48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu stawianemu rolnikom, beneficjentom wybranych działań PROW 2014-2020 także pozostałym rolnikom, opracowało już drugą wersję aplikacji w arkuszu kalkulacyjnym dla potrzeb dokumentowania zdarzeń gospodarczych. Przypominamy, że obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie beneficjentów następujących działań PROW 2014-2020: "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Restrukturyzacja małych gospodarstw", "Premia dla młodych rolników", chyba że beneficjent jest obowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

Beneficjenci tych działań mają obowiązek prowadzenia ewidencji pod rygorem zastosowania sankcji.
Rolnicy (młody rolnik, restrukturyzacja) po dniu doręczenia decyzji i prowadzić ją przez 5 lat licząc od dnia wypłaty pierwszej raty premii, pozostali (modernizacja) przez 5 lat od przyznania pomocy (podpisanie umowy).

Zachęcamy także do korzystania z aplikacji pozostałych rolników, chcących dokumentować zdarzenia gospodarcze dla własnych celów w szczególności do prostej analizy po stronie przychodów i kosztów w ujęciu okresu rozliczeniowego także dla porównań pomiędzy okresami, oraz szeregu innych zastosowań (gotowe dane do szeregu opracowań, analiz, biznesplanów, danych do wniosków kredytowych, inne własne).

Aplikację należy pobrać i zapisać na wybranym komputerze pod odpowiednią własną nazwą. Jest ona przystosowana do wielokrotnego użycia w ujęciu 12 miesięcy – czyli jednego roku. Każdy następny rok (okres obrachunkowy) prowadzenia ewidencji wymaga ponownego zapisania pod inną nazwą. Poszczególne arkusze nie są zabezpieczone, można je modyfikować dla własnych potrzeb, także ponosić z tego tytułu odpowiedzialność.

Autorom aplikacji chodziło głównie o jak najprostsze pokazanie i możliwe zautomatyzowanie zapisów określonych w Załączniku Nr 3 Rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 982).

Pobierz aplikację

Autorzy: Janusz Lesisz, Ireneusz Gradka

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl