48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Przedsiębiorczość na wsi i obszarach wiejskich to bardzo ważny element gospodarki narodowej szczególnie w kontekście walki z bezrobociem, aktywizacji zawodowej oraz umożliwianie dostępu do szerokiej gamy produktów i usług mieszkańcom tych obszarów. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z poprzednio realizowanych programów i wychodząc temu naprzeciw, zaplanowano wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych w ramach nowego PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2014-2020.

 Będzie one skierowane do rolników, przedsiębiorców w zakresie podejmowania szeroko rozumianej działalności pozarolniczej, przetwarzania produktów rolnych, itp.

Rolnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy obszarów wiejskich – właśnie ruszają nabory wniosków do aplikowania o środki finansowe w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. LEADER

1. Podejmowanie działalności gospodarczej
Wsparcie - premia w wysokości do 100 tys. zł wypłacana w dwóch ratach tj. 80% i 20%.
Warunek - nieprowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 2 lata licząc do dnia złożenia wniosku o pomoc.
Zobowiązania obejmują m.in. utworzenie miejsca pracy w tym samozatrudnienie i utrzymanie przez okres co najmniej 2 lat licząc od dnia wypłaty drugiej raty premii.
Premia wypłacana w zakresie podejmowania działalności gospodarczych określonych przez PROW i wybranych do realizacji przez LGD.

Beneficjenci.

  • Rolnicy:

ubezpieczeni w KRUS, będą mogli podejmować prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych.

  • Mieszkańcy obszaru LGD:

osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju na terenie działania LGD mogą ubiegać się o wsparcie w postaci premii na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej za wyjątkiem właśnie m.in. przetwarzania produktów sklasyfikowanych jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

Warunkiem dodatkowym jest fakt niepodlegania KRUS!

2. Rozwijanie działalności gospodarczej
Pomoc ma formę refundacji czyli dotacji do poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

O pomoc ubiegać się mogą osoby fizyczne, prawne i nieposiadające osobowości prawnej prowadzącym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa. Wnioskodawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w realizacji projektów „podobnych”, lub posiada odpowiednie zasoby, lub odpowiednie kwalifikacje, albo wykonuje działalność w zakresie realizacji zamierzonej operacji.

W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy powyżej 25 000 zł wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymania go do 3 lat licząc od dnia wypłaty końcowej.

Podmiotowi, który otrzymał pomoc w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych” pomoc w zakresie przetwórstwa nie może być przyznana. Beneficjenci, przedsiębiorcy – maksymalnie 300 000 PLN w okresie realizacji Programu, za wyjątkiem beneficjentów realizujących operacje polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego (500 tys. zł). Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalona przez LGD.

Zobowiązania wspólne:

zarówno podejmujący jak i rozwijający działalność gospodarcza zobowiązują się do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży lub usług do dnia w którym upłynie rok od dnia wypłaty końcowej!

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Lokalnych Grup Działania w ramach ogłaszanych przez nich naborów!

W załączeniu zamieszczamy prezentację do pobrania z graficznym omówieniem najważniejszych kwestii proceduralnych uwzględniającą także szersze informacje także dla innych beneficjentów działania: Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach LEADER.

Opracowali: Ireneusz Gradka, Bolesław Pieczyński
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Do pobrania:

Prezentacja (PDF)

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl