48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+
SKŁAD
KONSORCJUM
INFORMACJE
O PROJEKCIE
WYDARZENIA OPRACOWANIA
I PUBLIKACJE

 

     

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – lider projektu logo agrobank
Fundacja Kaleckiego
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

 

logotypy

 

 

LOGO CDR   Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  wraz z Oddziałami w Krakowie, Poznaniu,  Radomiu i Warszawie  jest państwową jednostką organizacyjną, podlegającą bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Centrum współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami branżowymi, placówkami naukowo-badawczymi oraz innymi organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. Celem realizowanych działań jest doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry doradczej oraz podniesienie i ujednolicenie standardów usług świadczonych przez doradców na rzecz rolników.

Doskonalimy kadrę doradztwa rolniczego, nauczycieli szkół rolniczych, przedstawicieli instytucji i organizacji rolniczych, samorządów terytorialnych, Lokalnych Grup Działania, rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, organizując szkolenia, seminaria, konferencje, konkursy i inne formy doskonalenia zawodowego

Tworzymy krajową sieć na rzecz innowacji w rolnictwie

Promujemy najnowsze osiągnięcia naukowe wspierające rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich

Informujemy o możliwościach i warunkach korzystania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej

Tworzymy systemy informacji i bazy danych:

 • doradców rolniczych, rolnośrodowiskowych i leśnych
 • ekspertów przyrodniczych
 • zagród edukacyjnych
 • publikacji tematycznych

Wydajemy materiały informacyjno-edukacyjne oraz kwartalnik Zagadnienia Doradztwa Rolniczego

Koordynujemy działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego

Nadajemy uprawnienia doradcy rolniczego, doradcy rolnośrodowiskowego i eksperta przyrodniczego

Prowadzimy Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa (CDR O/Radom), w którym szkolimy doradców i rolników.

Działamy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie:

 • wspierania pozarolniczych form aktywności gospodarczej rolników i ich rodzin,
 • dziedzictwa kulturowego wsi
 • wsparcia turystyki wiejskiej
 • wiejskiego gospodarstwa domowego

Organizujemy:

 • Ogólnopolski konkursu „Sposób na Sukces”, promujący przedsiębiorczość na obszarach wiejskich,
 • Ogólnopolski konkurs „ Najlepsze gospodarstwo ekologiczne”
 • Rolniczy Festiwal Nauki
 • Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne
 • Ogólnopolski konkurs „Najlepsze wydawnictwo ośrodków doradztwa rolniczego”

Realizujemy zadania jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Posiadamy nowoczesną bazę szkoleniową i hotelową we wszystkich jednostkach.

 
FK logo  Fundacja Kaleckiego

Misja

 • Fundacja Kaleckiego jest niezależnym think tankiem założonym w 2014 roku w Warszawie.
 • Naszym celem jest tworzenie propozycji polityk publicznych wspierających zrównoważony rozwój gospodarczy, zmniejszanie nierówności społeczno-ekonomicznych oraz poprawę jakości usług publicznych i instytucji rynku pracy. Analizujemy procesy gospodarcze w duchu koncepcji heterodoksyjnych, takich jak ekonomia kaleckiańska, postkeynesowska i instytucjonalna. Jednocześnie kładziemy nacisk na badania empiryczne, uzupełniając metody nauk ekonomicznych metodologią socjologiczną, historyczną i prawną.
 • Pragniemy wzmacniać społeczeństwo obywatelskie oraz proponować działania na rzecz rozwoju społecznego, wychodząc z założenia, że dobrobyt nie powinien być rozumiany wyłącznie w kategoriach rosnących wskaźników ekonomicznych, lecz również uwzględniać poprawę jakości życia jego mieszkańców.
 • Prowadzimy projekty badawcze, opracowujemy analizy, organizujemy konferencje i seminaria. Budujemy środowisko ekspertów i praktyków połączonych wspólną perspektywą badawczą. Zapraszamy do współpracy i udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach.
 • W naszym polu zainteresowań znajdują się zagadnienia takie jak mechanizmy rynku pracy, polityka społeczna, ekonomia polityczna, wpływ regulacji na rozwój gospodarczy czy nierówności społeczno-ekonomiczne.
 • Teorie Kaleckiego lepiej niż ujęcia głównego nurtu ekonomii tłumaczą zjawiska i procesy zachodzące w światowej gospodarce, takie jakie nierówności społeczne, kryzysy finansowe, czy prekaryzacja rynku pracy.

Patron

 • Michał Kalecki stworzył teorie ekonomiczne, które stały się fundamentem powojennego rozwoju społeczno-gospodarczego. w krajach kapitalistycznych. Był prekursorem zasady efektywnego popytu, teorii cyklu koniunkturalnego i zwolennikiem nadrzędnej roli inwestycji nad oszczędnościami w kształtowaniu wzrostu gospodarczego. Jako jeden z pierwszych dowodził konieczności prowadzenia aktywnej polityki przez państwo w celu ograniczenia wahań koniunktury, łagodzenia niedoskonałości wolnego rynku i walki z bezrobociem. Jego badania były ściśle związane z pracami Johna M. Keynesa, z którym współpracował w czasie pobytu w Wielkiej Brytanii.
 • Pomimo że jest uznawany za jednego z najwybitniejszych ekonomistów XX w., jego obecność w polskich dyskusjach o gospodarce była jak dotąd ograniczona. Sądzimy, że analizy Kaleckiego dotyczące gospodarki kapitalistycznej, uwzględniające specyfikę krajów rozwijających się, mogą być pomocne dla kształtowania polityki gospodarczej Polski, szczególnie w okresie niepewności wywołanej globalnym kryzysem finansowym.
 

IHAR logo   Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy został utworzony w 1951 r. jako placówka naukowa, do prowadzenia badań w zakresie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, technologii uprawy roślin oleistych, korzeniowych i ziemniaka oraz prac wdrożeniowych, upowszechnieniowych, normalizacyjnych i unifikacyjnych.

Zakres działania Instytutu obejmuje w szczególności rozwijanie teorii i metodologii badań, oraz opracowywanie analiz i ocen stanu rozwoju w dziedzinach nauk objętych działalnością statutową.

Przedmiotem działalności Instytutu są badania w zakresie:

 • genetycznych podstaw hodowli roślin uprawnych,
 • zastosowania metod biotechnologii w hodowli roślin uprawnych,
 • fizjologiczno-biochemicznych uwarunkowań wysokiej produktywności roślin uprawnych,
 • agrotechniki nasiennej oraz kompleksowej technologii produkcji wybranych gatunków roślin,
 • technologii i techniki przechowalnictwa oraz zachowania jakości ziemniaków w czasie przechowywania,
 • nasiennictwa i nasionoznawstwa roślin uprawnych.
 • monitorowania i opiniowania zakresu produkcji i importu transgenicznych odmian roślin uprawnych (GMO).
 • monitorowania dla potrzeb hodowli odpornościowej występowania w kraju gospodarczo ważnych patotypów, ras patogenów i szkodników rolniczych roślin uprawnych, w tym patogenów kwarantannowych - głównie patogenów ziemniaka.
 • gromadzenia i utrzymywania w stanie żywym zasobów genowych roślin użytkowych i ich patogenów.
 • ulepszania roślin dla zrównoważonych AgroEkoSystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe (program wieloletni).

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB) prowadzi działalność w sześciu ośrodkach naukowych: Radzikowie, Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie, Młochowie i Poznaniu. W skład Instytutu wchodzi także sześć Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin działających w różnych rejonach kraju. Z Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin od 2000 roku zostało utworzonych pięć jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W 2016 r. IHAR-PIB zatrudnia 507 osób, w tym w jednostkach naukowych 365 osoby, a w Zakładach Doświadczalnych 142 osoby.

 

PCSS logo   Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN działa od 1993 roku z misją: „Integracja i rozwój infrastruktury informatycznej nauki”. Jest liderem wprowadzania innowacyjnych technologii sieciowych w krajowej naukowej sieci POL-34/155/622, obecnie w sieci PIONIER - Polski Internet Optyczny.

Działalność PCSS jest wielopłaszczyznowa i obejmuje funkcje:

 • dostawcy mocy obliczeniowej i systemów archiwizacji,
 • dostawcy Internetu i usług sieciowych na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym,
 • centrum badawczo-rozwojowego w zakresie sieci komputerowych nowych generacji, nowoczesnych aplikacji, portali oraz obliczeń równoległych i rozproszonych a także bezpieczeństwa systemów i sieci,
 • jednostki integrującej i wdrażającej wyniki prac naukowych, tj. rozwijającej usługi przeznaczone dla administracji publicznej, medycyny, oświaty oraz sfery społecznej,
 • ośrodka obliczeń komputerowych w środowisku metakomputera,
 • centrum promocyjnego w zakresie nowoczesnej struktury informatycznej: sieciowej i obliczeniowej.


Ponadto jest:


W tych ramach Centrum dostarcza całemu środowisku następujących usług:

 • obliczenia dużej mocy,
 • usługi komunikacyjne (poczta elektroniczna, telekonferencje, WWW, NEWS, itp.),
 • archiwizacja plików,
 • regionalne bazy danych (biblioteczne oraz informacji naukowej),
 • usługi specjalizowane (laboratoria multimedialne w zakresie wizualizacji i animacji),
 • dystrybucja i serwis oprogramowania.

Centrum Komputerów Dużej Mocy działające w ramach PCSS:

 • udostępnia moc obliczeniową, przestrzeń dyskową i systemy archiwizacji dla nauki, biznesu i instytucji publicznych, notowany na liście najszybszych instalacji obliczeniowych na świecie TOP500,
 • zasoby obliczeniowe obejmują systemy z pamięcią współdzieloną i rozproszoną o różnych architekturach (wektorowo-równoległe, wieloprocesorowe SMP oraz klastry) połączonych szybkimi sieciami lokalnymi (InfiniBand, Gigabit Ethernet oraz FastEthernet),
 • łączna moc obliczeniowa 1,7 Pflops, pamięć operacyjna 150 TB, przestrzeń dyskowa 7,5 PB i pamięć masowa 47 PB.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl