48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+
SKŁAD
KONSORCJUM
INFORMACJE
O PROJEKCIE
WYDARZENIA OPRACOWANIA
I PUBLIKACJE

 

 
Informacje o projekcie
 

Długość trwania projektu 36 miesięcy logo agrobank
Faza Badawcza 18 miesięcy
Faza Wdrożeniowa 18 miesięcy
Wartość projektu 9 850 463 zł

 Kierownik: Katarzyna Boczek, CDR
Kierownik B + R: Prof. Jerzy H. Czembor, IHAR-PIB

 

 
Cele projektu
CEL OGÓLNY PROJEKTU - Rozwój nowoczesnego sektora rolno-spożywczego w Polsce poprzez usprawnianie procesu transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej Obraz1
CEL PRAKTYCZNY PROJEKTU - Opracowanie i wdrożenie „Strategii procesu transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej w Polsce do 2028 roku

CEL PRAKTYCZNY PROJEKTU – Opracowanie, wdrożenie i rozpowszechnienie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi.


System będzie skierowany i szeroko promowany wśród wielu grup społecznych, w tym rolników, a jego użytkowanie będzie wzmacniać kapitał społeczny

     

 
Zadania przewidziane w projekcie – faza badawcza

Przeprowadzenie badań:

 • podstawowych, dotyczących dokonania charakterystyki i oceny zasobów genowych roślin użytkowych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności
 • stosowanych, dotyczących warunków przyrodniczych istotnych z punktu widzenia roślin użytkowych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności
 • stosowanych, dotyczących ustalenia rodzaju danych ekonomicznych i społecznych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności
 • opracowanie szczegółowych założeń funkcjonowania bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności

 

 

logo agrobank

Zadania przewidziane w projekcie - faza wdrożeniowa
 • Opracowanie procedur oraz stosownych regulacji prawnych związanych z wykorzystaniem bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych

 • Organizowanie krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych pozwalających zebrać informacje na temat funkcjonujących dobrych praktyk

 • Prowadzenie kampanii społecznych oraz organizowanie wydarzeń o charakterze medialnym mające na celu przekonanie opinii publicznej do proponowanych rozwiązań
 Obraz2

 

  Działania w projekcie

Charakterystyka i ocena zasobów genowych roślin użytkowych:

 • Charakterystyka fenotypowa zróżnicowanych zasobów genowych roślin rolniczych z uwzględnieniem wielu ważnych gospodarczo cech (stare odmiany / współczesne odmiany),

 • Stworzenie Banku DNA - biblioteki całych genomów DNA gatunków roślin rolniczych, które zawierać będą informację genetyczną o przypisanych do nich ważnych gospodarczo cechach fenotypowych

Obraz3

 

Platforma integracji oraz udostępniania danych

 • Repozytorium integrujące dane związane z bioróżnorodnością na bazie informacji gromadzonych przez IHAR
 • Integracja danych pochodzących z różnych źródeł

- System zarządzania procesem przechowywania
- System fenotypowania
- Analizy genomiczne

 • Udostępniania danych poprzez zunifikowane interfejsy

System zarządzania procesem przechowalniczym

 • Wspomaganie procesu przechowywania nasion w banku genów przy użyciu nowoczesnych technologii IT
 • Automatyzacja procesu gromadzenia danych na potrzeby repozytorium

Personalizowane aplikacje dla różnych grup użytkowników

 
 

Strategia procesu transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej w Polsce do 2028 roku

Faza badawcza (badania społeczne i ekonomiczne):

 • Diagnoza społecznych i ekonomicznych uwarunkowań rozwoju rolnictwa opartego o narodowe zasoby genowe oraz barier funkcjonowania systemu, zasobów pomocnych przy wdrażaniu i upowszechnianiu systemu, makroekonomicznego kontekstu funkcjonowania systemu

Cele strategii:

 • Rekomendacje w zakresie zniwelowania barier transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej
 • Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego rolnictwa
 • Rozwój niszowych do tej pory segmentów rynku i upraw o przeznaczeniu spożywczym
 
 

- Szkolenia dla grup odbiorców
- Filmy dydaktyczne
- Zakładanie demonstracji we wszystkich województwach
- Wywiady telewizyjne i radiowe
- Artykuły w gazetach i na stronach internetowych
- Podstrona na stronie www CDR w Brwinowie

Obraz5

 

Przewidywane efekty ekonomiczne projektu

 • Wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego rolnictwa.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa upraw w polskim rolnictwie a w efekcie - oszczędność i stabilność sektora rolniczego.
 • Rozwój niszowych do tej pory segmentów rynku i upraw o przeznaczeniu niespożywczym.
 • Zwiększenie samodzielności małych i średnich gospodarstw rolnych.
 • Korzyści dla trzech grup odbiorców:
  - Rolnik, doradca rolny – wzrost samodzielności, wzrost konkurencyjności, wyższy dochód
  - Hodowca – skrócenie cyklu hodowlanego o 4-5 lat; wyższy dochód
  - Naukowcy – skrócenie okresu badań, lepsze wykorzystanie środków przeznaczonych na  badania
Przewidywane efekty społeczne projektu

 • Zwiększenie obecności nowych technologii wśród polskich rolników
 • Transfer wiedzy
 • Bioróżnorodność i zachowanie polskiego dziedzictwa genowego
 • Poprawa jakości życia na wsi oraz wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego

Obraz6    Obraz7

 

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl