48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniu 31 maja br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się inauguracyjno-robocze spotkanie Zespołu do spraw współpracy pomiędzy doradztwem rolniczym a szkołami kształcącymi w zawodach rolniczych. Zespół w nowym jego składzie osobowym będzie kontynuować prace, rozpoczęte w drugiej połowie ubiegłego roku,  które mają na celu zwiększenie udziału szkół rolniczych w procesie transferu wiedzy i innowacji rolniczej od nauki do praktyki. Zespół zajmie się również wypracowaniem modeli i dobrych praktyk współpracy pomiędzy doradztwem a szkołami oraz monitoringiem tej współpracy.  Będą również podejmowane wspólne przedsięwzięcia promocyjne i edukacyjne, skierowane zarówno do uczniów jak i nauczycieli, w tym upowszechnianie informacji o projektach innowacyjnych.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej oraz Departamentu Strategii i Rozwoju,  Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, szkół rolniczych nadzorowanych przez MRiRW oraz szkół kształcących w zawodach rolniczych nadzorowanych przez samorządy powiatowe. 

Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Pan Ireneusz Drozdowski, Dyrektor CDR w Brwinowie, który podkreślił konieczność usprawnienia i wzmocnienia współpracy  publicznego doradztwa rolniczego ze szkołami, kształcącymi przyszłych młodych rolników. Pan Dyrektor wręczył również nominację wszystkim członkom Zespołu i życzył wielu sukcesów w realizacji założonych przez Zespół celów.

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi głos zabrały: Pani Edyta Wieczorkiewicz- Dudek, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju oraz Pani Anna Radecka, Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej. Obie Panie Dyrektor mocno podkreśliły konieczność i potrzebę współpracy doradztwa i szkół, gdyż wszyscy pracujemy na rzecz rolnictwa, a uczniowie to przyszli nasi beneficjenci.

W kolejnej części spotkania, która miała charakter bardziej roboczy, Pani Małgorzata Sztoldman z Działu Innowacji w Rolnictwie, CDR w Brwinowie przedstawiła najważniejsze cele i zadania Zespołu, wynikające z zarządzenia  Nr 16/22 Dyrektora CDR z dnia 17 maja br.  powołującego ten Zespół.

Z kolei Pani Katarzyna Boczek, Zastępca Dyrektora CDR, która jednocześnie przewodniczy Zespołowi przedstawiła propozycje współpracy dla szkół ze strony Centrum Doradztwa Rolniczego oraz  wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego  w latach 2022 -2023. Wśród propozycji współpracy oprócz tych już sprawdzonych tj. organizowanie wspólnych wystaw, konferencji, prelekcji i demonstracji, pojawiły się nowe obszary współpracy związane z wykorzystaniem przez szkoły bazy informatycznej i technicznej jednostek doradztwa rolniczego, w tym Elektronicznej Platformy Świadczenia Usług, Internetowej Platformy Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin (eDWIN), Platformy Sygnalizacji Agrofagów,  czy Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. Ostatnia cześć spotkania przebiegała w formie dyskusji, w której  poszczególni członkowie Zespołu i zaproszeni goście mogli  odnieść się do zgłoszonych propozycji współpracy i zadań, które Zespół nakreślił sobie do realizacji na najbliższe miesiące. Zaplanowano m.in. organizację dwóch wystaw, tj. dawnych odmian roślin uprawnych zbóż oraz maszyn rolniczych, połączonych z prelekcjami i demonstracjami praktycznymi. Zespół będzie spotykał się cyklicznie, a kolejne jego spotkanie odbędzie się w czerwcu br.


Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl