48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Nabór zakończony!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ogłasza nabór na szkolenia podstawowe dla doradców rolnośrodowiskowych pt. Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolnośrodowiskowych". Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020, poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.).

Szkolenie adresowane jest dla osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na doradców rolnośrodowiskowych, którzy mogą być wpisani na listę doradców prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.

Na listę doradców rolnośrodowiskowych może być wpisana osoba, która:

  1. Posiada wyższe wykształcenie rolnicze. Wykształcenie wyższe rolnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo, ekonomika rolnictwa lub inny kierunek studiów wyższych obejmujący przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS.
  2. Posiada co najmniej półroczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa lub złożyła wniosek o wpis na listę w okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach których zaliczyła zajęcia z doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskała co najmniej 5 pkt ECTS.
  3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Ukończyła „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolnośrodowiskowych”
  5. Zdała egzamin na doradcę rolnośrodowiskowego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem.
  6. Złożyła wniosek o wpis na listę doradców rolnośrodowiskowych.

Osoby, które znajdą się na liście doradców rolnośrodowiskowych prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie będą posiadać uprawnienia do świadczenia usług doradczych rolnikom przystępującym do realizacji zobowiązań w zakresie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz działania Rolnictwo ekologiczne wg zasad PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie realizowane będzie w formie mieszanej (z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz w formie stacjonarnej):

Część I szkolenia

Wykłady w formie webinarium – 4 dniowe będą zrealizowane w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w terminie od 05.11.2020 r. do 23.11.2020 r.

Każdy uczestnik otrzyma link i hasło dostępu do webinarium.

Webinarium kończy się testem sprawdzającym w formie e-learningowej. Do zaliczenia webinarium wymagane jest 90% poprawnych odpowiedzi.

I termin – 05-06.11. – 09-10.11.2020r.
Test sprawdzający po webinarium: 12.11.2020r.

II termin – 12-13. 11. – 16-17.11.2020r.
Test sprawdzający po webinarium: 19.11.2020r.

III termin – 18-20.11. – 23.11.2020r.
Test sprawdzający po webinarium: 25.11.2020r.

Część II szkolenia – warsztaty w formie stacjonarnej – 2 dniowe będą zrealizowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu i w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w terminie od 16.11.2020r. do 01.12.2020r.

Miejsce szkolenia

Termin

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

1. 16-17.11.2020 r.

2. 23-24.11.2020 r.

3. 30.11.- 01.12.2020 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu

1. 16-17.11.2020 r.

2. 30.11.- 01.12.2020 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu

1. 24-25.11.2020 r.

2. 26-27.11.2020 r.

3. 30.11.- 01.12.2020 r.

 

Osoby do kontaktu w sprawie rekrutacji:
Justyna Fila, tel. 48 365 69 27

W jednym szkoleniu w formie webinarium może uczestniczyć nie więcej niż 50 osób, a w jednym szkoleniu stacjonarnym nie więcej niż 20 osób. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Kartę zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać do dnia 22.10.2020 r. e-mailem (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie, dokumenty potwierdzające co najmniej półroczne doświadczenie w doradzaniu lub ukończenie studiów nie później niż 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny należy przesłać/skan/ po zakwalifikowaniu na szkolenie, a oryginał przywieźć na szkolenie stacjonarne.

O rezygnacji ze szkolenia należy powiadomić organizatora najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Egzamin
Szkolenie kończy się egzaminem. Egzamin składa się z dwóch części:

  1. Sporządzenie planu działalności rolnośrodowiskowej/planu działalności ekologicznej lub obydwu tych planów.
  2. Zdanie końcowego egzaminu e-learningowego.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, którym zostało wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia otrzymuje osoba, która uzyskała 90 % poprawnych odpowiedzi w teście sprawdzającym po webinarium oraz uczestniczyła w szkoleniu stacjonarnym.

Egzamin jest uważany za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli osoba przystępująca do egzaminu uzyskała 90% poprawnych odpowiedzi z testu końcowego. Termin przystąpienia do egzaminu należy określić w karcie zgłoszenia na szkolenie.

Terminy egzaminów:
1. 08.12.2020 r.
2. 09.12.2020 r.
3. 10.12.2020 r.

Osoba do kontaktu w sprawach testu sprawdzającego po webinarium i testu końcowego e-learningowego:
Anna Korczykowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
tel. 22 125 296, 22 729 66 34-38 wew. 296

Koszty szkolenia:
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą koszty noclegu i wyżywienia w trakcie 2-dniowych szkoleń stacjonarnych zgodnie z Cennikiem usług obowiązującym w Centrum Doradztwa Rolniczego www.cdr.gov.pl oraz koszty dojazdu na szkolenie.

Do pobrania:

1. Karta zgłoszenia Brwinów

2. Karta zgłoszenia Poznań

3. Karta zgłoszenia Radom

4. Program szkolenia

 

 

 

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl