48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na szkolenia podstawowe dla doradców rolnośrodowiskowych pt. Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolnośrodowiskowych".
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz.562) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821).

Szkolenia adresowane są dla osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na doradców rolnośrodowiskowych, którzy mogą być wpisani na listę doradców prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.

Na listę doradców rolnośrodowiskowych może być wpisana osoba, która:

 1. Posiada wyższe wykształcenie rolnicze. Wykształcenie wyższe rolnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo lub ekonomika rolnictwa lub inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS.
 2. Ukończyła szkolenie, o którym mowa w tytule informacji;
 3. Zdała egzamin na doradcę rolnośrodowiskowego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem;
 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, co potwierdza przedłożeniem aktualnego zaświadczenia wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;
 5. Posiada co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa lub złożyła wniosek o wpis na listę w okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach których zaliczyła zajęcia z doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskała co najmniej 5 pkt ECTS;
 6. Złożyła wniosek o wpis na listę doradców rolnośrodowiskowych.

Osoby, które znajdują się na liście doradców rolnośrodowiskowych prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie posiadają uprawnienia do świadczenia usług doradczych rolnikom przystępującym do realizacji zobowiązań w zakresie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz działania Rolnictwo ekologiczne wg zasad PROW na lata 2014-2020.

Szkolenia będą prowadzone w formie stacjonarnej - 5 dni.

 

Terminy szkoleń:

Miejsce realizacji

Terminy szkoleń

Termin nadsyłania zgłoszeń

Osoby do kontaktu w sprawie rekrutacji

Centrum Doradztwa Rolniczego
O/Radom

2 - 6.09.2019

nabór zakończono

20.08.2019

Justyna Fila
tel. 48 365 69 26
Emilia Grodzka
tel. 48 365 69 24
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Doradztwa Rolniczego
O/Poznań

7 - 11.10.2019

nabór zakończono

10.09.2019

Anna Pabich
tel. 61 823 20 81 w.137
Małgorzata Kossowska-Górecka
tel. 61 823 20 81 w.133
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe rolnicze  i  potwierdzające co najmniej roczne doświadczanie w doradzaniu z zakresu rolnictwa.

Aktualne zaświadczenie wydane przez Krajowy Rejestr Karny należy przedłożyć najpóźniej w dniu egzaminu.

 

Egzamin

Szkolenie kończy się egzaminem. Egzamin składa się z dwóch części:

 1. Sporządzenie planu działalności rolnośrodowiskowej/planu działalności ekologicznej lub obydwu tych planów.
 2. Zdanie egzaminu testowego.

Uczestnik może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia stacjonarnego. O terminie przystąpienia do egzaminu należy powiadomić organizatora najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia.

Terminy egzaminów:

06.11.2019 r., godz. 11.00. (CDR O/Radom)
13.11.2019 r., godz. 11.00. (CDR O/Radom)
20.11.2019 r., godz. 11.00. (CDR O/Radom)
07.11.2019 r., godz. 13.00. (CDR O/Poznań)
14.11.2019 r., godz. 13.00. (CDR O/Poznań)
21.11.2019 r., godz. 13.00. (CDR O/Poznań)

Koszty szkolenia:

Koszty obowiązkowe 1000 zł - (dydaktyka, wyjazd terenowy, serwis kawowy),

Koszt noclegów i wyżywienia: śniadania, obiady, kolacje uczestnik ponosi według Cennika usług wykonywanych odpłatnie przez Oddziały Radom, Poznań zgodnie z zamówieniem zgłoszonym na karcie zgłoszenia uczestnictwa wg  Cennika.

W załączeniu:

 1. Zakres rzeczowy szkolenia
 2. Karta zgłoszenia Radom
 3. Karta zgłoszenia Poznań

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl