji rolniczego handlu detalicznego polega na uzyskaniu wpisu do rejestru u powiatowego lekarza weterynarii lub państwowego powiato-wego/granicznego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności. Rolnik decydujący się na prowadzenie takiej działalności, składa w formie pisemnej wniosek o wpis do rejestru zakładów do właściwego państwowego powiatowego/granicznego inspektora sanitarnego w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, lub powiatowego lekarza weterynarii w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Od 2019 r. kwota przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego wynosi 40 tys. zł. Po przekroczeniu limitu 40 tysięcy złotych podatek dochodowy wynosi 2%.

Nabór wniosków

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym  i na stronie internetowej ARiMR.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Szczegółowe informacje nt. PROW 2014-2020 oraz wzory wniosków (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

Źródło:   https://www.gov.pl/web/rolnictwo/instrumenty-wsparcia-prow-2014-2020

https://www.arimr.gov.pl/

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl