48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zakończyło realizację operacji „Produkcja i sprzedaż żywności z gospodarstwa w warunkach zagrożenia epidemiologicznego”. Operacja realizowana była w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

Krótkie łańcuchy dostaw są ważną formą dystrybucji żywności pochodzącej z gospodarstwa rolnego. Jest to forma zintegrowanej produkcji, dystrybucji i sprzedaży żywności, która minimalizuje liczbę pośredników pomiędzy kupującym a produkującym. Właściciele gospodarstw rolnych są podstawowym podmiotem przyczyniającym się do rozwoju sprzedaży żywności w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Jednocześnie produkcja i sprzedaż żywności przez rolnika czy prowadzenie małego zakładu przetwórczego, szczególnie na starcie wymaga zapoznania się z podstawowymi wymogami formalno–prawnymi dla tego typu działalności. Dodatkowe wyzwania przed takimi producentami wynikają z obecnej sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego.

Działalność z zakresu produkcji i sprzedaży żywności w warunkach podwyższonego ryzyka wystąpienia zagrożenia wymaga podjęcia i wdrożenia działań na rzecz przeciwdziałania skutkom kryzysu w obrocie rynkowym żywnością wywołanego pandemią. Przy produkcji żywności oraz jej sprzedaży należy zwrócić szczególną uwagę na uczciwe stosowanie przepisów prawa i norm technologicznych w celu budowania zaufania pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha żywnościowego. Zrealizowana operacja jest odpowiedzią na potrzeby producentów, jak również oczekiwania konsumentów dotyczące możliwości prowadzenia produkcji żywności w małej skali i jej sprzedaży bezpośrednio z gospodarstwa oraz wymagań dotyczących dostosowania produkcji i kanałów dystrybucji żywności do oczekiwań i zmian w postawach i zachowaniach konsumentów spowodowanych nowymi warunkami funkcjonowania w okresie pandemii COVID-19. Swoimi doświadczeniami z funkcjonowania w tym trudnym okresie podzielili się z nami, w trakcie prowadzonych badań ankietowych, producenci działający w krótkich łańcuchach dostaw oraz konsumenci zainteresowani zakupem żywności bezpośrednio od rolników.

Projekty realizowane w ramach operacji skierowane są do osób, podmiotów zainteresowanych problematyką związaną z przetwarzaniem produktów rolnych i wprowadzaniem ich do obrotu - rolników, doradców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia rolnictwa, potencjalnych organizatorów systemów KŁŻ.

Zakres realizowanych w ramach operacji zadań obejmował:

  • opracowanie i przygotowanie narzędzia badawczego w formie częściowo ustrukturyzowanych kwestionariuszy, przeprowadzenie pilotażowego badania ankietowego w wybranych gospodarstwach zajmujących się produkcją i sprzedażą żywności w wybranych województwach na terenie Polski i weryfikacja zebranych danych,
  • organizację dwóch konferencji w formie webinarium n.t „Zmiany zachowań konsumentów w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i ich wpływ na funkcjonowanie krótkich łańcuchów dostaw żywności”
  • opracowanie narzędzia badawczego w formie ankiety dla respondentów odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za dokonywanie zakupów żywności w wieku powyżej 18 r.ż.i przeprowadzenie badania ankietowego metodą CAWI na reprezentatywnej grupie ogólnopolskiej respondentów odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za dokonywanie zakupów żywności w wieku powyżej 18 r.ż.;
  • opracowanie narzędzia badawczego w formie ankiety dla podmiotów prowadzących sprzedaż produktów żywnościowych w krótkich łańcuchach dostaw żywności i przeprowadzenie badania ankietowego metodą CAWI w wybranych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju produkujących i sprzedających produkty żywnościowe z własnego gospodarstwa.
  • opracowanie i wydanie broszury dla rolników i doradców obejmującej wytyczne i rekomendacje na podstawie przeprowadzonej analizy badań ankietowych, analizy dostępnych wyników badań krajowych i międzynarodowych oraz badań własnych dotyczących percepcji ryzyka dla podmiotów prowadzących lub podejmujących działalność produkcji i sprzedaży żywności w ramach KŁD. Elementem opracowania jest również prezentacja przykładów funkcjonujących rozwiązań w zakresie organizacji sprzedaży żywności na poziomie lokalnym i zastosowanych rozwiązań dystrybucji żywności po wystąpieniu pandemii.

Celem zrealizowanych w ramach operacji zadań jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie organizacji sprzedaży żywności wytwarzanej przez producentów rolnych, upowszechnienie informacji w zakresie zmian i tworzenia nowych kanałów dystrybucji żywności umożliwiających konsumentom zakup jej w gospodarstwach rolnych i małych zakładach przetwórczych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią broszury osoby zainteresowane prowadzeniem działalności produkcji żywności oraz przedstawicieli instytucji zainteresowanych rozwojem krótkich łańcuchów dostaw żywności na obszarach wiejskich.

Do pobrania:

Broszura

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl