48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 zorganizowało w dniach  18-19 października w Łodzi krajową konferencję  „Produkcja i sprzedaż żywności z gospodarstwa w ramach krótkich łańcuchów dostaw”. Konferencja odbyła się w Hotelu Focus przy ul. Łąkowej 23. W konferencji uczestniczyło 79 osób. Byli to doradcy, rolnicy, przedstawiciele jednostek certyfikujących, przedstawiciele samorządów, instytutów naukowych oraz stowarzyszeń.

 

 

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej.

Konkurs naukowy wiedzy o OZE dla uczniów szkół rolniczych i leśnych z woj. wielkopolskiego.

Po raz kolejny Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi było organizatorem XII konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Konkurs zorganizowano w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. „Rolnictwo ekologiczne – upowszechnianie wiedzy i promocja gospodarowania metodami ekologicznymi”. Konkurs miał na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Informacja o konkursie oraz regulamin konkursu został zamieszczony na stronie CDR.

Nabór uczestników oraz zgłoszenia do konkursu krajowego prowadziły Ośrodki Doradztwa Rolniczego, za wyjątkiem województwa kujawsko – pomorskiego i województwa śląskiego, które w tym roku nie zgłosiło żadnego gospodarstwa.

W wyniku weryfikacji wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego po jednym najlepszym gospodarstwie ekologicznym z każdej z kategorii: „ekologia-środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Łącznie do etapu krajowego zgłoszono 25 gospodarstw.

Gospodarstwa te zostały ocenione przez krajową komisję konkursową powołaną przez Dyrektora CDR O/Radom.

Komisja dokonała wyboru po 3 laureatów z każdej kategorii oraz przyznała 2 wyróżnienia. Fundatorem nagród dla laureatów krajowych była Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało dyplomy dla laureatów wojewódzkich, a puchary dla laureatów krajowych. CDR O/Radom przygotowało statuetki dla wszystkich laureatów wojewódzkich.

 Gospodarstwa zgłoszone do konkursu oceniane były w dwóch kategoriach:

- ekologia - środowisko;

- gospodarstwo towarowe.

W wyniku rozstrzygnięcia przyznano razem 8 nagród w tym po 1 wyróżnieniu w obu kategoriach.

W kategorii :ekologia – środowisko:

wyróżnienie otrzymali:

Danuta i Stanisław Hudomięt - województwo małopolskie

III miejsce otrzymał :

Tadeusz Żerański - , województwo mazowieckie

II miejsce otrzymali :

Tadeusz Rolnik - województwo podkarpackie

I miejsce otrzymali :

Paweł Urbanowicz – województwo lubuskie

W kategorii: gospodarstwo towarowe

Wyróżnienie otrzymał :

 Gabriela i Krzysztof Król – województwo świętokrzyskie

III miejsce otrzymał :

Renata Fujarowicz – województwo podkarpackie

II miejsce otrzymali :

Arkadiusz Kartus – województwo łódzkie

I miejsce otrzymał :

Stanisław Lewandowski – województwo warmińsko-mazurskie.

Ceremonia wręczenie nagród odbyła się podczas pierwszego dnia XII Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD oraz VIII edycji Targów Ekologicznego Stylu Życia.

Laureaci konkursu krajowego otrzymali ufundowane przez Krajową Sieci Obszarów Wiejskich nagrody postaci czeków pieniężnych w kwocie:

I miejsce – 8500 zł brutto,

II miejsce – 7000 zł brutto,

III miejsce – 5500 zł brutto,

wyróżnienie – 3500 zł brutto.

Nagrody dla zwycięzców wręczali Pan Michał Rzytki- Dyrektor Departamentu Promocji i Jakości Żywności w MRIRW  oraz Pan Ireneusz Drozdowski – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

W dniach 17-18.10.2019 w hali EXPO w Łodzi w ramach operacji  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „Rolnictwo ekologiczne –upowszechnianie wiedzy i promocja gospodarowania metodami ekologicznymi” odbyła się konferencja pn. „Rolnictwo ekologiczne – nowe wyzwania i obecne problemy”.

W dniach 14-16 października w Krakowie odbyło się XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne. Tematem tegorocznej konferencji było zagadnienie: "Polskie dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki wiejskiej".

 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, jednostek doradztwa rolniczego, świata nauki, organizacji pozarządowych wspierających rozwój turystyki wiejskiej oraz samych kwaterodawców i organizatorów wypoczynku na wsi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowały: p. Katarzyna Orzechowska i p. Agnieszka Filipek; Ministerstwo Sportu i Turystyki: p. Elżbieta Wyrwicz; Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa p. Adam Ślusarczyk, dyr. OR w Krakowie; jednostki doradztwa rolniczego: zastępca dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie p. Katarzyna Boczek, dyrektor CDR O/Kraków p. Krzysztof Duda, dyrektor MODR w Karniowicach p. Dominik Pasek, dyrektor LODR w Kalsku p. Jerzy Bielawski; Polską Federację Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" p. Wiesław Czerniec, prezes stowarzyszenia.

Grono uczestników konferencji zaszczycili także przedstawiciele nauki: prof. Andrzej Wiatrak (UW), prof. Jan Sikora (UEP), prof. Krystyna Krzyżanowska (SGGW), prof. Jolanta Wojciechowska (UŁ), dr Leszek Strzembicki (UEK), dr Janusz Majewski (UPP), dr Jerzy Raciborski (AWF) oraz p. Michał Szanduła dyrektor Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego UR w Krakowie.

Tematyka wykładów i warsztatów obejmowała takie zagadnienia jak: potencjał turystyczny polskiego dziedzictwa kulturowego, kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w regionach, współpraca podmiotów w zachowaniu i interpretacji dziedzictwa wiejskiego, rozwój rynku pracy na obszarach wiejskich poprzez turystykę związaną z dziedzictwem czy dobre praktyki w zakresie turystyki dziedzictwa na obszarach wiejskich.

Wydarzenie zorganizowały: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wraz z Oddziałami CDR w Poznaniu i Radomiu, Akademia Ignatianum w Krakowie oraz Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne".

 

 

 

logo

W dniach 13 i 14 listopada 2019 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie, ulica 17 Stycznia 32, odbędzie się IV Forum Wiedzy i Innowacji, którego organizatorem jest Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Projekt realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W dniach 6-7 października 2019r, odbyła się konferencja pt. „Gospodarstwa demonstracyjne efektywnym instrumentem wymiany wiedzy i innowacji w rolnictwie”, zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele MRiRW, ARiMR, instytutów naukowych, uczelni rolniczych, doradztwa jak również sami rolnicy.

nagl

W dniach 6 i 7 listopada 2019 r. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie, ulica Komitetu Obrony Robotników 24, odbędzie się międzynarodowa konferencja „Wyzwania środowiskowe w rolnictwie”, której organizatorem jest Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Projekt realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Głównym celem wydarzenia jest przekazanie wiedzy i informacji na temat wyzwań wynikających z Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących wprowadzanych Dyrektyw środowiskowych: Programu azotanowego, Dyrektywy NEC i BAT oraz zapobiegania emisji fosforu.

Materiały do pobrania:

 

W dniach 9-11.10.2019r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska. Tematem przewodnim targów POL-ECO SYSTEM była „Zrównoważona gospodarka odpadami - dla ludzi, zdrowia i środowiska”. Przedsięwzięciu patronowało Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres branżowy imprezy obejmował zagadnienia dotyczące: odpadów i recyklingu; wody i ścieków; ochrony przyrody; odnawialnych źródeł energii; powietrza; techniki komunalnej; gospodarki obiegu zamkniętego, eko-transportu, a także ratownictwa przeciwpożarowego. Oprócz części wystawienniczej, na targach odbywały się również seminaria, konferencje i panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom branżowym.

Informujemy, że w organizowanym przez WWF, pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, konkursie na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego, w etapie międzynarodowym zwyciężyli Maria i Kristian Lundgaard-Karlshøj. Para duńskich rolników została nagrodzona za wybitne osiągnięcia na rzecz ograniczenia spływu substancji odżywczych do Morza Bałtyckiego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie realizuje operację pn. "Przedsiębiorcze obszary wiejskie", ujętą w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019.

Głównym celem przedsięwzięcia jest przekazanie wiedzy i wymiana doświadczeń na temat najlepszych działań kreujących przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

 

Przedsiebiorcze obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Cała operacja oparta jest na wielu edycjach  konkursu Sposób na Sukces, organizowanego przez Centrum od 19 lat, którego podstawową ideą jest promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Operacja składa się z gali finałowej XIX edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces zorganizowanej w Pałacu Belweder w Warszawie, publikacji w postaci broszury drukowanej pn. "Dobre praktyki w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie konkursu Sposób na Sukces " oraz wyjazdu studyjnego na teren województwa kujawsko-pomorskiego do przedsiębiorców – laureatów wielu edycji  konkursu Sposób na Sukces.

Beneficjenci operacji to laureaci konkursu Sposób na Sukces, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele lokalnych grup działania, osoby biorące udział w organizacji i przeprowadzaniu konkursu. Przedsiębiorcy, u których odbędą się wizyty studyjne, również skorzystają z wymiany wiedzy i doświadczeń.

Poznanie dobrych przykładów przedsiębiorczości na obszarach wiejskich pozwoli na zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa - ekonomiki, marketingu, oraz zarządzania kapitałem ludzkim, obowiązujących przepisów prawnych a także  możliwości uzyskania wsparcia finansowego.

 

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

KSOW logo

8 października 2019 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się zebranie sekcji Wieś, rolnictwo Narodowej Rady Rozwoju, która jest gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Wnioski można składać w terminie 3 - 31 października 2019 r. w biurach powiatowych ARiMR.

 

W dniu 3 października 2019 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie dotyczące operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020 tj.:
- „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”,
- „Rozwoju przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”,
- „Modernizacji gospodarstw rolnych – nawodnienia w gospodarstwie rolnym” (obszar E).

W dniach 25-27.09.2019r. w CDR/O Kraków obyło się szkolenie pn. „Planowanie rozwoju gospodarstwa”. W szkoleniu wzięło udział 19 osób – doradcy z państwowych jednostek doradczych. Zajęcia zostały poprowadzone przez pracowników CDR O /Poznań i CDR O/Kraków.

nagl

Targi Polagra Food to wydarzenie dedykowane branży producentów żywności, w którym co roku uczestniczy wiele firm z sektora mięsnego i mleczarskiego, producenci przetworów owocowo-warzywnych, słodyczy, przekąsek, herbat, ziół, przypraw, dodatków do żywności, napojów i alkoholi. Zwiedzający mogą poznać i zdegustować nie tylko znakomitą polską żywność, ale także tę pochodzącą z wielu krajów świata, m.in. z Chorwacji, Francji, Chin, Indii, Litwy, Niemiec, Rosji, Senegalu, Węgier i Włoch. Dla zainteresowanych najnowszymi trendami w branży organizowane są ciekawe szkolenia, konferencje czy panele dyskusyjne. Tegoroczna Polagra Food odbyła się w dniach 30,09 - 03,10,2019r.

Informujemy, że ARiMR ogłosiła uruchomienie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 5.1. objętego PROW 2014-2020.

 

W dniach 24-25.09.2019r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało szkolenie pn.: Alternatywne kierunki w produkcji zwierzęcej. Chów i hodowla alpak. W szkoleniu udział wzięli doradcy z ośrodków doradztwa rolniczego, doradcy prywatni, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz osoby zainteresowane w przyszłości prowadzeniem chowu tych sympatycznych zwierząt.

nagl

W ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w dniach 16-20 września 2019 r został zorganizowany wyjazd studyjny do Francji pn. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i osiągnieć nauki w wybranych krajach UE”. Organizatorem wyjazdu było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Głównym celem wyjazdu studyjnego było zapoznanie się z osiągnięciami w dziedzinie rolnictwa ekologicznego w francuskim Departamencie Drôme położonym w regionie Owernia-Rodan-Alpy.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl