48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Zalesianie gruntów rolnych i nierolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 jest zawarte w Działaniu 8. Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, poddziałanie - Zalesianie i tworzenie terenów zielonych. Wsparcie na zalesienie jest przyznawane beneficjentowi do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, użytkowane jako grunty orne albo sady albo grunty z sukcesją naturalną. W przypadku, gdy grunt zadeklarowany we wniosku nie jest wykazany w ewidencji gruntów i budynków jako grunt rolny, pomimo tego że zgodnie ze stanem faktycznym jest gruntem ornym albo sadem albo gruntem z sukcesją naturalną, wsparcie na zalesienie nie będzie przyznane.

Żeby wsparcie mogło być przyznane do takiego gruntu, konieczna jest zmiana klasyfikacji gruntu, w ewidencji gruntów i budynków.

Grunty te są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone do zalesienia, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  W przypadku braku obu dokumentów grunty mogą być przeznaczone do zalesienia na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 Beneficjentami zalesień mogą być:

  • rolnicy - właściciele gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa;
  • jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw będące właścicielami gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne – w zakresie kosztów założenia.

Powierzchnia przeznaczona do zalesienia musi wynosić co najmniej 0,1 ha i szerokość działki większą niż 20 m, za wyjątkiem gruntów graniczących z lasem lub obszarem zalesionym.

Można zalesić tylko grunty, które są położone poza obszarami Natura 2000, obszarami obszaru specjalnej ochrony ptaków lub specjalnego obszaru ochrony siedlisk, obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów albo celami ochrony tych obszarów.

Rolnik może ubiegać się o pomoc na zalesienie w formie 3 premii: wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej.

Aby otrzymać pomoc na założenie uprawy leśnej, w 2017 r. należy złożyć wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie, natomiast wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej składa się w 2018 r. i w kolejnych latach.

Rolnik składa wniosek o przyznanie pomocy w zakresie kosztów zalesienia w terminie 1 czerwca – 31 lipca 2017r. Następnie ARiMR w terminie do 1 października 2017r. rozpatruje złożone wnioski ( kontrola administracyjna i następnie ustalenie rankingu wniosków).

Zalesienie ( zgodnie z planem zalesienia) należy wykonać:

  • jesienią w roku złożenia wniosku w zakresie kosztów założenia ( 2017r.), lub
  • wiosną roku następnego (2018r.) po roku złożenia wniosku w zakresie kosztów założenia ( 2017r.). 

Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej należy złożyć w terminie 15 marca do 15 maja 2018r. Do 15 maja trzeba złożyć Oświadczenie o wykonanym zalesieniu, jak  również do 9 czerwca Zaświadczenie Nadleśniczego o wykonanym zalesieniu w Biurze Powiatowym ARiMR.

Na tej podstawie ARiMR wydaje Decyzję przyznającą pomoc w zakresie kosztów zalesienia – 60 dni od złożenia oświadczenia. Następnie ARiMR wypłaca płatności w zakresie kosztów zalesienia w terminie 30 dni od uprawomocnienia decyzji.

Wypłata premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej następuje w terminie do 30 czerwca – kolejnego roku.

Stawki na zalesienie zostały określone ryczałtowo na 1 ha lub na metr bieżący. W przypadku premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej są to stawki przyznawane w jednym roku.

  1. wsparcie na zalesienie - jednorazowa płatność za wykonanie zalesienia w wysokości od 4 984 zł/ha do 7 385 zł/ha – w zależności od rodzaju gruntu, nachylenia powierzchni zalesionej, składu gatunkowego wykonanego zalesienia; dodatkowo na ogrodzenie przysługuje płatność w wysokości 8,82 zł/mb lub na zabezpieczenie 3 palikami sadzonek na uprawie w wysokości 1 132 zł/ha (pomoc o charakterze inwestycyjnym – dotyczy kosztów założenia uprawy);
  2. premia pielęgnacyjna - wypłacana przez 5 lat na utrzymanie i pielęgnowanie uprawy w wysokości od 794 zł/ha/rok do 1 628 zł/ha/rok i ewentualną ochronę przed zwierzyną poprzez stosowanie repelentów (płatność w wysokości 424 zł/ha/rok) (pomoc o charakterze obszarowym);
  3. premia zalesieniowa - wypłacana przez 12 lat na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej – 1 215 zł/ha/rok (pomoc o charakterze obszarowym).W ramach naborów za ubiegły rok w skali kraju złożono łącznie 963 wnioski.

Opracowano na podst. ARiMR
Tomasz Stachowicz

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl