48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Informacja na temat zmian wprowadzonych w przepisach dotyczących Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 obowiązujących od kampanii naboru wniosków 2021 r.
MRiRW informuje, że w dniu 10 marca 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 435). Rozporządzenie można znaleźć pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/435.

W bieżącym sezonie, po dwóch odbytych Posiedzeniach Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w COBORU ( w formie wideokonferencji) na rynku nasiennym pojawi się 24 nowych odmian zbóż jarych oraz 33 nowe odmiany zbóż ozimych.

W dniu14 stycznia 2021roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych poświęcone odmianom zbóż jarych. Komisja zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 24 nowych odmian zbóż jarych (jęczmień – 12, owies zwyczajny – 2, pszenica zwyczajna – 8, pszenżyto jare – 1 i żyto jare – 1).

W dniu 1.03.2021 r. w CDR O/Radom odbyło się webinarium dla doradców rolnych zatrudnionych w ODR na terenu całego kraju pt. Trendy w produkcji i hodowli malin. Dwugodzinny wykład na w/w temat wygłosiła Pani dr Agnieszka Orzeł z Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Brzezna.

W trakcie omawiania bogato ilustrowanej prezentacji zostało poruszonych szereg tematów związanych z produkcją i hodowlą malin w Polsce i na świecie. Prelegentka omówiła aktualny stan produkcji maliny w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Bośni i Hercegowinie, scharakteryzowała odmiany dominujące w tych krajach oraz trendy w ich doborze.

Duża część prezentacji dotyczyła rodzimej hodowli nowych odmian ich przystosowania do zbioru mechanicznego, odporności na choroby oraz reprezentowania przez nie całej palety barw owoców od żółtej do czarnej. Odmiany o różnokolorowych owocach dają całkowicie nową możliwość zwiększenia popytu na owoce deserowe malin, wpływu na ich atrakcyjność poprzez łączenie efektu smakowego, wizualnego i zdrowotnego.

W webinarium uczestniczyło 63 osoby.

Osoby kończące studia rolnicze poszukują swojej wymarzonej pracy. Część osób decyduje spróbować sił w doradztwie rolniczym. Wyzwanie to nie jest łatwe i wymaga dużej wiedzy oraz umiejętności nawiązywania kontaktów. Rozważając rozpoczęcie pracy w doradztwie, na początek należy poznać jak funkcjonuje system doradztwa w Polsce, aby stwierdzić jaka jego część odpowiada naszym preferencjom. Pracując w doradztwie jako przedsiębiorca na pewno warto posiadać doświadczenie, aby uniknąć wielu niepotrzebnych błędów. Wielu doradców, którzy obecnie prowadzą prywatne firmy, zaczynało swoją karierę od zdobycia doświadczenia w branży rolniczej, a dopiero w kolejnym etapie zakładało własną działalność doradczą. Pozwoliło to wybrać kierunek doradztwa, który najbardziej odpowiadał posiadanej wiedzy i umiejętnościom oraz uniknąć niektórych błędów popełnianych przez młodych doradców.

czytaj więcej...

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z liderem Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II Osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizuje projekt pod nazwą „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana z Centrum Projektów Polska Cyfrowa 19 czerwca 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 20 920 583,10 zł, w tym ze środków europejskich pochodzi 17 705 089,47 zł, resztę stanowią środki z budżetu państwa.

Celem operacji jest przekazanie wiedzy i informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz upowszechnianie dobrych praktyk. Przedstawione informacje przyczynią się do podniesienia świadomości oraz potrzeby realizacji wspólnych działań na terenach rolniczych i zalesionych. Operacja wpisuje się z zobowiązania Polski wobec UE oraz będzie miała wpływ na zahamowanie zmian klimatycznych. Operacja ma również za zadanie ułatwienie kontaktów i wymiany doświadczeń między nauką a praktyką.

W obecnym czasie rolnictwo i cały sektor żywności narażony jest na skutki zmian klimatycznych. Nieprzewidywalne gwałtowne zmiany klimatyczne coraz częściej niszczą uprawy rolników i sadowników. Z pomocą nadchodzi innowacyjne rozwiązanie z dziedziny odnawialnych źródeł energii, a dokładniej agrofotowoltaiki. Systemy agrofotowoltaiczne to jeszcze mało znana koncepcja zastosowania energetyki słonecznej w produkcji rolnej. To system stanowiący synergię energii słonecznej z uprawą roślin, w którym wykorzystuje się te same obszary ziemi jednocześnie do produkcji energii elektrycznej i produkcji żywności.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przedstawia elektroniczną broszurę pn. „Przykłady organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności” opracowaną w ramach operacji pn. „Przykłady organizacji łańcuchów dostaw żywności” realizowanej z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zakończyło realizację operacji „Produkcja i sprzedaż żywności z gospodarstwa w warunkach zagrożenia epidemiologicznego”. Operacja realizowana była w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

Krótkie łańcuchy dostaw są ważną formą dystrybucji żywności pochodzącej z gospodarstwa rolnego. Jest to forma zintegrowanej produkcji, dystrybucji i sprzedaży żywności, która minimalizuje liczbę pośredników pomiędzy kupującym a produkującym. Właściciele gospodarstw rolnych są podstawowym podmiotem przyczyniającym się do rozwoju sprzedaży żywności w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Jednocześnie produkcja i sprzedaż żywności przez rolnika czy prowadzenie małego zakładu przetwórczego, szczególnie na starcie wymaga zapoznania się z podstawowymi wymogami formalno–prawnymi dla tego typu działalności. Dodatkowe wyzwania przed takimi producentami wynikają z obecnej sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego.

Przełomowe odkrycie antybiotyków przez Alexandra Fleminga w 1928 stanowi jedną z największych osiągnięć współczesnej medycyny. Ich powszechne zastosowanie przyczyniło się do zwalczania dotychczas nieuleczalnych chorób, ale również spowodowało, że ludzkość nabrała przekonania, że wszystkie infekcje bakteryjne można zwalczyć antybiotykami. Od lat 40. ubiegłego wieku upowszechniło się wykorzystanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Ta sytuacja wpłynęła na intensyfikację produkcji zwierzęcej, a co za tym idzie spowodowała wzrost dochodów hodowców. Niestety od końca lat 90. ubiegłego wieku w szybkim tempie narasta problem lekooporności drobnoustrojów. Dzieje się tak wskutek stosowania, a zwłaszcza nadużywanie preparatów przeciwbakteryjnych w różnych obszarach medycyny, w weterynarii, hodowli, rolnictwie, kosmetologii, a także w przemyśle. Antybiotyki, które do tej pory ratowały życie stają się bezskuteczne w walce z zakażeniami. Jednym z najważniejszych zadań jest więc podjęcie działań zmierzających do przeciwdziałania narastaniu lekooporności  drobnoustrojów poprzez ocenę poziomu i struktury zużycia antybiotyków i podejmowanie odpowiednich interwencji.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zakończyło pierwszy etap realizacji operacji pt. „Nowoczesne systemy produkcji rolniczej ograniczające zanieczyszczenia środowiska” Operacja realizowana jest w ramach planu działań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Pierwszy etap operacji to realizacja 5 filmów promujących dobre praktyki związane z ochroną środowiska w gospodarstwach rolnych.

Wybór odpowiedniej odmiany jest kluczowym elementem decydującym o sukcesie uprawy. W Rejestrze Odmian Roślin Uprawnych (oficjalnym rejestrze prowadzonym przez COBORU) znajdują się tysiące odmian roślin przeznaczonych do uprawy. W doborze odmian do produkcji metodami ekologicznymi pamiętać musimy, że liczba odmian jest zdecydowanie mniejsza, bo ograniczona wymogami zasad produkcji ekologicznej. Nie wszystkie odmiany mogą być z powodzeniem stosowane w gospodarstwach ekologicznych. Wybierając do uprawy odmiany trzeba być świadomym, że nie ma odmiany całkowicie odpornej na choroby.

Szybki wzrost powierzchni uprawy kukurydzy na terenie Polski, stosowanie niewłaściwego płodozmianu oraz ocieplenie klimatu spowodowało duże zwiększenie nasilenia występowania chorób kukurydzy. Straty powodowane przez organizmy szkodliwe wahają się w zakresie 10-30 procent, a często sięgają nawet 50 procent – jeden szkodnik może powodować straty sięgające kilkuset milionów złotych. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi  w ramach Program Wieloletniego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB na lata 2015-2020 dotyczącymi monitorowania organizmów szkodliwych w uprawach kukurydzy.

 

Na takie pytania miało odpowiedzieć webinarium Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym” , które przeprowadzono 4 listopada.

Głównym wykładowcą była prof. Jolanta Kowalska z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu. Pani profesor jest związana z rolnictwem ekologicznym od początków wprowadzenia tego systemu w Polsce. Obecnie nadzoruje także badania środków ochrony roślin umieszczonych na liście dopuszczonych do stosowania w RE.

Sukcesywne nabywanie wiedzy i jej korekta z zakresu prawidłowego żywienia pozwala na kształtowanie właściwych postaw żywieniowych i umiejętności, które właściwie realizowane, pozytywnie wpływają na zdrowie człowieka. Znaczenie edukacji zdrowotnej rośnie ze względu na zagrożenia, jakie niesie za sobą rozwijająca się cywilizacja. czytaj całość...

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl