48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez ekspertów przyrodniczych”.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (Dz. U. z 2018, poz. 627) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.).

 

Szkolenie adresowane jest do osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na ekspertów przyrodniczych, którzy mogą być wpisani na listę ekspertów prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie i dostępną na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.

Na listę ekspertów przyrodniczych może być wpisana osoba, która:

  1. Posiada wyższe wykształcenie przyrodnicze. Wykształcenie wyższe przyrodnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: biologia lub leśnictwo, lub inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk biologicznych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS.
  2. Ukończyła szkolenie, o którym mowa w tytule informacji;
  3. Zdała egzamin na eksperta przyrodniczego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem;
  4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, co potwierdza przedłożeniem aktualnego zaświadczenia wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;
  5. Złożyła wniosek o wpis na listę ekspertów przyrodniczych.

Osoby, które znajdują się na liście ekspertów przyrodniczych  prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie posiadają uprawnienia do doradzania w zakresie sporządzania dokumentacji przyrodniczej oraz planu działalności rolnośrodowiskowej w części sporządzanej na podstawie tej dokumentacji w zakresie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego wg zasad PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie będzie prowadzone w formie stacjonarnej w terminach:

  • I termin: przesunięty na 30 marca do 1 kwietnia 2019 r. (szkolenie dla absolwentów studiów podyplomowych „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym, oceny oddziaływania na środowisko”)
  • II termin: przesunięty na 13-15 kwietnia 2019 r.

Miejsce szkoleń: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.

Obowiązkowy koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 421,00 zł (dydaktyka).

Uczestnicy pokrywają również koszty: noclegu i wyżywienia (szczegółowe informacje w karcie zgłoszenia).

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania II terminu szkolenia w przypadku, gdy liczba chętnych będzie niższa niż 20 osób.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać do 8 marca 2019 r. na adres: aTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na fax 22 729 72 91. Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (dla osób z II terminu). O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty należy dokonać przed terminem rozpoczęcie szkolenia na: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99.
Nr konta 61 1130 1017 0020 1234 5520 0004 z dopiskiem „Szkolenie dla ekspertów przyrodniczych”, dopiero po otrzymaniu emaila zwrotnego ze wskazaną kwotą.
Faktura zostanie wystawiona na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy niezwłocznie powiadomić organizatora. Jeśli zgłoszenie rezygnacji odbędzie się w okresie krótszym niż 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia wpłaty nie będą zwracane.

Ze względu na zajęcia praktyczne wskazane jest, żeby uczestnicy szkolenia posiadali ze sobą laptop z oprogramowaniem Excel.

Egzamin

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, którym zostało wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i które wniosły opłatę za egzamin. Brak potwierdzenia opłaty w dnia egzaminu skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

Terminy  egzaminów:

             I termin:

             II termin: 15 kwietnia 2019 r . godz. 8.30

             III termin: 24 kwietnia  2019 r.  godz. 8.30

             IV termin: 15 maja 2019 r. godz. 8.30

Koszt egzaminu wynosi 75 zł. Wpłatę za egzamin należy dokonać na:
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99.
Nr konta 61 1130 1017 0020 1234 5520 0004 z dopiskiem „Egzamin ekspercki”.

Wpłaty należy uiścić na co najmniej 2 dni robocze przed dniem egzaminu.

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Marta Gajewska, tel. 22 125 6222, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych: Anna  Korczykowska, tel. 22 125 6210, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do pobrania

Harmonogram szkolenia - II termin

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl