48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, zorganizowało w ramach Pikniku Poznaj Dobrą Żywność „Polska Smakuje” w dniu 22.06.2022 r. na terenie Torów Wyścigów Konnych Warszawa – Służewiec stoisko konsultacyjno -informacyjne.

Działalnie realizowane było w ramach operacji „Dobre przykłady w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw” ujętej w Planie Operacyjnym KSOW na lata 2022-2023.

Celem działania była promocja dobrych praktyk rolniczych, przekazywanie wiedzy i informacji w zakresie produkcji żywności i jej sprzedaży w ramach krótkich łańcuchów dostaw oraz innych form przetwórstwa i sprzedaży żywności.

Doradcy pracujący w jednostkach doradztwa rolniczego, mieszkańcy obszarów wiejskich, a także przedstawiciele nauki od 31 maja do 2 czerwca uczestniczyli w szkoleniu wyjazdowym zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Jego celem było przybliżenie uczestnikom tematyki związanej z ziołami oraz przedstawienie przykładów związanych z zastosowaniem tychże roślin w gospodarstwie domowym.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizowało w dniach 6–7 lipca br. szkolenie pn. Chów zwierząt w rolnictwie ekologicznym–opłacalność chowu zwierząt w powiązaniu z wielkością gospodarstw, dobór gatunków. Szkolenie odbyło się w formie stacjonarno–warsztatowej.

Pierwszego dnia szkolenia Pan dr hab. Piotr Wójcik prof. Instytutu Zootechniki, poprowadził wykłady na temat uwarunkowania chowu zwierząt w systemie rolnictwa ekologicznego w świetle regulacji prawnych oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań do gospodarstw ekologicznych. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z metodami oceny opłacalności w gospodarstwach ekologicznych poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań do gospodarstw utrzymujących zwierzęta.

W okresie od dnia 5 czerwca do dnia 2 lipca 2022 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało trzy zagraniczne wizyty studyjne nt. Zagraniczne dobre praktyki w zakresie łączenia rolnictwa i działalności opiekuńczej do Norwegii, Holandii i Włoch. 

Informujemy, iż w dniu 29 czerwca 2022 r. podano do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu:

  • „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” - termin naboru 7 lipca – 2 września 2022 r.
  • „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” - termin naboru 7 lipca – 19 sierpnia 2022 r.

W związku z faktem, iż w ww. poddziałaniach uległy zmianie zasady przyznawania pomocy, w załączeniu publikujemy aktualne informacje dotyczące wspomnianych instrumentów pomocowych.

Do pobrania:

Załącznik 1 (pdf, 631KB), Załącznik 2 (pdf, 558KB)

Ustawa z dnia 23 czerwca 2022r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz.U.poz.1370), wprowadza postanowienia rozporządzenia PE i Rady UE 2018/848 z dnia 30 maja 2018r. oraz adaptację systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym do wymogów rozporządzenia PE i Rady UE 2017/625 z dnia 15 marca 2017r. poprzez m.in.:

  • określenie kompetencji organów w systemie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną,
  • wprowadzenie ułatwień w stosowaniu nawozów dopuszczonych do stosowania w innych państwach UE co spowoduje zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych,
  • zwiększenie stawek wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej, oraz
  • zniesienia krajowego wymogu opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 33, dotyczącego fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub fitosanitarnego świadectwo reeksportowego dla roślin, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. Link do ustawy

Miło nam jest ogłosić, że ocena wniosków złożonych w konkursie 6/2022 przez partnerów KSOW została zakończona, wyłaniając operacje, które będą realizowane w 2022 i 2023 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022-2023. Przedstawiamy listę projektów ocenionych pod względem kryteriów wyboru, dostępną tutaj:

Lista ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 dla konkursu numer 6/2022

Partnerzy, których operacje podlegały ocenie merytorycznej tj. pod względem kryteriów wyboru, zostaną pisemnie poinformowani o jej wynikach.
Wszystkim partnerom dziękujemy za udział w konkursie. W najbliższym czasie będziemy się z Państwem kontaktować w celu podpisania umów.

 

W dniach 20-21 czerwca 2022 r. odbyło się pierwsze z planowanych w CDR Brwinów trzech szkoleń pn. Szacowanie szkód łowieckich – stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania, adresowanych do doradców z państwowych jednostek doradztwa rolniczego.

Szkolenia te są realizowane we współpracy z Ośrodkiem Rozwojowo - Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zgodnie z ustawą Prawo Łowieckie. Celem szkoleń jest przygotowanie doradców do szacowania szkód łowieckich, a także ustalania wysokości odszkodowania za te szkody. Umiejętności te są konieczne do realizacji zadania ośrodków doradztwa rolniczego określonego w Ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego w artykule 4.1 punkt 12.

Zajęcia prowadzą doświadczeni w temacie wykładowcy ze Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa, Oddział w Słupsku.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, zorganizowało podczas III Krajowych Dni Pola  w Poświętnym w dn. 11-13.06.2022 wspólne stoisko informacyjno – promocyjne dla CDR i ośrodków doradztwa rolniczego z całego kraju. Wydarzenie odbyło się w ramach operacji własnej SIR „Doradztwo rolnicze w praktyce. III  Krajowe Dni Pola, Poświętne 2022. W wydarzeniu wzięło udział 10 ODR-ów.

Celem operacji była promocja dobrych praktyk rolniczych sprzyjających ochronie środowiska z zachowaniem rentowności gospodarstw, kształtowanie proinnowacyjnych postaw rolników, ułatwianie dostępu do  wiedzy fachowej, promocja dywersyfikacji działalności rolniczej, przedstawienie źródeł finansowania przedsięwzięć na obszarach wiejskich oraz wspieranie tworzenia sieci kontaktów pomiędzy przedstawicielami doradztwa rolniczego a rolnikami oraz innymi uczestnikami wydarzenia. Odwiedzający stoisko mogli bezpośrednio zapoznać się z najnowszymi opracowaniami dotyczącymi innowacyjnych praktyk dotyczących zarówno uprawy  roślin jak też  hodowli zwierząt. Przedstawiciele poszczególnych ODR-ów udzielali bezpośrednio porad oraz odpowiedzi zainteresowanym.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizowało konferencję on-line w dniach 8 – 9 czerwca 2022 roku pt. „Praktyczne wykorzystanie wyników badań prowadzonych na rzecz rolnictwa ekologicznego”. Konferencja ta została zorganizowana w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej zaprasza uczniów ponadpodstawowych szkół rolniczych do udziału w II edycji konkursu pn.: „Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym”. Konkurs realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

WAŻNE: Wydłużony został termin składania kart zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie do 22 sierpnia 2022 roku!

Więcej informacji

Jesteś uczniem szkoły technicznej lub zawodowej?
Poszukujesz praktyk zawodowych w okresie wakacji?
Chcesz zdobyć pierwsze doświadczenie i praktyczne umiejętności związane z pracą?
To świetnie! Zarabiaj i ucz się podczas PŁATNYCH 1-2 miesięcznych praktyk u jednego z naszych partnerów działającego w sektorze rolno-spożywczym!
Nie zwlekaj aplikuj już dziś: www.eitfoodrisfellowships.eu , zakładka RIS Youth!

W dniu 31 maja br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się inauguracyjno-robocze spotkanie Zespołu do spraw współpracy pomiędzy doradztwem rolniczym a szkołami kształcącymi w zawodach rolniczych. Zespół w nowym jego składzie osobowym będzie kontynuować prace, rozpoczęte w drugiej połowie ubiegłego roku,  które mają na celu zwiększenie udziału szkół rolniczych w procesie transferu wiedzy i innowacji rolniczej od nauki do praktyki. Zespół zajmie się również wypracowaniem modeli i dobrych praktyk współpracy pomiędzy doradztwem a szkołami oraz monitoringiem tej współpracy.  Będą również podejmowane wspólne przedsięwzięcia promocyjne i edukacyjne, skierowane zarówno do uczniów jak i nauczycieli, w tym upowszechnianie informacji o projektach innowacyjnych.

Z dniem 1 czerwca br. uruchomiony został nabór wniosków na tworzenie zadrzewień śródpolnych, który będzie trwał do 1 sierpnia br. Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej. Szczegóły w tym zakresie dostępne są na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-zalesianie-i-tworzenie-terenow-zalesionych2.
Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że szczegółowe informacje, dotyczące wsparcia na tworzenie zadrzewień śródpolnych można znaleźć w zakładce MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-na-zadrzewienia-srodpolne.
Celem upowszechnienia tego instrumentu wsparcia został opracowany przewodnik pn. Zakładanie zadrzewień śródpolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, dostępny na stornach internetowych MRiRW w zakładce: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/materialy-informacyjne5

Zakładanie zadrzewień śródpolnych w ramach WPR - broszura MRiRW pdf 2.6 MB

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego  do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE  „Najlepsze  wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”.

W ramach konkursu prowadzone są dwie kategorie:

- Najlepsze czasopismo periodyczne

- Najlepsza publikacja tematyczna

Tegoroczna edycja inspirowana jest zarówno ogłoszeniem przez Unię Europejską roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży, jak i opracowanymi przez Komisję Europejską programami — długoterminową wizją obszarów wiejskich oraz Paktem na rzecz Obszarów Wiejskich. Jak wskazuje hasło przewodnie — Młodzież jest przyszłością — konkurs ma promować znaczenie i wartość młodzieży w procesie budowania lepszej przyszłości — ekologicznej, innowacyjnej, o większej odporności, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zaawansowanej cyfrowo.

Termin składania zgłoszeń upływa 1 lipca 2022 roku.

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w Konkursie organizowanym przez grupę PTWP oraz PTWP-Online, wydawcę miesięcznika „Farmer” i portalu farmer.pl oraz serwisu bezpluga.pl. Konkurs „INNOWACYJNY FARMER 2022” ma na celu popularyzację innowacyjnych technologii oraz praktyk rolniczych, które pozwalają na zwiększenie efektywności produkcji rolnej, jej optymalizację, poprawę dobrostanu zwierząt lub zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na klimat i środowisko.

Nowa platforma doradcza eDWIN, która ułatwi codzienną pracę rolników na polu oraz przyczyni się do poprawy jakości produkowanej żywności, zostanie udostępniona dla wszystkich chętnych w piątek, 3 czerwca. Dzięki niej rolnicy będą szybko otrzymywali powiadomienia o szkodnikach, zagrożeniach na polu lub załamaniach pogody. Platforma powstała dzięki współpracy 19 partnerów z całej Polski.

Podsumowanie trzyletnich prac nad platformą doradczą eDWIN, praktyczne wykorzystanie usługi Wirtualnego gospodarstwa w ramach aplikacji eDWIN czy perspektywy rozwoju platformy w przyszłości - takie tematy zostały podjęte podczas drugiej konferencji podsumowującej prace nad projektem eDWIN, która odbyła się 20 maja w Piasecznie. Kolejne konferencje odbędą się w Poznaniu i Kościerzynie.

Konferencje podsumowujące projekt eDWIN

Konferencja zorganizowana 17 maja w Piasecznie była drugą z czterech, które mają na celu podsumowanie projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”, w ramach którego powstała platforma doradcza eDWIN. W konferencji uczestniczyli rolnicy i doradcy oraz zaproszeni goście, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Organizatorem konferencji był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Do tej pory ten projekt istniał przede wszystkim w głowach pomysłodawców oraz osób, które uczestniczyły w jego realizacji. Jednak teraz możemy go Państwu przedstawić. eDWIN to projekt bardzo duży i niezwykle szeroki, jesli chodzi o zakres oddziaływania oraz liczbę osób, które go realizowały – tak Mariusz Tatka, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Poznaniu, przemawiał na rozpoczęciu pierwszej konferencji podsumowującej trzyletnie prace nad platformą doradczą eDWIN. W spotkaniu, które odbyło się w Krakowie uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Następna konferencja odbędzie się już 20 maja i będzie zorganizowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl