48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

 

      

  Informator o wynikach badań przeznaczonych do upowszechnienia

Baza danych zawierająca krótkie opisy tematów prac badawczych zakończonych w danym roku w jednostkach badawczo-rozwojowych, uczelniach rolniczych i innych   
   Dokumentowa Baza Danych
   Oferta - informator szkoleniowy CDR
 
 PRASA  ROLNICZA

Akty prawne - 2006 r.

 POZYCJA TREŚ?
 MP962 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” 
Monitor  Polski nr 90 z dnia 29 grudnia 2006 r. poz. 962
 MP961 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” 
Monitor  Polski nr 90 z dnia 29 grudnia 2006 r. poz. 961
 MP960 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” 
Monitor  Polski nr 90 z dnia 29 grudnia 2006 r. poz. 960
 1837 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
Dziennik Ustaw RP nr 249 z dnia 29  grudnia 2006 r. poz. 1837
 1836 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Dziennik Ustaw RP nr 249 z dnia 29  grudnia 2006 r. poz. 1836
 1825 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym
Dziennik Ustaw RP nr 249 z dnia 29  grudnia 2006 r. poz. 1825
 1774 Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.
Dziennik Ustaw RP nr 245 z dnia 28  grudnia 2006 r. poz. 1774
MP928 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2007 r.
Monitor  Polski nr 89 z dnia 20 grudnia 2006 r. poz. 928
MP927 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Monitor  Polski nr 89 z dnia 20 grudnia 2006 r. poz. 927
1758 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w jednostkę budżetową
Dziennik Ustaw RP nr 243 z dnia 14  grudnia 2006 r. poz. 1758
1718 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wykaz materiałów paszowych dopuszczonych do obrotu.
Dziennik Ustaw RP nr 237 z dnia 20 grudnia 2006 r. poz. 1718
1673 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  29 listopada 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Dziennik Ustaw RP nr 202 z dnia 13 grudnia 2006 r. poz. 1673
1548 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.
Dziennik Ustaw RP nr 209 z dnia 22 listopada 2006 r. poz. 1548
1501 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności
Dziennik Ustaw RP nr 203 z dnia 10 listopada 2006 poz. 1501
1441 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Promocji Alternatywnych ?ródeł Energii Dziennik Ustaw RP nr 195 z dnia 27 października 2006 poz. 1441
1435 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych
Dziennik Ustaw RP nr 194 z dnia 26 października 2006 poz. 1435
1317 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Dziennik Ustaw RP nr 178 z dnia 3 października 2006 poz. 1317
1315 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego.
Dziennik Ustaw RP nr 178 z dnia 3 października 2006 poz. 1315
1129 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym przedmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 171 z dnia 27 września 2006 poz. 1229
1128 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2006 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych
Dziennik Ustaw RP nr 171 z dnia 27 września 2006 poz. 1128
1225 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Dziennik Ustaw RP nr 171 z dnia 27 września 2006 poz. 1225
1199 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Dziennik Ustaw RP nr 169 z dnia 25 września 2006 poz. 1199
1188 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
Dziennik Ustaw RP nr 167 z dnia 19 września 2006 poz. 1188
1187 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin
Dziennik Ustaw RP nr 167 z dnia 19 września 2006 poz. 1187
1182 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych
Dziennik Ustaw RP nr 166 z dnia 18 września 2006 poz. 1182
1140 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży uniemożliwiającego wprowadzenie tych owoców i warzyw do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji.
Dziennik Ustaw nr 161 z dnia 8 września 2006 poz. 1140
1139 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania.
Dziennik Ustaw nr 161 z dnia 8 września 2006 poz. 1139
1132 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę
Dziennik Ustaw nr 160 z dnia 7 września 2006 poz. 1132
MP636 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych
Monitor Polski nr 60 z dnia 7 września 2006 r. poz. 636
1117 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłata płatności w nadmiernej wysokości
Dziennik Ustaw nr 156 z dnia 1 września 2006 r. poz. 1117
1113 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego.
Dziennik Ustaw nr 155 z dnia 31 sierpnia 2006 r. poz. 1113
1109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.
Dziennik Ustaw nr 155 z dnia 31 sierpnia 2006 r. poz. 1109
1068 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.
Dziennik Ustaw nr 147 z dnia 18 sierpnia 2006 r. poz. 1068
1067 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 206 r. w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego.
Dziennik Ustaw nr 147 z dnia 18 sierpnia 2006 r. poz. 1067
1064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 200 . w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006.
Dziennik Ustaw nr 147 z dnia 18 sierpnia 2006 r. poz. 1064
1045 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach
Dziennik Ustaw nr 144 z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1045
1040 Ustawa z dnia 8 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dziennik Ustaw nr 144 z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1040
969 Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym
Dziennik Ustaw nr 136 z dnia 28 lipca 2006 r. poz. 969
968 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
Dziennik Ustaw nr 136 z dnia 28 lipca 2006 r. poz. 968
967 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Wsparcie doradztwa rolniczego”
Dziennik Ustaw nr 136 z dnia 28 lipca 2006 r. poz. 967
956 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione
Dziennik Ustaw nr 135 z dnia 27 lipca 2006 r. poz. 956
951 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Dziennik Ustaw nr 135 z dnia 27 lipca 2006 r. poz. 951
941 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz środków krajowych przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.
Dziennik Ustaw RP nr 134 z dnia 25 lipca 2006 r. poz. 941
938 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych
Dziennik Ustaw nr 133 z dnia 21 lipca 2006 r. poz. 938
937 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu badań, informacji i danych dot. środka ochrony roślin i substancji aktywnej oraz zasad sporządzania ich oceny.
Dziennik Ustaw nr 133 z dnia 21 lipca 2006 r. poz. 937
902 Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska
Dziennik Ustaw nr 129 z dnia 19 lipca 2006 r. poz. 902
851 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Dziennik Ustaw nr 122 z dnia 10 lipca 2006 r. poz. 851
850 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych na rynek.
Dziennik Ustaw nr 122 z dnia 10 lipca 2006 r. poz. 850
MP478 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej
Monitor Polski nr 45 z dnia 3 lipca 2006 r. poz. 478
MP476 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 101 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Monitor Polski nr 45 z dnia 3 lipca 2006 r. poz. 476
MP475 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 99 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Monitor Polski nr 45 z dnia 3 lipca 2006 r. poz. 475
844 Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały o podatkach i opłatach lokalnych
Dziennik Ustaw nr 121 z dnia 7 lipca 206 r. poz. 844
840 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego
Dziennik Ustaw nr 121 z dnia 7 lipca 206 r. poz. 840
836 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa
Dziennik Ustaw nr 121 z dnia 7 lipca 206 r. poz. 836
831 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 6 lipca 206 r. poz. 831
829 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2006 r.
Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 6 lipca 206 r. poz. 829
825 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 6 lipca 2006 r. poz. 825
816 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Dziennik Ustaw nr 119 z dnia 5 lipca 2006 r. poz. 816
814 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006-07-12
Dziennik Ustaw nr 119 z dnia 5 lipca 2006 r. poz. 814
755 Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego z dnia 21 czerwca 2006 w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
Dziennik Ustaw nr 110 z dnia 29 czerwca 2006 r. poz. 755
707 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
Dziennik Ustaw nr 103 z dnia 21 czerwca 2006 r. poz. 707
706 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Dziennik Ustaw nr 103 z dnia 21 czerwca 2006 r. poz. 706
685 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004 – 2006
Dziennik Ustaw nr 98 z dnia 9 czerwca 2006 r. poz. 685
684 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu rozporządzenie w sprawie oznakowania pasz.
Dziennik Ustaw nr 98 z dnia 9 czerwca 2006 r. poz. 684
683 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
Dziennik Ustaw nr 98 z dnia 9 czerwca 2006 r. poz. 683
682 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania pasz.
Dziennik Ustaw nr 98 z dnia 9 czerwca 2006 r. poz. 682
666 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Kształtowania Ustroju Rolnego
Dziennik Ustaw nr 96 z dnia 7 czerwca 2006 poz. 666
572 Program zwalczania gruźlicy bydła, brucelozy bydła, gąbczastej encefalopatii bydła oraz wścieklizny na terytorium Rzeczypospolitej
Dziennik Ustaw nr 82 z dnia 16 maja 2006 r. poz. 572
569 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006.
Dz. Ustaw nr 81 z dnia 12 maja 2006 r. poz. 569
568 Rozporządzenie MRiRW z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”
Dz. Ustaw nr 81 z dnia 12 maja 2006 r. poz. 568
567 Rozporządzenie MRiRW z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”
Dz. Ustaw nr 81 z dnia 12 maja 2006 r. poz. 567
MP201 Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 stycznia 2006 w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
Monitor Polski nr 17 z dnia 7 marca 2006 r. poz. 201
MP200 Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 stycznia 2006 w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
Monitor Polski nr 16 z dnia 7 marca 2006 r. poz. 200
257 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
Dziennik Ustaw nr 37 z dnia 3 marca 2006 r. poz. 257
251 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji
Dziennik Ustaw nr 36 z dnia 2 marca 2006 r. poz. 251
233 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzeniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.
Dziennik Ustaw nr 33 z dnia 28 lutego 2006 poz. 233
232 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
Dziennik Ustaw nr 33 z dnia 28 lutego 2006 poz. 232
216 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
Dziennik Ustaw nr 31 z dnia 27 lutego 2006r. poz. 216
210 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych”
Dziennik Ustaw nr 30 z dnia 24 lutego 2006 r. poz. 210
206 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Dziennik Ustaw nr 29 z dnia 23 lutego 2006 poz. 206
205 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2006 w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania pryszczycy. 
Dziennik Ustaw nr 28 z dnia 22 lutego 2006 poz. 205
198 Rozporządzenie MRiRW z dnia 16 lutego 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu. 
Dziennik Ustaw nr 26 z dnia 17 lutego 2006 poz. 198
182 Rozporządzenie MRiRW z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach.
Dziennik Ustaw nr 24 z dnia 16 lutego 2006 poz. 182
173 Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia kwoty zabezpieczenia wnoszonej przez podmiot przetwarzający, na zlecenie jednostki organizacyjnej, owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży. 
Dziennik Ustaw nr 23 z dnia 15 lutego 2006 poz. 173
172 Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie określonego trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania 
Dziennik Ustaw nr 23 z dnia 15 lutego 2006 poz. 172
MP 137 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 23 z dnia 3 lutego 2003 w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Monitor Polski nr 10 z dnia 10 lutego 2006 poz. 137
MP 119 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2006 r. wzywająca Radę Ministrów do przystąpienia w trybie pilnym do negocjacji z Komisja Europejską w sprawie zwiększenia kwoty mlecznej dla Polski
Monitor Polski nr 9 z dnia 7 lutego 2006 r. poz. 116
169 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 stycznia 2006 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
Dziennik Ustaw nr 22 z dnia 10 lutego 2006 poz. 169
150 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”
Dziennik Ustaw nr 19 z dnia 6 lutego 2006 poz.150
149 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2006 w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych. 
Dziennik Ustaw nr 19 z dnia 6 lutego 2006 poz.149
138 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 stycznia 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin
Dziennik Ustaw nr 17 z dnia 2 lutego 2006 poz.138
137 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania. 
Dziennik Ustaw nr 17 z dnia 2 lutego 2006 poz.137
122 4. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2006 w sprawie wysokości krajowych środków finansowych przeznaczonych na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania
Dziennik Ustaw nr 16 z dnia 31 stycznia 2006 poz.122
121 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2005 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów warzyw oraz wykazy wykwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania
Dziennik Ustaw nr 16 z dnia 31 stycznia 2006 poz.121
107 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu 
Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na lata 2002 i 2003
Dziennik Ustaw nr 15 z dnia 30 stycznia 2006 poz.107
106 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2001 rok
Dziennik Ustaw nr 15 z dnia 30 stycznia 2006 poz.106
76 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 17 stycznia 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Dz.U. nr 12 z dnia 25 stycznia 2006 poz.76
58 Rozporządzenie MRiRW z dnia 10 stycznia 2006 w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu bydłem i świniami
Dz.U. nr 11 z dnia 23 stycznia 2006 poz. 58
57 Rozporządzenie MRiRW z dnia 10 stycznia 2006 w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu owcami i kozami
Dz.U. nr 11 z dnia 23 stycznia 2006 poz. 57
51 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Pilotażowy Program Leader+”
Dz.U. nr 9 z dnia 19 stycznia 2006 poz. 51
44 Rozporządzenie Ministra Gospodarki dnia 30 grudnia 2005, zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
Dz.U. nr 17 z dnia 18 stycznia 2006 poz. 44
43 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności przedsiębiorstw na lata 2004 – 2006;
Dz.U. nr 17 z dnia 18 stycznia 2006 poz. 43
12 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Instytut Maszyn Spożywczych” w Warszawie.
Dz.U. nr 2 z dnia 5 stycznia 2006 poz. 12
6 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie zbierania danych rynkowych
Dz.U. nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 poz. 6
5 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2005 w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i podmiotów prowadzących rejestry koniowatych oraz dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i rejestrach koniowatych.
Dz.U. nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 poz. 5

 

Wykaz aktów prawnych dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich wprowadzonych w 2009 r.

 

 Pozycja

Treść

 792

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.
Dz. U. z 2009 Nr 95, poz. 792

 780

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
Dz. U. z 2009 Nr 94, poz. 780

 766

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym.
Dz. U. z 2009 Nr 93, poz. 766 

 747

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu produkcji produktu rolnego lub środka spożywczego ze specyfikacją.
Dz. U. z 2009 Nr 91, poz. 747

 746

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego.
Dz. U. z 2009 Nr 91, poz. 746

 735

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.
Dz. U. z 2009 Nr 89, poz. 735

 728

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej. 
Dz. U. z 2009 Nr 87, poz. 728

 727

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.
Dz. U. z 2009 Nr 87, poz. 727

 726

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła.
Dz. U. z 2009 Nr 87, poz. 726

 718

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".
Dz. U. z 2009 Nr 85, poz. 718

 698

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2009 r.
Dz. U. z 2009 Nr 83, poz. 698

 681

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r.w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2009 r.
Dz. U. z 2009 Nr 81, poz. 681

 668

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
Dz. U. z 2009 Nr 79, poz. 668

 648

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.
Dz. U. z 2009 Nr 76, poz. 648

 645

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dz. U. z 2009 Nr 76, poz. 645

 626

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dz. U. z 2009 Nr 72, poz. 626

 625

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2009 r.  uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury.
Dz. U. z 2009 Nr 72, poz. 625

 613

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dz. U. z 2009 Nr 71, poz. 613

 598

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawcy w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Dz. U. Nr 69, poz. 598

 591

Ustawa z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie.
Dz. U. Nr 69, poz. 591

 581

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwitnia 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. 
Dz. U. Nr 68, poz. 581

 521

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarki finansowej.
Dz. U. z 2009 Nr 63, poz. 521

 513

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.
Dz. U. z 2009 Nr 62, poz. 513

 497

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dz. U. z 2009 Nr 60, poz. 497

 482

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L.
Dz. U. z 2009 Nr 57, poz. 482

 473

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania przez agencję płatniczą kontroli niektórych podmiotów wdrażających w zakresie wykonywania przez te podmioty zadań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013.
Dz. U. z 2009 Nr 57, poz. 473

 446

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów
Dz. U. Nr 54, poz. 446

 445

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych
Dz. U. Nr 54, poz. 445

 444

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu wnoszenia opłat.
Dz. U. Nr 54, poz. 444

 436

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich.
Dz. U. Nr 53, poz. 436

 429

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).
Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 429

 428

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 428

 427

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 427

 416

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dz. U. z 2009 nr 51, poz. 416

 402

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 50 z 27 marca 2009 r. poz. 402

 391

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 48 z 25 marca 2009 r. poz. 391 

 390

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 48 z 25 marca 2009 r. poz. 390

 389

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 48 z 25 marca 2009 r. poz. 389

 388

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału  środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 48 z 25 marca 2009 r. poz. 388

 368

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Dziennik Ustaw RP nr 45 z 20 marca 2009 r. poz. 368

 367

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości.
Dziennik Ustaw RP nr 45 z 20 marca 2009 r. poz. 367  

 329

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu  przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 40 z 13 marca 2009 r. poz. 329 

 328

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Dziennik Ustaw RP nr 40 z 13 marca 2009 r. poz. 328

 327

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm.
Dziennik Ustaw RP nr 40 z 13 marca 2009 r. poz. 327 

 326

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Dziennik Ustaw RP nr 40 z 13 marca 2009 r. poz. 326 

 283

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych w 2009 r.
Dziennik Ustaw RP nr 36 z 6 marca 2009 r. poz. 283

 282

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposób i termin wnoszenia tych opłat.
Dziennik Ustaw RP nr 36 z 6 marca 2009 r. poz. 282

 271

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 34 z 4 marca 2009 r. poz. 271

 270

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2009 r. w spawie umundurowania pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej Inspekcji.
Dziennik Ustaw RP nr 34 z 4 marca 2009 r. poz. 270

 262

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu  przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 33 z 28 lutego 2009 r. poz. 262

 255

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Dziennik Ustaw RP nr 33 z 28 lutego 2009 r. poz. 255

 214

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.
Dziennik Ustaw RP nr 31 z 26 lutego 2009 r. poz. 214

 213

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie sposobu i terminów  spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu.
Dziennik Ustaw RP nr 31 z 26 lutego 2009 r. poz. 213

 198

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury.
Dziennik Ustaw RP nr 30 z 25 lutego 2009 r. poz. 198

 185

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych.
Dziennik Ustaw RP nr 29 z 23 lutego 2009 r. poz. 185

 183

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji.
Dziennik Ustaw RP nr 28 z 19 lutego 2009 r. poz. 183

 182

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej.
Dziennik Ustaw RP nr 28 z 19 lutego 2009 r. poz. 182

 181

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków  ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych.
Dziennik Ustaw RP nr 28 z 19 lutego 2009 r. poz. 181

 180

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych.
Dziennik Ustaw RP nr 28 z 19 lutego 2009 r. poz. 180

 179

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach.
Dziennik Ustaw RP nr 28 z 19 lutego 2009 r. poz. 179

 167

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc kwarantanny, stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku zwierząt, miejsc przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury.
Dziennik Ustaw RP nr 27 z 19 lutego 2009 r. poz. 167

 166

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw.
Dziennik Ustaw RP nr 27 z 19 lutego 2009 r. poz. 166

 152

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań pasz oraz pasz leczniczych w ramach urzędowej kontroli.
Dziennik Ustaw RP nr 25 z 16 lutego 2009 r. poz. 152

 139

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach.
Dziennik Ustaw RP nr 23 z 12 lutego 2009 r. poz. 139

 138

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów.
Dziennik Ustaw RP nr 23 z 12 lutego 2009 r. poz. 138

 124

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.
Dziennik Ustaw RP nr 22 z 11 lutego 2009 r. poz. 124

 94

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r.  w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu.
Dziennik Ustaw RP nr 17 z 2 lutego 2009 r. poz. 94

 93

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu  przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Dziennik Ustaw RP nr 17 z 2 lutego 2009 r. poz. 93

 92

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okres, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw.
Dziennik Ustaw RP nr 17 z 2 lutego 2009 r. poz. 92

 83

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r.
Dziennik Ustaw RP nr 15 z 30 stycznia 2009 r. poz. 83

 81

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie rejestru  podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną.
Dziennik Ustaw RP nr 14 z 29 stycznia 2009 r. poz. 81

 51

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych.
Dziennik Ustaw RP nr 9 z 22 stycznia 2009 r. poz. 51

 50

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych pomiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 9 z 22 stycznia 2009 r. poz. 50

 49

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. uchylające rozporządzenie  w sprawie organizmów szkodliwych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej.
Dziennik Ustaw RP nr 9 z 22 stycznia 2009 r. poz. 49

 48

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziennik Ustaw RP nr 9 z 22 stycznia 2009 r. poz. 48

 29

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia  sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.
Dziennik Ustaw RP nr 5 z 16 stycznia 2009 r. poz. 29

 28

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie działania  w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji
i zagospodarowaniu odpadów.
Dziennik Ustaw RP nr 5 z 16 stycznia 2009 r. poz. 28

 27

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunki i wymagania, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania.
Dziennik Ustaw RP nr 5 z 16 stycznia 2009 r. poz. 27

 15

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin.
Dziennik Ustaw RP nr 3 z 12 stycznia 2009 r. poz. 15

   
Akty prawne - 2008 rok
Akty prawne - 2007 rok
Akty prawne - 2006 rok

 

                                         

Wykaz aktów prawnych dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich wprowadzonych w 2007 r.

 POZYCJA

TREŚ?

 MP1090

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.
Monitor Polski RP nr 100 z dnia 31 grudnia 2007 r. poz. 1090

 MP1085

Uchwała Sejmu RP z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wejścia Polski do strefy Schengen
Monitor Polski RP nr 100 z dnia 31 grudnia 2007 r. poz. 1085

  1877

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej pszczół i stad zwierząt futerkowych.
Dziennik Ustaw RP nr 250 z dnia 31 grudnia 2007 r. poz. 1877

  1876

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu.
Dziennik Ustaw RP nr 250 z dnia 31 grudnia 2007 r. poz. 1876

  1868

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Dziennik Ustaw RP nr 250 z dnia 31 grudnia 2007 r. poz. 1868

  1850

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte planem rozwoju obszarów wiejskich oraz doradzania tym podmiotom.
Dziennik Ustaw RP nr 248 z dnia 29 grudnia 2007 r. poz. 1850

  1837

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  19 grudnia 2007 r. w sprawie połączenia Centralnego Laboratorium Chłodnictwa, Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego, Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego.
Dziennik Ustaw RP nr 247 z dnia 29 grudnia 2007 r. poz. 1837

  1836

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  18 grudnia 2007 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2007 r.
Dziennik Ustaw RP nr 247 z dnia 29 grudnia 2007 r. poz. 1836

  1777

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  7 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.
Dziennik Ustaw RP nr 242 z dnia 27 grudnia 2007 r. poz. 1777

  1768

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej.
Dziennik Ustaw RP nr 241 z dnia 27 grudnia 2007 r. poz. 1768

  1767

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych.
Dziennik Ustaw RP nr 241 z dnia 27 grudnia 2007 r. poz. 1767

  1763

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Dziennik Ustaw RP nr 241 z dnia 27 grudnia 2007 r. poz. 1763

  1759

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2007 r.   w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych.
Dziennik Ustaw RP nr 241 z dnia 27 grudnia 2007 r. poz. 1759

  1752

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.
Dziennik Ustaw RP nr 239 z dnia 21 grudnia 2007 r. poz. 1752

  1751

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zdradliwej grypy ptaków.
Dziennik Ustaw RP nr 239 z dnia 21 grudnia 2007 r. poz. 1751

  1741

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  7 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi i weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych.
Dziennik Ustaw RP nr 236 z dnia 19 grudnia 2007 r. pz. 1741

  1724

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestrów prowadzonych przez wnioskodawców, podmioty skupiające i jednostki przetwórcze.
Dziennik Ustaw RP nr 234 z dnia 17 grudnia 2007 r. poz. 1724

  1723

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczeni środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin.
Dziennik Ustaw RP nr 234 z dnia 17 grudnia 2007 r. poz. 1723

  1716

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  3 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposobu jej uiszczania.
Dziennik Ustaw RP nr 233 z dnia 14 grudnia 2007 r. poz. 1716

  1509

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2007 r. w sprawie środków dotyczących przywozu ptaków domowych towarzyszących podróżnym w związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków.
Dziennik Ustaw RP nr 208 z dnia 12 listopada 2007 r.    poz. 1509

  1492

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 205 z dnia 6 listopada 2007 r. poz. 1492

  1491

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2007 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2007/2008.
Dziennik Ustaw RP nr 205 z dnia 6 listopada 2007 r., poz. 1491

  1490

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz wzoru zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym.
Dziennik Ustaw RP nr 205 z dnia 6 listopada 2007 r. poz. 1490

  1479

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2007 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2007 r.
Dziennik Ustaw RP nr 204 z dnia 5 listopada 2007 r. poz. 1479

  1478

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO.
Dziennik Ustaw RP nr 204 z dnia 5 listopada 2007 r. poz. 1478

  1477

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.
Dziennik Ustaw RP nr 204 z dnia 5 listopada 2007 r. poz. 1477

  1460

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2007 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 201 z dnia 30 października 2007 r. poz. 1460

  1451

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dziennik Ustaw RP nr 201 z dnia 30 października 2007 r. poz. 1451

  1447

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Dziennik Ustaw RP nr 201 z dnia 30 października 2007 r. poz. 1447

  1444

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 200 z dnia 30 października 2007 r. poz. 1444

  1443

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 200 z dnia 30 października 2007 r. poz. 1443

  1442

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 200 z dnia 30 października 2007 r. poz. 1442

  1433

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm.
Dziennik Ustaw RP nr 197 z dnia 25 października 2007 r. poz. 1433

  1410

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych.
Dziennik Ustaw RP nr 195 z dnia 23 października 2007 r. poz. 1410

  1358

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego.
Dziennik Ustaw RP nr 189 z dnia 16 października 2007 r. poz. 1358

  1357

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2007  upoważnienia jednostek organizacyjnych do opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochron roślin.
Dziennik Ustaw RP nr 189 z dnia 16 października 2007 r. poz. 1357

  1316

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 185 z dnia 10 października 2007 r. poz. 1316

 1160

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 163 z dnia 11 września 2007 r. poz. 1160

 1131

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Dziennik Ustaw RP nr 160 z dnia 5 września 2007 r. poz. 1131

MP 664

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań skuteczności działania środka ochrony roślin.
Monitor Polski RP nr 58 z dnia 10 września 2007 r. poz. 664

 1086

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie metodyki postępowania analitycznego w zakresie określania zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych w materiałach paszowych, prefiksach, mieszankach paszowych i paszach leczniczych.
Dziennik Ustaw RP nr 154 z dnia 27 sierpnia 207 r. poz. 1086

 1068

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu tytoniowego.
Dziennik Ustaw RP nr 150 z dnia 20 sierpnia 207 r. poz. 1068

 1067

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 150 z dnia 20 sierpnia 207 r. poz. 1067

 1052

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, pobierania prób materiału siewnego i wykonywania badań laboratoryjnych.
Dziennik Ustaw RP nr 149 z dnia 17 sierpnia 2007 r., poz. 1052

 1039

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty.
Dziennik Ustaw RP nr 147 z dnia 14 sierpnia 2007 r. poz. 1039

 1033

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.
Dziennik Ustaw RP nr 147 z dnia 14 sierpnia 207 r. poz. 1033

 1025

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy z tytułu produkcji suszu paszowego.
Dziennik Ustaw RP nr 146 z dnia 10 sierpnia 2007 r. poz. 1025

 1024

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego.
Dziennik Ustaw RP nr 146 z dnia 10 sierpnia 2007 r. poz. 1024

 1023

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dziennik Ustaw RP nr 146 z dnia 10 sierpnia 2007 r. poz. 1023

 1010

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2008 r.
Dziennik Ustaw RP nr 144 z dnia 9 sierpnia 2007 r. poz. 1010

 1009

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione.
Dziennik Ustaw RP nr 144 z dnia 9 sierpnia 2007 r. poz. 1009

  MP 607

Uchwała nr 134/2007 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014”.
Monitor Polski nr 53 z dnia 24 sierpnia 2007 . poz. 607

  966

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych.
Dziennik Ustaw RP nr 137  z dnia 31 lipca 2007 r. poz. 966

  962

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania płatności do upraw roślin energetycznych oraz wyznaczenia Agencji Rynku Rolnego jako jednostki kontrolującej te warunki.
Dziennik Ustaw RP nr 136 z dnia 31 lipca 2007 r. poz. 962

  946

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną.
Dziennik Ustaw RP nr 4 dnia 26 lipca 2007 r. poz. 946

  MP 538

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w zakresie priorytetu „Pomoc techniczna” w ramach sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Monitor Polski nr 45 z dnia 27 lipca poz. 538

  929

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie sposobu i warunków prowadzenia inwentaryzacji przez wnioskodawców.
Dziennik Ustaw RP z dnia 24 lipca 2007 r. nr 133 poz. 929

  928

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu oraz terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym.
Dziennik Ustaw RP z dnia 24 lipca 2007 r. nr 133 poz. 928

  927

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie  sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania.
Dziennik Ustaw RP z dnia 24 lipca 2007 r. nr 133 poz. 927

  921

Ustawa z dnia 9 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Dziennik Ustaw RP z dnia 24 lipca 2007 r. nr 133 poz. 921

  920

Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej.
Dziennik Ustaw RP z dnia 24 lipca 2007 r. nr 133 poz. 920

  MP 509

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w zakresie działania „Scalanie gruntów” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Monitor Polski nr 43 z dnia 19 lipca 200 r. poz. 509

  842

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
Dziennik Ustaw RP nr 121 z dnia 6 lipca 2007 r. poz. 842

  836

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki pasz oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania.
Dziennik Ustaw RP nr 121 z dnia 6 lipca 2007 r. poz. 836

  801

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz publikowania wyników tej oceny.
Dziennik Ustaw RP nr 115 z dnia 29 czerwca 2007 r. poz. 801

  800

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym przedmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 115 z dnia 29 czerwca 2007 r. poz. 800

  794

Ustawa z dnia 15 czerwca 007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw.
Dziennik Ustaw RP nr 115 z dnia 29 czerwca 2007 r. poz. 794

  786

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 114 z dnia 29 czerwca 2007 r. poz. 786

  785

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnej zawartości wody, substancji wiążących, zanieczyszczeń roślinnych oraz zanieczyszczeń mineralnych w materiałach paszowych i mieszankach paszowych.
Dziennik Ustaw RP nr 114 z dnia 29 czerwca 2007 r. poz. 785

  784

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.
Dziennik Ustaw RP nr 114 z dnia 29 czerwca 2007 r. poz. 784

  780

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dziennik Ustaw RP nr 114 z dnia 29 czerwca 2007 r. poz. 780

  773

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum.
Dziennik Ustaw RP nr 112 z dnia 27 czerwca 2007 r. poz. 773

  772

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru paszportu bydła.
Dziennik Ustaw RP nr 112 z dnia 27 czerwca 2007 r. poz. 772

  764

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego.
Dziennik Ustaw RP nr 110 z dnia 21 czerwca 2007 r. poz. 764

  763

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania rzez agencje płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej.
Dziennik Ustaw RP nr 1110 z dnia 21 czerwca 2007 r. poz. 763

  750

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 109 z dnia 21 czerwca 2007 r. poz. 750

 MP 423

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany wzorów umów o dofinansowanie projektu w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.
Monitor Polski nr 36 z dnia 15 czerwca 2007 r. poz. 423

  719

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zakresu sprawozdań i wykonywania zadań instytucji zarządzającej, dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań.
Dziennik Ustaw RP nr 105 z dnia 14 czerwca 2007 r. poz. 719

  713

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach sektorowego Programu Operacyjnego  „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”.
Dziennik Ustaw RP nr 103 z dnia 11 czerwca 2007 r. poz. 713

  712

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”.
Dziennik Ustaw RP nr 103 z dnia 11 czerwca 2007 r. poz. 712

  711

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”.
Dziennik Ustaw RP nr 103 z dnia 11 czerwca 2007 r. poz. 711

  686

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 101 z dnia 6 czerwca 2007 r. poz. 686

  685

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 101 z dnia 6 czerwca 2007 r. poz. 685

  683

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinna spełniać dokumentacja dołączana do wniosku o dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej materiału paszowego z grupy białka uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grup bakterii i drożdży.
Dziennik Ustaw RP nr 101 z dnia 6 czerwca 2007 r. poz. 683

  682

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 122 maja 2007 r. w sprawie warunków, trybu i sposobu wydawania zezwoleń na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 101 z dnia 6 czerwca 2007 r. poz. 682

  681

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin. 
Dziennik Ustaw RP nr 101 z dnia 6 czerwca 2007 r. poz. 681

  654

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenia osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 98 z dnia 4 czerwca 2007 r. poz. 654

  653

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2007 w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań pasz oraz pasz leczniczych w ramach urzędowej kontroli.
Dziennik Ustaw RP nr 98 z dnia 4 czerwca 2007 r. poz. 653

  652

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2007 w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.
Dziennik Ustaw RP nr 98 z dnia 4 czerwca 2007 r. poz. 652

  649

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2007 r.
Dziennik Ustaw RP nr 98 z dnia 4 czerwca 2007 r. poz. 649

  601

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.
Dziennik Ustaw RP nr 90 z dnia 23 maja 2007 r. poz. 601

  591

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im  wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania.
Dziennik Ustaw RP nr 89 z dnia 21 maja 2007 r. poz. 591

  587

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
Dziennik Ustaw RP nr 88 z dnia 18 maja 2007 r. poz. 587

  550

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ”Grupy producentów rolnych” objętej  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dziennik Ustaw RP nr 81 z dnia 10 maja 2007 r. poz. 550

 523

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 207 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.
Dziennik Ustaw RP nr 77 z dnia 30 kwietnia 2007 r. poz. 523

 522

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o rejestrację nazw i oznaczeń produktów rolnych lub środków spożywczych oraz wzorów wniosków o zmianę specyfikacji.
Dziennik Ustaw RP nr 77 z dnia 30 kwietnia 2007 r. poz. 522

 521

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 200 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych w zakresie oceny i pobierania prób materiału siewnego oraz nadzoru i kontroli akredytowanych i upoważnionych podmiotów, a także przekazywania sprawozdań i dokonanych cen laboratoryjnych materiału siewnego.
Dziennik Ustaw RP nr 77 z dnia 30 kwietnia 2007 r. poz. 521

 520

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.
Dziennik Ustaw RP nr 77 z dnia 30 kwietnia 2007 r. poz. 520

 519

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi.
Dziennik Ustaw RP nr 77 z dnia 30 kwietnia 2007 r. poz. 519

 514

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Dziennik Ustaw RP nr 77 z dnia 30 kwietnia 2007 r. poz. 514

 462

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzeni w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności.
Dziennik Ustaw RP nr 69 z dnia 18 kwietnia 2007 poz. 462

 461

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego.
Dziennik Ustaw RP nr 69 z dnia 18 kwietnia 2007 poz. 461

 448

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania /ONW/, objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 68 z dnia 17 kwietnia 2007 poz. 448

 447

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 207 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.
Dziennik Ustaw RP nr 68 z dnia 17 kwietnia 2007 poz. 447

 446

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.
Dziennik Ustaw RP nr 67 z dnia 16 kwietnia 2007 poz. 446

 429

Ustawa z dnia 7 marca 2007 . o zmianie ustawy produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 64 z dnia 11 kwietnia 2007 poz. 429

 427

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dziennik Ustaw RP nr 64 z dnia 11 kwietnia 2007 poz. 427

 394

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie sposobu ustalania krajowego numeru referencyjnego.
Dziennik Ustaw RP nr 58 z dnia 4 kwietnia 2007 poz. 394

 383

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne.
Dziennik Ustaw RP nr 57 z dnia 2 kwietnia 2007 poz. 383

 366

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.
Dziennik Ustaw RP nr 56 z dnia 30 marca 2007 poz. 366

 330

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dziennik Ustaw RP nr 49 z dnia 20 marca 2007 poz. 330

 328

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw.
Dziennik Ustaw RP nr 49 z dnia 20 marca 2007 poz. 328

 310

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej.
Dziennik Ustaw RP nr 46 z dnia 15 marca 2007 poz. 310

 309

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności.
Dziennik Ustaw RP nr 46 z dnia 15 marca 2007 poz. 309

 308

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie rodzaju dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.
Dziennik Ustaw RP nr 46 z dnia 15 marca 2007 poz. 308

 307

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie określenia całkowitej szerokości obiektów stanowiących element dobrej kultury rolnej upraw lub użytkowania ziemi.
Dziennik Ustaw RP nr 46 z dnia 15 marca 2007 poz. 307

 306

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm.
Dziennik Ustaw RP nr 46 z dnia 15 marca 2007 poz. 306

 304

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych oraz warunków, jakie powinny spełniać te podmioty i jednostki po uzyskaniu zatwierdzenia.
Dziennik Ustaw RP nr 46 z dnia 15 marca 2007 poz. 304

 302

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Dziennik Ustaw RP nr 46 z dnia 15 marca 2007 poz.302

 300

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Dziennik Ustaw RP nr 46 z dnia 15 marca 2007 poz. 300

 299

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Dziennik Ustaw RP nr 46 z dnia 15 marca 2007 poz. 299

 291

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze.
Dziennik Ustaw RP nr 45 z dnia 14 marca 2007 poz. 291

 110

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu substancji zabronionych.
Dziennik Ustaw RP nr 18 z dnia 7 lutego 2007 r. poz. 110

 109

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spozycia przez ludzi, przywożonych z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziennik Ustaw RP nr 18 z dnia 7 lutego 2007 r. poz. 109

 108

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koniowatych.
Dziennik Ustaw RP nr 18 z dnia 7 lutego 2007 r. poz. 108

 107

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2007 r.  w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 18 z dnia 7 lutego 2007 r. poz. 107

 106

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie księgi i rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz.
Dziennik Ustaw RP nr 18 z dnia 7 lutego 2007 r. poz. 106

 68

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
Dziennik Ustaw RP nr 10 z dnia 22 stycznia 2007 r. poz. 68

 36

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa  Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej. Lokalnej i ograniczonej
Dziennik Ustaw RP nr 5 z dnia 12 stycznia 2007 r. poz. 36

 34

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2007 roku.
Dziennik Ustaw RP nr 5 z dnia 12 stycznia 2007 r. poz. 34

Akty prawne - 2006 rok

 

Wykaz aktów prawnych dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich wprowadzonych w 2008 r.

 Pozycja

 Treść

 1639

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych.
Dziennik Ustaw RP nr 236 z 31 grudnia 2008 r. poz. 1639

 1606

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ilości  długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2008/2009.
Dziennik Ustaw RP nr 235 z 30 grudnia 2008 r. poz. 1606

 1605

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie współczynnika  średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2008/2009.
Dziennik Ustaw RP nr 235 z 30 grudnia 2008 r. poz. 1605

 1604

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie połączenia  Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich oraz Instytutu Włókien Naturalnych.
Dziennik Ustaw RP nr 235 z 30 grudnia 2008 r. poz. 1604

 1603

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przekazywania  przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów.
Dziennik Ustaw RP nr 235 z 30 grudnia 2008 r. poz. 1603

 1602

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie maksymalnej części produkcji lub produktów kwalifikujących się do sprzedaży konsumentom na ich własne potrzeby.
Dziennik Ustaw RP nr 235 z 30 grudnia 2008 r. poz.1602

 1543

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Dziennik Ustaw RP nr 230 z 29 grudnia 2008 r. poz.1543

 1530

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu  punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty.
Dziennik Ustaw RP nr 229 z 29 grudnia 2008 r. poz.1530

 1516

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wzorów  formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości.
Dziennik Ustaw RP nr 228 z 24 grudnia 2008 r. poz.1516

 1498

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego.
Dziennik Ustaw RP nr 225 z 22 grudnia 2008 r. poz.1498

 1497

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie sposobów i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r.
Dziennik Ustaw RP nr 225 z 22 grudnia 2008 r. poz.1497

 1496

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych.
Dziennik Ustaw RP nr 225 z 22 grudnia 2008 r. poz.1496

 1495

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie nabywania  akcji lub udziałów w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa przez uprawnionych rolników.
Dziennik Ustaw RP nr 225 z 22 grudnia 2008 r. poz.1495

 1488

Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości  dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2009 r.
Dziennik Ustaw RP nr 225 z 22 grudnia 2008 r. poz.1488

 1479

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie współczynnika  przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2008/2009.
Dziennik Ustaw RP nr 224 z 19 grudnia 2008 r. poz.1479

 1443

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.
Dziennik Ustaw RP nr 221 z 16 grudnia 2008 r. poz.1443

 1398

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione.
Dziennik Ustaw RP nr 218 z 9 grudnia 2008 r. poz.1398

 1397

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania.
Dziennik Ustaw RP nr 218 z 9 grudnia 2008 r. poz.1397

 1375

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wzoru  imiennego upoważnienia do wykonywania czynności w ramach kontroli podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 216 z 5 grudnia 2008 r. poz.1375

 1368

Sejm, ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy
o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych
i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz zmiana niektórych innych ustaw.
Dziennik Ustaw RP nr 216 z  grudnia 2008 r. poz.1368

 1365

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości
i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej pszczół i stad zwierząt futerkowych.
Dziennik Ustaw RP nr 215 z 4 grudnia 2008 r. poz.1365

 1342

Sejm, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 213 z 2 grudnia 2008 r. poz.1342

 1326

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2009 r. Dziennik Ustaw RP nr 210 z 28 listopada 2008 r. poz. 1326

 1325

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 210 z 28 listopada 2008 r. poz. 1325

 1271

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wykazu  podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.
Dziennik Ustaw RP nr 203 z 17 listopada 2008 r. poz. 1271

 1246

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki  płatności do pomidorów za 2008 r.
Dziennik Ustaw RP nr 201 z 13 listopada 2008 r. poz. 1246

 1245

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki  płatności cukrowej za 2008 r.
Dziennik Ustaw RP nr 201 z 13 listopada 2008 r. poz. 1245

 1244

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki pomocy krajowej do owoców za 2008 r.
Dziennik Ustaw RP nr 201 z 13 listopada 2008 r. poz. 1244

 1243

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie stawek  płatności uzupełniających za 2008 r.
Dziennik Ustaw RP nr 201 z 13 listopada 2008 r. poz. 1243

 1242

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2008 r.
Dziennik Ustaw RP nr 201 z 13 listopada 2008 r. poz. 1242

 1236

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji
Dziennik Ustaw RP nr 200 z 10 listopada 2008 r. poz. 1236

 1231

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2008 r. w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakresu i trybu składania sprawozdań
Dziennik Ustaw RP nr 199 z 7 listopada 2008 r. poz. 1231

 1219

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym
Dziennik Ustaw RP nr 196 z 3 listopada 2008 r. poz. 1219

 1208

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego
Dziennik Ustaw RP nr 195 z 31 października 2008 r. poz. 1208

 1207

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego
Dziennik Ustaw RP nr 195 z 31 października 2008 r. poz. 1207

 1206

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2008/2009
Dziennik Ustaw RP nr 195 z 31 października 2008 r. poz. 1206

 1193

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
Dziennik Ustaw RP nr 193 z 30 października 2008 r. poz. 1193

 1175

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2008 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 191 z dnia 27 października 2008 r. poz.1175

 1167

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury.
Dziennik Ustaw RP nr 190 z dnia 24 października 2008 r. poz.1167

 1166

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej.
Dziennik Ustaw RP nr 190 z dnia 24 października 2008 r. poz.1166

 1160

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Dziennik Ustaw RP nr 190 z dnia 24 października 2008 r. poz.1160

 1140

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2008 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym.
Dziennik Ustaw RP nr 183 z dnia 16 października 2008 r. poz.1140

 1139

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2008 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej.
Dziennik Ustaw RP nr 183 z dnia 16 października 2008 r. poz.1139

 1138

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 183 z dnia 16 października 2008 r. poz.1138

 1137

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2008 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 183 z dnia 16 października 2008 r. poz.1137

 1136

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2008 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego.
Dziennik Ustaw RP nr 183 z dnia 16 października 2008 r. poz.1136

 1074

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 173 z dnia 30 września 2008 r. poz. 1076

 1063

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania paszy konwencjonalnej dla zwierząt roślinożernych w rolnictwie ekologicznym.
Dziennik Ustaw RP nr 171 z dnia 23 września 2008 r. poz. 1063

 1046

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej.
Dziennik Ustaw RP nr 169 z dnia 19 września 2008 r. poz. 1046

  1034

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób.
Dziennik Ustaw RP nr 166 z dnia 15 września 2008 r. poz. 1034

  1030

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2008 r.  w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2006/2007.
Dziennik Ustaw RP nr 165 z dnia 12 września 2008 r. poz. 1030

  1021

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie właściwości miejscowej kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dziennik Ustaw RP nr 163 z dnia 10 września 2008 r. poz. 1021

  1020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie uchylenia niektórych rozporządzeń w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego.
Dziennik Ustaw RP nr 163 z dnia 10 września 2008 r. poz. 1020

  987

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Dziennik Ustaw RP nr 157 z dnia 29 sierpnia 2008 r. poz. 987

  986

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.
Dziennik Ustaw RP nr 157 z dnia 29 sierpnia 2008 r. poz. 986

  985

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.
Dziennik Ustaw RP nr 157 z dnia 29 sierpnia 2008 r. poz. 985

  975

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum.
Dziennik Ustaw RP nr 156 z dnia 28 sierpnia 2008 r. poz. 975

  974

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 156 z dnia 28 sierpnia 2008 r. poz. 974

  961

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości.
Dziennik Ustaw RP nr 154 z dnia 26 sierpnia 2008 r. poz. 961

  943

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 149 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 943

  942

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".
Dziennik Ustaw RP nr 149 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 942

  930

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.
Dziennik Ustaw RP nr 146 z dnia 12 sierpnia 2008 r. poz. 930

  921

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu  rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakresu i trybu składania sprawozdań.
Dziennik Ustaw RP nr 145 z dnia 8 sierpnia 2008 r. poz. 921

  910

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej.
Dziennik Ustaw RP nr 144 z dnia 7 sierpnia 2008 r. poz. 910

  909

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin.
Dziennik Ustaw RP nr 144 z dnia 7 sierpnia 2008 r. poz. 909

  895 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie procedur urzędowej kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej.
Dziennik Ustaw RP nr 143 z dnia 6 sierpnia 2008 r. poz. 895

  889

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze zwierząt poddanych ubojowi w ramach krajowych programów zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 141 z dnia 5 sierpnia 2008 r. poz. 889

  883

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 139 z dnia 1 sierpnia 2008 r. poz. 883

  882

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".
Dziennik Ustaw RP nr 139 z dnia 1 sierpnia 2008 r. poz. 882

  870

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2006/2007.
Dziennik Ustaw RP nr 138 z dnia 31 lipca 2008 r. poz. 870

  869

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie dodatkowych informacji umieszczanych na oznakowaniu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych.
Dziennik Ustaw RP nr 138 z dnia 31 lipca 2008 r. poz. 869

  868

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 138 z dnia 31 lipca 2008 r. poz. 868

  853

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesienie gruntów rolnych oraz zalesienie gruntów innych niż rolne", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 134 z dnia 28 lipca 2008 r. poz. 853

MP 483

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w zakresie priorytetu "Pomoc techniczna" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".
Monitor Polski RP nr 54 z dnia 23 lipca 2008 r. poz. 483

  846

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej.
Dziennik Ustaw RP nr 133 z dnia 25 lipca 2008 r. poz. 846

  845

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie informacji, które powinny być zawarte w powiadomieniu o terminie planowanego zbioru rośliny energetycznej, powiadomieniu o zmianie tego terminu oraz w oświadczeniu o ilości zebranych roślin energetycznych.
Dziennik Ustaw RP nr 133 z dnia 25 lipca 2008 r. poz. 845

  835

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinien spełniać drób przeznaczony do odtworzenia zasobów ptactwa łownego w handlu.
Dziennik Ustaw RP nr 131 z dnia 23 lipca 2008 r. poz. 835

  823

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalne ilości podlegające kontroli jakości handlowej.
Dziennik Ustaw RP nr 128 z dnia 18 lipca 2008 r. poz. 823

  822

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 128 z dnia 18 lipca 2008 r. poz. 822

  819

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie współpracy ministra właściwego do spraw rolnictwa z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisją Europejską w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa zootechnicznego.
Dziennik Ustaw RP nr 128 z dnia 18 lipca 2008 r. poz. 819

  799

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych.
Dziennik Ustaw RP nr 123 z dnia 18 lipca 2008 r. poz. 799

 MP 444

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Monitor Polski RP nr 50 z dnia 7 lipca 2008 r. poz. 444

 792

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 122 z dnia 10 lipca 2008 r. poz. 792

 791

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 122 z dnia 10 lipca 2008 r. poz. 791

 790

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawi szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 122 z dnia 10 lipca 2008 r. poz. 790

 789

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek  opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych.
Dziennik Ustaw RP nr 122 z dnia 10 lipca 2008 r. poz. 789

 788

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych.
Dziennik Ustaw RP nr 122 z dnia 10 lipca 2008 r. poz. 788

 787

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 122 z dnia 10 lipca 2008 r. poz. 787

 768

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych.
Dziennik Ustaw RP nr 119 z dnia 7 lipca 2008 r. poz. 768

 767

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie szkoleń z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, odnoszących się do niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii.
Dziennik Ustaw RP nr 119 z dnia 7 lipca 2008 r. poz. 767

 766

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej.
Dziennik Ustaw RP nr 119 z dnia 7 lipca 2008 r. poz. 766

 765

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu.
Dziennik Ustaw RP nr 119 z dnia 7 lipca 2008 r. poz. 765

 759

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia  rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków.
Dziennik Ustaw RP  nr 118 z dnia 4 lipca 2008 r. poz. 759

 758

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych, właściwych do prowadzenia badań pasz.
Dziennik Ustaw RP  nr 118 z dnia 4 lipca 2008 r. poz. 758

 757

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r.
w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych, właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań.
Dziennik Ustaw RP  nr 118 z dnia 4 lipca 2008 r. poz. 757

 704

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)", objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 110 z dnia 26 czerwca 2008 r. poz. 704

 693

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP  nr 108 z dnia 24 czerwca 2008 r. poz. 693

 692

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii.
Dziennik Ustaw RP  nr 108 z dnia 24 czerwca 2008 r. poz. 692

 691

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do realizacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.
Dziennik Ustaw RP  nr 108 z dnia 24 czerwca 2008 r. poz. 691

 685

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Dziennik Ustaw RP nr 107 z dnia 23 czerwca 2008 r. poz. 685

 684

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości  kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45 ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Dziennik Ustaw RP nr 107 z dnia 23 czerwca 2008 r. poz. 684

 683

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie kategorii stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii stosowania i dostępności.
Dziennik Ustaw RP nr 107 z dnia 23 czerwca 2008 r. poz. 683

 672

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez wnioskodawców, podmioty skupujące i jednostki przetwórcze.
Dziennik Ustaw RP nr 105 z dnia 19 czerwca 2008 r. poz. 672

 671

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań wymagania dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin, programów tych szkoleń oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Dziennik Ustaw RP nr 105 z dnia 19 czerwca 2008 r. poz. 671

 663

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego.
Dziennik Ustaw RP nr 103 z dnia 16 czerwca 2008 r. poz. 663

 662

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie terminów dokonywania przez wnioskodawców, podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze określonych czynności dotyczących płatności do upraw roślin energetycznych.
Dziennik Ustaw RP nr 103 z dnia 16 czerwca 2008 r. poz. 662

 661

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2008 r.
Dziennik Ustaw RP nr 103 z dnia 16 czerwca 2008 r. poz. 661

 660

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 103 z dnia 16 czerwca 2008 r. poz. 660

 659

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobów wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 103 z dnia 16 czerwca 2008 r. poz. 659

 658

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzania instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 103 z dnia 16 czerwca 2008 r. poz. 658

 654

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.
Dziennik Ustaw RP  nr 102 z dnia 13 czerwca 2008 r. poz. 654

 646

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie metod i sposobów ustalania ilości zebranych roślin energetycznych.
Dziennik Ustaw RP nr 100 z dnia 11 czerwca 2008 r. poz. 646

 614

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zatwierdzenia podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych oraz warunków, jakie powinny spełniać te podmioty i jednostki po uzyskaniu zatwierdzenia.
Dziennik Ustaw RP nr 96 z dnia 5 czerwca 2008 r. poz. 614

 613

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii.
Dziennik Ustaw RP nr 96 z dnia 5 czerwca 2008 r. poz. 613

 605

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione.
Dziennik Ustaw RP nr 95 z dnia 4 czerwca 2008 r. poz. 605

 604

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 95 z dnia 4 czerwca 2008 r. poz. 604

 602

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów.
Dziennik Ustaw RP nr 94 z dnia 3 czerwca 2008 r. poz. 602

 596

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 93 z dnia 30 maja 2008 r. poz. 596

 595

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych.
Dziennik Ustaw RP nr 93 z dnia 30 maja 2008 r. poz. 595

 594

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus.
Dziennik Ustaw RP nr 93 z dnia 30 maja 2008 r. poz. 594

 593

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii.
Dziennik Ustaw RP nr 93 z dnia 30 maja 2008 r. poz. 593

 592

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L.
Dziennik Ustaw RP nr 93 z dnia 30 maja 2008 r. poz. 592

 591

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum.
Dziennik Ustaw RP nr 93 z dnia 30 maja 2008 r. poz. 591

 570

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego
Dziennik Ustaw RP nr 91 z dnia 28 maja 2008 r. poz. 570

 556

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2008 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Dziennik Ustaw RP nr 90 z dnia 26 maja 2008 r. poz. 556

 555

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańców, pochodzących z Federacyjnej Republiki Brazylii.
Dziennik Ustaw RP nr 90 z dnia 26 maja 2008 r. poz. 555

 554

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin.
Dziennik Ustaw RP nr 90 z dnia 26 maja 2008 r. poz. 554

 553

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu.
Dziennik Ustaw RP nr 90 z dnia 26 maja 2008 r. poz. 553

 552

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne.
Dziennik Ustaw RP nr 90 z dnia 26 maja 2008 r. poz. 552

 546

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 90 z dnia 23 maja 2008 r. poz. 546

 545

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń  dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzanie odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej.
Dziennik Ustaw RP nr 90 z dnia 23 maja 2008 r. poz. 545

 538

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego.
Dziennik Ustaw RP nr 88 z dnia 21 maja 2008 r. poz. 538

 535

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną.
Dziennik Ustaw RP nr 86 z dnia 20 maja 2008 r. poz. 535

 534

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego.
Dziennik Ustaw RP nr 86 z dnia 20 maja 2008 r. poz. 534

 533

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu.
Dziennik Ustaw RP nr 86 z dnia 20 maja 2008 r. poz. 533

 532

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spożycia przez ludzi.
Dziennik Ustaw RP nr 86 z dnia 20 maja 2008 r. poz. 532

 519

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 85 z dnia 16 maja 2008 r. poz. 519

 513

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinny spełniać związki hodowców lub inne podmioty ubiegające się o prowadzenie rejestrów zwierząt gospodarskich innych niż świnie.
Dziennik Ustaw RP nr 84 z dnia 15 maja 2008 r. poz. 513

 512

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinny spełniać związki hodowców lub inne podmioty ubiegające się o prowadzenie księgi hodowlanej drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół.
Dziennik Ustaw RP nr 84 z dnia 15 maja 2008 r. poz. 512

 511

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych.
Dziennik Ustaw RP nr 84 z dnia 15 maja 2008 r. poz. 511

 499

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych.
Dziennik Ustaw RP nr 82 z dnia 14 maja 2008 r. poz. 499

 480

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 80 z dnia 12 maja 2008 r. poz. 480

 479

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.
Dziennik Ustaw RP nr 80 z dnia 12 maja 2008 r. poz. 479

 441

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zwrotu pomocy do plantacji trwałych.
Dziennik Ustaw RP nr 73 z dnia 29 kwietnia 2008 r. poz. 441

 440

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy do plantacji trwałych oraz szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać te plantacje.
Dziennik Ustaw RP nr 73 z dnia 29 kwietnia 2008 r. poz. 440

 439

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie roślin objętych pomocą do plantacji trwałych oraz zryczałtowanych kosztów związanych z założeniem tych plantacji.
Dziennik Ustaw RP nr 73 z dnia 29 kwietnia 2008 r. poz. 439

 425

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 72 z dnia 29 kwietnia 2008 r. poz. 425

 424

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.
Dziennik Ustaw RP nr 72 z dnia 29 kwietnia 2008 r. poz. 424

 399

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia na 2008 r. programów zwalczania i kontroli gruźlicy bydła, enzootycznej białaczki bydła, zakażeń wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu i ptaków dzikich oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny.
Dziennik Ustaw RP nr 64 z dnia 18 kwietnia 2008 r. poz. 399

 398

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego Programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura ?Gallus Gallus/ na 2008 r.
Dziennik Ustaw RP nr 64 z dnia 18 kwietnia 2008 r. poz. 398

 397

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.
Dziennik Ustaw RP nr 64 z dnia 18 kwietnia 2008 r. poz. 397

 396

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadza obrót detaliczny produktami leczniczymi i weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu.
Dziennik Ustaw RP nr 63 z dnia 17 kwietnia 2008 r. poz. 396

 373

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 207-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 60 z dnia 11 kwietnia 2008 r. poz. 373

 333

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie zmniejszenia płatności cukrowej za 2007 r.
Dziennik Ustaw RP nr 54 z dnia 31 marca 2008 r. poz. 333

 332

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie zmniejszenia płatności cukrowej za 2006 r.
Dziennik Ustaw RP nr 54 z dnia 31 marca 2008 r. poz. 332

 331

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Dziennik Ustaw RP nr 54 z dnia 31 marca 2008 r. poz. 331

 329

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 54 z dnia 31 marca 2008 r. poz. 329

 MP 253

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmiany wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie Priorytetu „Pomoc techniczna” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.
Monitor Polski RP nr 25 z dnia 27 marca 2008r. poz. 253

 MP 250

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Monitor Polski RP nr 25 z dnia 27 marca 2008 r. poz. 250

 304

Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.
Dziennik Ustaw RP nr 52 z dnia 27 marca 2008 r. poz. 304

 303

Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.
Dziennik Ustaw RP nr 52 z dnia 27 marca 2008 R. poz. 303

 291

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Dziennik Ustaw RP nr 50 z dnia 25 marca 2008 r. poz. 291

 279

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 47 z dnia 19 marca 2008 r. poz. 279

 272

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.
Dziennik Ustaw RP nr 46 z dnia 7 marca 2008 r. poz. 272

 220

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 38z dnia 6 marca 2008 r. poz. 220

 219

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.
Dziennik Ustaw RP nr 38z dnia 6 marca 2008 r. poz. 219

 205

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie wytwarzania materiału siewnego traw w ramach tymczasowego eksperymentu.
Dziennik Ustaw RP nr 37 z dnia 5 marca 2008 r. poz. 205

 201

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości pestycydów w materiałach paszowych i mieszankach paszowych.
Dziennik Ustaw RP nr 35 z dnia 3 marca 2008 r. poz. 201

 200

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 34 z dnia 29 lutego 2008 r. poz. 200

 199

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 34 z dnia 29lutego 2008 r. poz. 199

 182

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze.
Dziennik Ustaw RP nr 30 z dnia 25 lutego 2008 r. poz. 182

 181

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.
Dziennik Ustaw RP nr 30 z dnia 25 lutego 2008 r. poz. 181

 174

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze.
Dziennik Ustaw RP nr 29 z dnia 22 lutego 2008 r. poz. 174

 173

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego.
Dziennik Ustaw RP nr 29 z dnia 22 lutego 2008 r. poz. 173

 147

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 24 z dnia 14 lutego 2008 r. poz. 147

 140

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".
Dziennik Ustaw RP nr 23 z dnia 13 lutego 2008 r. poz. 140

 120

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty.
Dziennik Ustaw RP nr 20 z dnia 7 lutego 2008 r. poz. 120

 119

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 20 z dnia 7 lutego 2008 r. poz. 119

 118

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 20 z dnia 7 lutego 2008 r. poz. 118

 89

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii.
Dziennik Ustaw RP nr 14 z dnia 29 stycznia 2008 r. poz. 89

 55

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2008 . zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Dziennik Ustaw RP nr 9 z dnia 21 stycznia 2008 r. poz. 55

 42

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Dziennik Ustaw RP nr 8 z dnia 18 stycznia 2008 r. poz. 42

 33

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dziennik Ustaw RP nr 6 z dnia 16 stycznia 2008 r. poz. 33

 30

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2008 r.
Dziennik Ustaw RP nr 5 z dnia 14 stycznia 2008 r. poz. 30

 28

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Dziennik Ustaw RP nr 4 z dnia 11 stycznia 2008 r. poz. 28

 18

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze zwierząt poddanych ubojowi w ramach krajowych programów zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 3 z dnia 9 stycznia 2008 r. poz. 18

 16

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych.
Dziennik Ustaw RP nr 3 z dnia 9 stycznia 2008 r. poz. 16

 6

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego.
Dziennik Ustaw RP nr 2 z dnia 4 stycznia 2008 r. poz. 6

 5

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.
Dziennik Ustaw RP nr 2 z dnia 4 stycznia 2008 r. poz. 5

Akty prawne - 2006 rok                       Akty prawne - 2007 rok

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl