48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania 4.1.2 "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 30 grudnia 2019 r. do dnia 28 stycznia 2020 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Z możliwości ubiegania się o pomoc wyłączeni są właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Wysokość wsparcia

Maksymalnie wysokość wsparcia na jedno gospodarstwo możne wynieść 100 000 zł netto. W ramach poddziałania nie jest refundowany podatek VAT oraz zakup urządzeń używanych.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję i wynosi:

 1. 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika,
 2. 50 proc. kosztów w przypadku pozostałych rolników.

Jakie inwestycje podlegają dofinansowaniu?

Koszty kwalifikowane obejmują m.in.:

koszty budowy, przebudowy lub zakupu:

 1. zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych,
 2. płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych,
 3. zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, (wyłącznie młodzi rolnicy prowadzący gospodarstwo nie dłużej niż 24 m-ce)

  - wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia,

 4. rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji
 5. Zakupu nowych aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej typu:
  a) doglebowe redlicowe o zębach sztywnych,
  b) doglebowe kultywatorowe o zębach sprężystych lub talerzowe,
  c) węże wleczone,
  d) wleczone płozowe,
  e) szczelinowe tarczowe,

 6. zakupu nowych wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej typu określonego w pkt 5,

 

Punktacja

Aby uzyskać wparcie finansowe należy otrzymać przynajmniej 1 pkt. w oparciu o przyjęte kryteria punktacji.

Punkty

Kryterium oceny

Liczba punktów

Liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, w przeliczeniu na DJP

1.       równa lub większa 210 DJP

2.       mniejsza niż 210

 

2 pkt.

1 pkt.

Udział kosztów kwalifikowanych inwestycji objętych operacją, polegających na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w Programie działań, dotyczących wyprodukowanych w gospodarstwie warunków przechowywania nawozów naturalnych

1)      powyżej 75% kosztów kwalifikowanych operacji

2)      powyżej 60% do 75% kosztów kwalifikowanych operacji

3)      powyżej 50% do 60% kosztów kwalifikowanych operacji

4)      powyżej 40% do 50% kosztów kwalifikowanych operacji

5)      od 25% do 40% kosztów kwalifikowanych operacji


 

 

5 pkt.

4 pkt.

3 pkt.

2 pkt.

1 pkt.

Podmiot nie wystąpił o pomoc w ramach typu operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wódprzed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”

1 pkt.

 

Kolejność przysługiwania pomocy

O kolejność przyznania pomocy decyduje liczba otrzymanych punktów, w przypadku równej liczby punktów będzie decydować wyższa wartość DJP w gospodarstwie.

Listy rankingowe z kolejnością przyznania pomocy będą opublikowana po 50 dniach od zakończenia naboru. (około 18 marca 2020r.)

Gdzie składać wnioski

Wnioski można składać do 28 stycznia 2020 r. w biurach powiatowych lub oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Inne

 1. Ważną zmianą jaka została wprowadzona w ostatnim rozporządzeniu jest możliwość ponoszenia kosztów kwalifikowanych od dnia złożenia wniosku § 22 pkt. 2 Rozporządzenia. Tekst jednolity rozporządzenia znajdą Państwo w załączniku.
 1. Wielkość płyt obornikowych i zbiorników na nawozy płynne powinna być zgodna z wymogamiProgramu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu
  W uzasadnionych przypadkach należy uwzględnić dane zawartych w Załącznik nr 6 tabela 9 Rozporządzenia. W przypadku płyt obornikowych należy uwzględnić także możliwości techniczne składowania pryzmy obornikowej (wysokość pryzmy).

 

Zachęcamy Państwa do składania wniosków w obecnym naborze, gdyż jest to jedna z ostatnich możliwości dostosowania gospodarstwa do wymogów „Prawa Wodnego”  ze wsparciem pochodzącym ze środków finansowych PROW 2014-2020.

Informujemy, że w roku 2020 planowany jest jeszcze nabór wniosków w ramach poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych obszar D. W ramach tego naboru będzie można m.in. dokonać podobnych inwestycji.

Dokumenty aplikacyjne

Tekst jednolity rozporządzenia

Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu

Najczęściej zadawane pytania

Opracowanie
Łukasz Laskowski
CDR Brwinów - Zespół Rolnictwa i Środowiska

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl