48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

 

logo agrobank

 

Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowyc
oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski
poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów
w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego


 

SKŁAD
KONSORCJUM
INFORMACJE
O PROJEKCIE
WYDARZENIA OPRACOWANIA
I PUBLIKACJE

 

 

 

 

SKŁAD
KONSORCJUM
INFORMACJE
O PROJEKCIE
WYDARZENIA OPRACOWANIA
I PUBLIKACJE

 

 Wydarzenia

 

27 stycznia 2020 r - Spotkanie eDWIN &Agrobank - digitalizacja sektora rolno-żywnościowego
w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu z inicjatywy Konsorcjum Agrobank odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami Konsorcjum eDWIN.

eDWIN - Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin, przewidzianego do finansowania w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Agrobank - Bioinformatyczny systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego.

Projekty Edwin i Agrobank spotykają się na wielu płaszczyznach. Projekt Edwin wykazuje ogromny potencjał w dotarciu do dużej liczby rolników a jego modułowa konstrukcja platformy umożliwi w przyszłości połączenie z projektem Agrobank. Dane o gospodarstwie wprowadzane przez rolników/doradców do jednej zintegrowanej aplikacji/platformy usprawnią korzystanie z obu platform.

Elementy tworzone na obu platformach mają formę modułów, co pozwoli na ich połączenie. Dzięki takiemu rozwiązaniu rolnicy i doradcy będą mogli w łatwy i dostępny sposób korzystać z wyników obu projektów.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że stworzenie spójnego narzędzia informatycznego dla rolnika i doradcy znacznie ułatwi pracę w gospodarstwie i wpłynie na podejmowanie decyzji co do doboru odmiany, uprawy, nawożenia a także ochrony roślin przy wykorzystaniu systemu monitoringu.

Oba Konsorcja postanowiły, że istotne dla przyszłej współpracy jest organizowanie spotkań informujących o postępie prac i uzyskanych rezultatach. Kolejne spotkanie planowane jest na 24 marca 2020 r.

27 stycznia 2020 r.
w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie na temat „Uprawa roślin dla zachowania bioróżnorodności i pozyskiwanych z banku genów”.

Uczestnicy z ośrodków doradztwa rolniczego zapoznali się z historycznymi odmianami roślin pastewnych i warzywnych.

Na szkoleniu Pan prof. Jerzy Czembor z IHAR-PIB zaprezentował założenia i cele realizowanego projektu Agrobank, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Celem Projektu Agrobank jest opracowanie, wdrożenie i rozpowszechnienie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi. System będzie skierowany i szeroko promowany wśród określonych grup odbiorców w tym rolników, hodowców, doradców oraz pracowników naukowo- badawczych a jego użytkowanie będzie wzmacniać kapitał społeczny.

Link do szkolenia

26 czerwca 2019 r.
odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kolejne spotkanie Zespołu ds. Biogospodarki, działającego w ramach Porozumienia Rolniczego, prowadzone przez Pana Adama Stępnia oraz Pana Dariusza Nowaka

Program spotkania
11.00-11.15 Otwarcie spotkania - Pan Adam Stępień –przewodniczący Zespołu
11.15-11.30 Przegląd tematów badawczych realizowanych przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie w zakresie biogospodarki
11.30-11.50 Przegląd tematów badawczych realizowanych przez Instytut Zootechniki w Balicach w zakresie biogospodarki dr. Wojciech Krawczyk Zakład Systemów i Środowiska Produkcji IZ
11.50-12.10 Przegląd tematów badawczych realizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski- Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych (CBEO) Prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski
12.10-12.30 Agrobank Platforma bioinformatyczna i strategia zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych – dla świadczenia usług doradztwa rolniczego. Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor Samodzielna Pracownia Biologii Stosowanej IHAR
12.30-12.45 Reasumpcja dotychczasowych ustaleń i propozycja organizacji dalszych szczegółowych prac Zespołu – Adam Stępień
12.45-14.00 Dyskusja

Prezentacje i dyskusja były bardzo merytoryczne. Spotkanie było prowadzone sprawnie i osiągnięto porozumienie co do 3 głównych zagadnień do dalszych prac Zespołu:
- Efektywność rolnictwa
- Innowacyjne produkty
- Energia odnawialna

Następne spotkanie Zespołu odbędzie się we wrześniu br.

1   2   3

18 czerwca 2019 r.
odbyło się spotkanie letnie hodowców jęczmienia ozimego i jarego w Bąkowie, Oddziale Spółki "Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR". Spotkanie było bardzo interesujące - zarówno przekazane informacje dot. prac hodowlanych jęczmienia, Oddziału Bąków HR Smolice, projektu AGROBANK oraz dyskusja. Uczestnicy mieli okazję do lustracji doświadczeń jęczmienia jarego i ozimego.

 1  4  2  3

1-2 marca 2019 r.
Przedstawiciele IHAR-PIB wzięli udział w Europejskim Forum Rolniczym w Jasionce. W czasie Forum zorganizowano wiele debat i obrad poruszających aktualne problemy rolnictwa oraz perspektywy dla rolnictwa w Unii Europejskiej. Forum towarzyszyły wystawy prezentujące nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa. W sobotę 2 marca z uczestnikami Europejskiego Forum Rolniczego spotkali się Premier Mateusz Morawiecki, komisarz Phil Hogan oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy uczestniczyli w Debacie dotyczącej polityki zrównoważonego rozwoju jako szansy dla polskich obszarów wiejskich.

Stoisko IHAR-PIB odwiedziło wielu gości, między innymi: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ardanowski; dr Czesław Siekierski - poseł do Parlamentu Europejskiego; senator Jerzy Chróścikowski - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszard Zarudzki - Podsekretarz Stanu w MRiRW; Władysław Kosiniak-Kamysz - prezes PSL oraz Katarzyna Boczek - Zastępca Dyrektora CDR w Brwinowie.

1   2

 

 

SKŁAD
KONSORCJUM
INFORMACJE
O PROJEKCIE
WYDARZENIA OPRACOWANIA
I PUBLIKACJE

 

W dniu 10 czerwca 2019 roku, w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, odbyła się konferencja pt. „Ocena sytuacji rynku zbożowego w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych”. Było to IV spotkanie z cyklu Nauka Doradztwu Rolniczemu. Konferencja zorganizowana została przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych oraz Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie. Patronat nad konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który uczestniczył w konferencji.

Na konferencji profesor Jerzy Czembor z IHAR – PIB w Radzikowie przedstawił założenia projektu „Agrobank”, którego celem jest stworzenie platformy bioinformatycznej i strategii zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych dla świadczenia usług doradztwa rolniczego.

Link do prezentacji

 

 

 

 

 

 

SKŁAD
KONSORCJUM
INFORMACJE
O PROJEKCIE
WYDARZENIA OPRACOWANIA
I PUBLIKACJE

 

     

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – lider projektu logo agrobank
Fundacja Kaleckiego
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

 

logotypy

 

 

LOGO CDR   Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  wraz z Oddziałami w Krakowie, Poznaniu,  Radomiu i Warszawie  jest państwową jednostką organizacyjną, podlegającą bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Centrum współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami branżowymi, placówkami naukowo-badawczymi oraz innymi organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. Celem realizowanych działań jest doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry doradczej oraz podniesienie i ujednolicenie standardów usług świadczonych przez doradców na rzecz rolników.

Doskonalimy kadrę doradztwa rolniczego, nauczycieli szkół rolniczych, przedstawicieli instytucji i organizacji rolniczych, samorządów terytorialnych, Lokalnych Grup Działania, rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, organizując szkolenia, seminaria, konferencje, konkursy i inne formy doskonalenia zawodowego

Tworzymy krajową sieć na rzecz innowacji w rolnictwie

Promujemy najnowsze osiągnięcia naukowe wspierające rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich

Informujemy o możliwościach i warunkach korzystania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej

Tworzymy systemy informacji i bazy danych:

 • doradców rolniczych, rolnośrodowiskowych i leśnych
 • ekspertów przyrodniczych
 • zagród edukacyjnych
 • publikacji tematycznych

Wydajemy materiały informacyjno-edukacyjne oraz kwartalnik Zagadnienia Doradztwa Rolniczego

Koordynujemy działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego

Nadajemy uprawnienia doradcy rolniczego, doradcy rolnośrodowiskowego i eksperta przyrodniczego

Prowadzimy Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa (CDR O/Radom), w którym szkolimy doradców i rolników.

Działamy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie:

 • wspierania pozarolniczych form aktywności gospodarczej rolników i ich rodzin,
 • dziedzictwa kulturowego wsi
 • wsparcia turystyki wiejskiej
 • wiejskiego gospodarstwa domowego

Organizujemy:

 • Ogólnopolski konkursu „Sposób na Sukces”, promujący przedsiębiorczość na obszarach wiejskich,
 • Ogólnopolski konkurs „ Najlepsze gospodarstwo ekologiczne”
 • Rolniczy Festiwal Nauki
 • Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne
 • Ogólnopolski konkurs „Najlepsze wydawnictwo ośrodków doradztwa rolniczego”

Realizujemy zadania jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Posiadamy nowoczesną bazę szkoleniową i hotelową we wszystkich jednostkach.

 
FK logo  Fundacja Kaleckiego

Misja

 • Fundacja Kaleckiego jest niezależnym think tankiem założonym w 2014 roku w Warszawie.
 • Naszym celem jest tworzenie propozycji polityk publicznych wspierających zrównoważony rozwój gospodarczy, zmniejszanie nierówności społeczno-ekonomicznych oraz poprawę jakości usług publicznych i instytucji rynku pracy. Analizujemy procesy gospodarcze w duchu koncepcji heterodoksyjnych, takich jak ekonomia kaleckiańska, postkeynesowska i instytucjonalna. Jednocześnie kładziemy nacisk na badania empiryczne, uzupełniając metody nauk ekonomicznych metodologią socjologiczną, historyczną i prawną.
 • Pragniemy wzmacniać społeczeństwo obywatelskie oraz proponować działania na rzecz rozwoju społecznego, wychodząc z założenia, że dobrobyt nie powinien być rozumiany wyłącznie w kategoriach rosnących wskaźników ekonomicznych, lecz również uwzględniać poprawę jakości życia jego mieszkańców.
 • Prowadzimy projekty badawcze, opracowujemy analizy, organizujemy konferencje i seminaria. Budujemy środowisko ekspertów i praktyków połączonych wspólną perspektywą badawczą. Zapraszamy do współpracy i udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach.
 • W naszym polu zainteresowań znajdują się zagadnienia takie jak mechanizmy rynku pracy, polityka społeczna, ekonomia polityczna, wpływ regulacji na rozwój gospodarczy czy nierówności społeczno-ekonomiczne.
 • Teorie Kaleckiego lepiej niż ujęcia głównego nurtu ekonomii tłumaczą zjawiska i procesy zachodzące w światowej gospodarce, takie jakie nierówności społeczne, kryzysy finansowe, czy prekaryzacja rynku pracy.

Patron

 • Michał Kalecki stworzył teorie ekonomiczne, które stały się fundamentem powojennego rozwoju społeczno-gospodarczego. w krajach kapitalistycznych. Był prekursorem zasady efektywnego popytu, teorii cyklu koniunkturalnego i zwolennikiem nadrzędnej roli inwestycji nad oszczędnościami w kształtowaniu wzrostu gospodarczego. Jako jeden z pierwszych dowodził konieczności prowadzenia aktywnej polityki przez państwo w celu ograniczenia wahań koniunktury, łagodzenia niedoskonałości wolnego rynku i walki z bezrobociem. Jego badania były ściśle związane z pracami Johna M. Keynesa, z którym współpracował w czasie pobytu w Wielkiej Brytanii.
 • Pomimo że jest uznawany za jednego z najwybitniejszych ekonomistów XX w., jego obecność w polskich dyskusjach o gospodarce była jak dotąd ograniczona. Sądzimy, że analizy Kaleckiego dotyczące gospodarki kapitalistycznej, uwzględniające specyfikę krajów rozwijających się, mogą być pomocne dla kształtowania polityki gospodarczej Polski, szczególnie w okresie niepewności wywołanej globalnym kryzysem finansowym.
 

IHAR logo   Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy został utworzony w 1951 r. jako placówka naukowa, do prowadzenia badań w zakresie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, technologii uprawy roślin oleistych, korzeniowych i ziemniaka oraz prac wdrożeniowych, upowszechnieniowych, normalizacyjnych i unifikacyjnych.

Zakres działania Instytutu obejmuje w szczególności rozwijanie teorii i metodologii badań, oraz opracowywanie analiz i ocen stanu rozwoju w dziedzinach nauk objętych działalnością statutową.

Przedmiotem działalności Instytutu są badania w zakresie:

 • genetycznych podstaw hodowli roślin uprawnych,
 • zastosowania metod biotechnologii w hodowli roślin uprawnych,
 • fizjologiczno-biochemicznych uwarunkowań wysokiej produktywności roślin uprawnych,
 • agrotechniki nasiennej oraz kompleksowej technologii produkcji wybranych gatunków roślin,
 • technologii i techniki przechowalnictwa oraz zachowania jakości ziemniaków w czasie przechowywania,
 • nasiennictwa i nasionoznawstwa roślin uprawnych.
 • monitorowania i opiniowania zakresu produkcji i importu transgenicznych odmian roślin uprawnych (GMO).
 • monitorowania dla potrzeb hodowli odpornościowej występowania w kraju gospodarczo ważnych patotypów, ras patogenów i szkodników rolniczych roślin uprawnych, w tym patogenów kwarantannowych - głównie patogenów ziemniaka.
 • gromadzenia i utrzymywania w stanie żywym zasobów genowych roślin użytkowych i ich patogenów.
 • ulepszania roślin dla zrównoważonych AgroEkoSystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe (program wieloletni).

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB) prowadzi działalność w sześciu ośrodkach naukowych: Radzikowie, Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie, Młochowie i Poznaniu. W skład Instytutu wchodzi także sześć Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin działających w różnych rejonach kraju. Z Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin od 2000 roku zostało utworzonych pięć jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W 2016 r. IHAR-PIB zatrudnia 507 osób, w tym w jednostkach naukowych 365 osoby, a w Zakładach Doświadczalnych 142 osoby.

 

PCSS logo   Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN działa od 1993 roku z misją: „Integracja i rozwój infrastruktury informatycznej nauki”. Jest liderem wprowadzania innowacyjnych technologii sieciowych w krajowej naukowej sieci POL-34/155/622, obecnie w sieci PIONIER - Polski Internet Optyczny.

Działalność PCSS jest wielopłaszczyznowa i obejmuje funkcje:

 • dostawcy mocy obliczeniowej i systemów archiwizacji,
 • dostawcy Internetu i usług sieciowych na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym,
 • centrum badawczo-rozwojowego w zakresie sieci komputerowych nowych generacji, nowoczesnych aplikacji, portali oraz obliczeń równoległych i rozproszonych a także bezpieczeństwa systemów i sieci,
 • jednostki integrującej i wdrażającej wyniki prac naukowych, tj. rozwijającej usługi przeznaczone dla administracji publicznej, medycyny, oświaty oraz sfery społecznej,
 • ośrodka obliczeń komputerowych w środowisku metakomputera,
 • centrum promocyjnego w zakresie nowoczesnej struktury informatycznej: sieciowej i obliczeniowej.


Ponadto jest:


W tych ramach Centrum dostarcza całemu środowisku następujących usług:

 • obliczenia dużej mocy,
 • usługi komunikacyjne (poczta elektroniczna, telekonferencje, WWW, NEWS, itp.),
 • archiwizacja plików,
 • regionalne bazy danych (biblioteczne oraz informacji naukowej),
 • usługi specjalizowane (laboratoria multimedialne w zakresie wizualizacji i animacji),
 • dystrybucja i serwis oprogramowania.

Centrum Komputerów Dużej Mocy działające w ramach PCSS:

 • udostępnia moc obliczeniową, przestrzeń dyskową i systemy archiwizacji dla nauki, biznesu i instytucji publicznych, notowany na liście najszybszych instalacji obliczeniowych na świecie TOP500,
 • zasoby obliczeniowe obejmują systemy z pamięcią współdzieloną i rozproszoną o różnych architekturach (wektorowo-równoległe, wieloprocesorowe SMP oraz klastry) połączonych szybkimi sieciami lokalnymi (InfiniBand, Gigabit Ethernet oraz FastEthernet),
 • łączna moc obliczeniowa 1,7 Pflops, pamięć operacyjna 150 TB, przestrzeń dyskowa 7,5 PB i pamięć masowa 47 PB.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKŁAD
KONSORCJUM
INFORMACJE
O PROJEKCIE
WYDARZENIA OPRACOWANIA
I PUBLIKACJE

 

 
Informacje o projekcie
 

Długość trwania projektu 36 miesięcy logo agrobank
Faza Badawcza 18 miesięcy
Faza Wdrożeniowa 18 miesięcy
Wartość projektu 9 850 463 zł

 Kierownik: Katarzyna Boczek, CDR
Kierownik B + R: Prof. Jerzy H. Czembor, IHAR-PIB

 

 
Cele projektu
CEL OGÓLNY PROJEKTU - Rozwój nowoczesnego sektora rolno-spożywczego w Polsce poprzez usprawnianie procesu transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej Obraz1
CEL PRAKTYCZNY PROJEKTU - Opracowanie i wdrożenie „Strategii procesu transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej w Polsce do 2028 roku

CEL PRAKTYCZNY PROJEKTU – Opracowanie, wdrożenie i rozpowszechnienie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi.


System będzie skierowany i szeroko promowany wśród wielu grup społecznych, w tym rolników, a jego użytkowanie będzie wzmacniać kapitał społeczny

     

 
Zadania przewidziane w projekcie – faza badawcza

Przeprowadzenie badań:

 • podstawowych, dotyczących dokonania charakterystyki i oceny zasobów genowych roślin użytkowych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności
 • stosowanych, dotyczących warunków przyrodniczych istotnych z punktu widzenia roślin użytkowych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności
 • stosowanych, dotyczących ustalenia rodzaju danych ekonomicznych i społecznych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności
 • opracowanie szczegółowych założeń funkcjonowania bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności

 

 

logo agrobank

Zadania przewidziane w projekcie - faza wdrożeniowa
 • Opracowanie procedur oraz stosownych regulacji prawnych związanych z wykorzystaniem bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych

 • Organizowanie krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych pozwalających zebrać informacje na temat funkcjonujących dobrych praktyk

 • Prowadzenie kampanii społecznych oraz organizowanie wydarzeń o charakterze medialnym mające na celu przekonanie opinii publicznej do proponowanych rozwiązań
 Obraz2

 

  Działania w projekcie

Charakterystyka i ocena zasobów genowych roślin użytkowych:

 • Charakterystyka fenotypowa zróżnicowanych zasobów genowych roślin rolniczych z uwzględnieniem wielu ważnych gospodarczo cech (stare odmiany / współczesne odmiany),

 • Stworzenie Banku DNA - biblioteki całych genomów DNA gatunków roślin rolniczych, które zawierać będą informację genetyczną o przypisanych do nich ważnych gospodarczo cechach fenotypowych

Obraz3

 

Platforma integracji oraz udostępniania danych

 • Repozytorium integrujące dane związane z bioróżnorodnością na bazie informacji gromadzonych przez IHAR
 • Integracja danych pochodzących z różnych źródeł

- System zarządzania procesem przechowywania
- System fenotypowania
- Analizy genomiczne

 • Udostępniania danych poprzez zunifikowane interfejsy

System zarządzania procesem przechowalniczym

 • Wspomaganie procesu przechowywania nasion w banku genów przy użyciu nowoczesnych technologii IT
 • Automatyzacja procesu gromadzenia danych na potrzeby repozytorium

Personalizowane aplikacje dla różnych grup użytkowników

 
 

Strategia procesu transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej w Polsce do 2028 roku

Faza badawcza (badania społeczne i ekonomiczne):

 • Diagnoza społecznych i ekonomicznych uwarunkowań rozwoju rolnictwa opartego o narodowe zasoby genowe oraz barier funkcjonowania systemu, zasobów pomocnych przy wdrażaniu i upowszechnianiu systemu, makroekonomicznego kontekstu funkcjonowania systemu

Cele strategii:

 • Rekomendacje w zakresie zniwelowania barier transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej
 • Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego rolnictwa
 • Rozwój niszowych do tej pory segmentów rynku i upraw o przeznaczeniu spożywczym
 
 

- Szkolenia dla grup odbiorców
- Filmy dydaktyczne
- Zakładanie demonstracji we wszystkich województwach
- Wywiady telewizyjne i radiowe
- Artykuły w gazetach i na stronach internetowych
- Podstrona na stronie www CDR w Brwinowie

Obraz5

 

Przewidywane efekty ekonomiczne projektu

 • Wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego rolnictwa.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa upraw w polskim rolnictwie a w efekcie - oszczędność i stabilność sektora rolniczego.
 • Rozwój niszowych do tej pory segmentów rynku i upraw o przeznaczeniu niespożywczym.
 • Zwiększenie samodzielności małych i średnich gospodarstw rolnych.
 • Korzyści dla trzech grup odbiorców:
  - Rolnik, doradca rolny – wzrost samodzielności, wzrost konkurencyjności, wyższy dochód
  - Hodowca – skrócenie cyklu hodowlanego o 4-5 lat; wyższy dochód
  - Naukowcy – skrócenie okresu badań, lepsze wykorzystanie środków przeznaczonych na  badania
Przewidywane efekty społeczne projektu

 • Zwiększenie obecności nowych technologii wśród polskich rolników
 • Transfer wiedzy
 • Bioróżnorodność i zachowanie polskiego dziedzictwa genowego
 • Poprawa jakości życia na wsi oraz wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego

Obraz6    Obraz7

 

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl