48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na NOWE szkolenia podstawowe dla kandydatów na doradców rolniczych pt. „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018, poz. 627) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. z 2015, poz. 1821 z późniejszymi zmianami).
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na doradców rolniczych, które po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu mogą być wpisane na listę doradców prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.


Na listę doradców rolniczych może być wpisana osoba, która: 

  1. Posiada wyższe wykształcenie rolnicze. Wykształcenie wyższe rolnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo lub ekonomika rolnictwa lub  inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS.
  2. Posiada co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa lub złożyła wniosek o wpis na listę w okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach których zaliczyła zajęcia z doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskała co najmniej 5 pkt ECTS.
  3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Ukończyła „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.
  5. Zdała egzamin na doradcę rolniczego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem.
  6. Złożyła wniosek o wpis na listę doradców rolniczych.

Osoby, które znajdują się na liście doradców rolniczych prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie posiadają uprawnienia do świadczenia usług doradczych w zakresie określonym w art. 15 ust. 4 rozporządzenia 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

 

Szkolenie składa się z dwóch części:

  1. Szkolenie e-learningowe. Każdy uczestnik będzie miał dostęp do kursu przez 5 dni. Do każdej osoby, wysłane zostaną na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia, szczegółowe informacje organizacyjne – login i hasło dostępu, dane kontaktowe do opiekuna merytorycznego z ramienia Centrum, wymagania sprzętowe i warunki zaliczenia części e-learningowej szkolenia. Część e-learningowa kończy się testem sprawdzającym, którego zaliczenie (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) stanowi warunek zakwalifikowania uczestnika do części stacjonarnej.
  2. Pięciodniowe szkolenie stacjonarne. Szkolenia realizowane będą w CDR w Brwinowie oraz w Oddziale w Poznaniu  – według harmonogramu.

 

Harmonogram szkoleń:

  1. Część e-learningowa:

Termin: 04-08.02.2019 r.

Osoba do kontaktu: Anna Korczykowska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.tel. 22 125 62 10, 22 729 66 34-38 wew. 210

  1. Pięciodniowe szkolenia stacjonarne:

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 11.00. Karty zgłoszenia należy przesłać do dnia 18 stycznia 2019 r. faxem lub e-mailem (skan) do:

Jednostka organizacyjna
- miejsce szkolenia

Terminy szkoleń

Osoby do kontaktu
w sprawie rekrutacji

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
tel. 22 729 66 34 do 38
fax 22 729 72 91
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

25.02. - 1.03.2019 r.

Renata Koczkodaj
tel. 22 125 62 09
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział Poznań

ul. Winogrady 63
61-659 Poznań
tel. 61 823 20 81
fax 61 820 19 71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 18 - 22.02.2019 r.

Małgorzata Kossowska-Górecka
tel. 61 823 20 81 w.114
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku dużej liczby zainteresowanych decyduje kolejność zgłoszeń.

O rezygnacji ze szkolenia należy powiadomić organizatora najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia e-learningowego.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie, dokumenty potwierdzające co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu lub ukończenie studiów nie później niż 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych. Aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny należy przesłać/skan/ po zakwalifikowaniu na szkolenie, a oryginał przywieźć na szkolenie.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i zaświadczenia o zadaniu egzaminu jest odpowiednio: udział w szkoleniu mieszanym (części e-learningowej i części stacjonarnej) oraz zaliczenie testu sprawdzającego (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie części e-learningowej i zdanie egzaminu końcowego (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie szkolenia stacjonarnego.

Szkolenia stacjonarne kończą się egzaminem. Uczestnik może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w ostatnim dniu szkolenia lub innym wyznaczonym terminie. O terminie przystąpienia do egzaminu należy powiadomić pisemnie organizatora najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia.

 

Terminy egzaminów:

Miejsce egzaminu

Data egzaminu

Data egzaminu

Data egzaminu

CDR Brwinów

01.03.2019*

08.03.2019

15.03.2019

CDR O/Poznań

22.02.2019*

08.03.2019

25.03.2019

* Egzamin w ostatnim dniu szkolenia stacjonarnego - po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Koszt szkolenia:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą koszty noclegów i wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje, serwisy kawowe) według Cennika usług wykonywanych odpłatnie przez CDR, w tym Centralę i Oddziały, zgodnie z zamówieniem zgłoszonym na kartach zgłoszenia uczestnictwa.

Do pobrania

Program szkolenia

Karta zgłoszenia Brwinów

Karta zgłoszenia Poznań

loga szkolenia podstawowe

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl