48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Do tej pory ten projekt istniał przede wszystkim w głowach pomysłodawców oraz osób, które uczestniczyły w jego realizacji. Jednak teraz możemy go Państwu przedstawić. eDWIN to projekt bardzo duży i niezwykle szeroki, jesli chodzi o zakres oddziaływania oraz liczbę osób, które go realizowały – tak Mariusz Tatka, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Poznaniu, przemawiał na rozpoczęciu pierwszej konferencji podsumowującej trzyletnie prace nad platformą doradczą eDWIN. W spotkaniu, które odbyło się w Krakowie uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Następna konferencja odbędzie się już 20 maja i będzie zorganizowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ogłasza przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego marki Ursus C 360 3P z osprzętem.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

Decyzja jest wynikiem trudnych warunków ekonomicznych, wywołanych dużym wzrostem kosztów prowadzenia działalności rolniczej.
Zmiany do tych wniosków także można składać dłużej – do 15 czerwca 2022 r. Stosowne rozporządzenie zostało podpisane i oczekuje na publikację.
Wnioski będzie można składać również do 25 dni kalendarzowych po terminie, tj. do 27 czerwca 2022 r. (ponieważ 25-26 czerwca przypadają w sobotę i niedzielę). Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 1 czerwca 2022 r., płatność będzie zmniejszona o 1%. należnej kwoty.

Jednocześnie zostanie przedłużony do 31 maja 2022 roku termin na składanie wniosków o dopłaty do nawozów.

https://www.gov.pl/web/arimr/trwa-nabor-wnioskow-o-doplaty-do-nawozow--zobacz-jak-mozesz-przyspieszyc-wyliczenie-wsparcia

Uprzejmie informujmy, że Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w dniach 07-08 czerwca 2022 roku organizuje konferencję z wyjazdem studyjnym pn. „Rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich”.

Konferencja realizowana w ramach operacji własnej Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR) pn. „Rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich”.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zaprasza na konferencję w formie on-line pn.: "Praktyczne wykorzystanie wyników badań prowadzonych na rzecz rolnictwa ekologicznego".

Konferencja odbędzie się w terminie 08 – 09 czerwca 2022 r. w godzinach 9.00-13.00 na platformie szkoleniowej Clickmeeting.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy doradców rolniczych, rolników, przedsiębiorców, nauczycieli szkół rolniczych, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji wspierających rozwój rolnictwa ekologicznego.

W dniach 26-27 kwietnia 2022r. w Pruszkowie odbyła się konferencja końcowa projektu Liaison - Zwiększenie Innowacyjności w Rolnictwie: Powiązanie Aktorów, Instrumentów i Polityk poprzez Sieć” (ang. “Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks — LIAISON”).
Celem projektu była analiza mechanizmów wdrażania projektów opartych na zasadach wielopodmiotowości (Multi actors approach) i współtworzenia (co-creation). Projekt realizowany był od roku 2018 do końca kwietnia br.

Strona Internetowa dotycząca platformy doradczej eDWIN jest już aktywna.

Nabór zakończono!

Zachęcamy do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do Niemiec organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział Radom, w ramach operacji Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR) pn. „Wyzwania środowiskowe we współczesnym rolnictwie-wdrażanie dobrych praktyk”.

Termin wyjazdu studyjnego: 27czerwca – 1 lipca 2022 roku.

Celem wyjazdu studyjnego jest promowanie dobrych praktyk stosowanych w rolnictwie ekologicznym, zapoznanie z innowacyjnymi rozwiązaniami w tym zakresie, nawiązanie kontaktów oraz wymiana informacji i doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w rozwój rolnictwa ekologicznego.

Wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów będzie można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 25 kwietnia 2022 r. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r

Zmieniły się terminy naborów wniosków dotyczących następujących instrumentów wsparcia:

  • „Restrukturyzacja małych gospodarstw”;
  • „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”;
  • „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” i „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”;
  • rezygnacji z drugiego planowanego na 2022 r. naboru w ramach instrumentu „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Zaktualizowany harmonogram znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/harmonogram-naboru-wnioskow-prow-2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego kontynuuje realizację kampanii „Cudze chwalicie – swoje poznajcie” promującą platformę polskiebazarek.pl. Platforma ta pomaga w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów rolników i producentów żywności z konsumentami i odwrotnie. Można na niej bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży, jak również promować swoje produkty. Na uwagę zasługuje fakt, iż dochód ze sprzedaży produktów trafia bezpośrednio do rolników, omijając marże i pośredników. Polskiebazarek.pl jest realizacją polityki rozwoju rynków rolnych. Dokonując zakupów poprzez platformę, konsument ma pewność wysokiej jakości żywności, jak również świadomość jej pochodzenia, producent - bezpośredni zysk.

Ostrzeżenia przed załamaniem pogody, szkodnikami i zagrożeniami na polu, szybki kontakt z doradcą rolniczym oraz porady, kiedy i w jakiej ilości stosować środki ochrony roślin – to tylko niektóre zalety e-usługi „Wirtualne gospodarstwo”, która jest dostępna na platformie doradczej eDWIN.

„Wirtualne gospodarstwo” to najważniejsza e-usługa, która powstała w ramach platformy doradczej eDWIN. Będzie ona służyła rolnikom jako narzędzie pomocne przy zarządzaniu gospodarstwem. Co ważne, usługa będzie dostępna zarówno w wersji aplikacji mobilnej, jak i przeglądarki na komputerach.

W dniach 11 – 13 czerwca 2022r. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje III Krajowe Dni Pola 2022 na terenie MODR Oddział Poświętne w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 11. To wyjątkowe w skali kraju wydarzenie, służy upowszechnieniu innowacji w produkcji roślinnej. Więcej informacji znajduje się na stronie https://dnipola2022.pl

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że wybór materiału siewnego, jako środka produkcji ma kluczowy wpływ na wielkość i jakość uzyskanego plonu a także na koszty zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat.

Zgodnie z przepisami o nasiennictwie, w obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może znajdować się materiał siewny odmian roślin rolniczych i warzywnych wpisanych do:

Więcej informacji (źródło) znajduje się na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/wiosenny-obrot-materialem-siewnym,501.html

Obszary wiejskie generują powstawanie wielu strumieni odpadów, w tym odpadów komunalnych oraz odpadów związanych z działalnością rolniczą.

Posiadacz odpadów to, wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na terenie nieruchomości.

Wytwórcą odpadów jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów) oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.

cały artykuł... pdf 687 KB

 

Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, poprzez zamianę dotychczasowego systemu DVB-T na bardziej efektywny DVB-T2/HEVC, ma miejsce w całej Europie. W Polsce zmiana ma nastąpić w 2022 r., w czterech etapach na poszczególnych obszarach:

Konferencja „Rasy rodzime naszym dobrem narodowym” odbyła się 18 marca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu. Organizatorami wydarzenia byli: Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu we współpracy z NSZZ Solidarność RI i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „Wieprz Polski”.

Konferencję otworzył Pan Tomasz Obszański (Inicjator konferencji, właściciel firmy Farmy Roztocza) odczytaniem listu komisarza EU ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Moderatorem był Marek Krysztoforski, główny specjalista z CDR  O/Radom.

Informujemy, że w dniu 14 marca 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 585). https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/585.

W związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską decyzją wykonawczą C(2021) 6553 z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, dokonano zmiany przepisów rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego. (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 415, z późn. zm.)

Dokumenty obowiązujące w 2022r. przy realizacji pakietów przyrodniczych w ramach PROW 2014-2020


W dniu 8 marca 2022 roku odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi uroczystość wręczenia powołań do utworzonej zarządzeniem nr 7 MRiRW z dn. 8.03.2021 ( Dz. Urz. Min.Rol. i Roz. Wsi poz. 8 oraz z 2022 poz. 1) Rady Kobiet w rolnictwie. Powołania wręczał Wicepremier Henryk Kowalczyk. Przewodniczącą Rady została pani Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, natomiast  jedną z członkiń Rady, Katarzyna Boczek z-ca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, która będzie reprezentowała w Radzie publiczne doradztwo rolnicze.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl