48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Zgodnie z ustawą  z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 43, z późn. zm.), utworzono 10 odrębnych funduszy promocji:

 •  Fundusz Promocji Mleka,
 •  Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego,
 •  Fundusz Promocji Mięsa Wołowego,
 •  Fundusz Promocji Mięsa Końskiego,
 •  Fundusz Promocji Mięsa Owczego,
 •  Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,
 •  Fundusz Promocji Owoców i Warzyw,  
 •  Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego,
 •  Fundusz Promocji Ryb
 •  Fundusz Promocji Roślin Oleistych (utworzony z dniem 1 sierpnia 2019)

Podmioty, o których mowa w art. 3 powyższej ustawy, są zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na ww. fundusze. Podmioty te składają Dyrektorowi Generalnemu KOWR deklaracje, w których wykazują wysokość zobowiązania na rzecz danego funduszu promocji, z wyszczególnieniem odrębnie kwoty naliczonej i kwoty pobranej, za okresy kwartalne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale oraz bez wezwania Dyrektora Generalnego KOWR obliczają kwotę należną z tytułu naliczenia wpłaty na rzecz danego funduszu promocji za okresy kwartalne i przekazują tę kwotę w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Deklaracje wpłaty na fundusze promocji produktów-rolno spożywczych są składane na formularzu opracowanym i udostępnionym przez KOWR (FPZ f1).

Można je złożyć:

 • bezpośrednio lub listownie w OT KOWR właściwym ze względu na adres siedziby podmiotu zobligowanego do wpłat,
 • za pośrednictwem aplikacji ePUAP,  
 • za pośrednictwem portalu eRolnik (https://erolnik.govapl/#/)

Warunkiem złożenia deklaracji za pośrednictwem platformy ePUAP lub wypełnienia deklaracji przy wykorzystaniu platformy eRoInik jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

więcej na stronach KOWR

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl