2016 METODY OCHRONY W INTEGROWANEJ OCHRONIE ROSLIN MINIAutorzy: publikacja pod redakcją prof. dr hab. Stefana Pruszyńskiego
W publikacji kompleksowo przedstawiono zagadnienia integrowanej ochrony roślin z podziałem na poszczególne metody ochrony możliwe do zastosowane w integrowanej ochronie roślin uprawnych w świetle obowiązujących przepisów. Autorzy podkreślają, że prowadzenie ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony nakłada na producenta rolnego obowiązek przestrzegania ustalonych zasad. Wskazują na konieczność prowadzenia określonych działań, które obejmują: stworzenie optymalnych warunków dla wzrostu roślin oraz zapobieganie pojawowi i rozmnażaniu się organizmów szkodliwych; dokonanie analizy stanu upraw i podjęcie decyzji o potrzebie działań interwencyjnych oraz przeprowadzenie zabiegów interwencyjnych w celu ograniczenia lub zapobiegnięcia wzrostowi nasilenia  organizmu szkodliwego.
Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2016 WYBRANE ASPEKTY PRAWA BUDOWLANEGO miniAutorzy: Zygmunt Bilski, Iwona Kajdan-Zysnarska, Danuta Nowak
W niniejszym opracowaniu przedstawiono wymagania formalno-prawne związane z inwestycjami budowlanymi w gospodarstwie rolnym oraz wymagania techniczne i technologiczne dotyczące budynków i budowli rolniczych oraz ich usytuowanie względem: siebie w gospodarstwie, granic działki, a także zabudowań na działce sąsiedniej. Opisano poszczególne etapy postępowania administracyjnego przed rozpoczęciem inwestycji i po jej zakończeniu. Omówiono zasady w zależności od rodzaju inwestycji ubiegania się o pozwolenie na budowę bądź dokonania zgłoszenia planowanej inwestycji odpowiednim władzom, aż do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego. Publikacja zawiera słowniczek podstawowych pojęć w zakresie prawa budowlanego oraz przykładowe wzory dokumentów. Stan prawny na dzień 31.12.2016 r.
Pobierz...
Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2016 PRAKTYCZNE ZASADY KOZYSTANIA Z WYNIKOW BADAN CustomOpracowanie: Tomasz Stachowicz

W publikacji (broszurze) zamieszono informacje odnośnie postępu hodowlanego dzięki któremu są wprowadzane do praktyki rolniczej nowe, stale ulepszane  odmiany roślin uprawnych. Zamieszczono, jakie są prowadzone badania odmianowe i gdzie szukać wyników tych badań. Przedstawiono na przykładzie, jakie informacje można tam uzyskać i jak można je wykorzystać wybierając odmianę do siewu. Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00, fax 48 365 49 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2016 BIOROZNORODNOSC A DZIALANIE ROLNO SRODOWISKOWO KLIMATYCZNEAutor: Barbara Sazońska

Zamieszczona publikacja ma na celu upowszechnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu wdrażania w gospodarstwach rolnych Pakietu 3. Sady tradycyjne i Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie w ramach PROW 2014-2020. Zainteresowanie starymi odmianami wzrasta obecnie ze względu na wykorzystywanie ich do produkcji wyspecjalizowanych produktów lokalnych, pozwalających na urozmaicenie diety człowieka.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00, fax 48 365 49 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2016 08 16 OKLADKA A4 Energet miniat 1 300 Autor: Zdzisław Ginalski

Energetyka prosumencka  to wytwarzanie energii elektrycznej na małą skalę, przede wszystkim przy użyciu technologii niskoemisyjnych lub opartych na odnawialnych źródłach energii. Podmioty inwestujące w mikroinstalacje na własny użytek stają się prosumentami– odbiorcami i producentami energii elektrycznej jednocześnie. Generowanie energii służy przede wszystkim zaspokojeniu własnych potrzeb, a jej ewentualne nadwyżki mogą zostać sprzedane (w polskich warunkach oddane) do sieci.
Broszura zawiera informacje na temat – kto może być prosumentem, jakie są trendy w rozwoju energetyki, technologie energetyki prosumenckiej, programy wsparcia rozwoju OZE w nowym okresie programowania 2014-2020.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00, fax 48 365 49 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2016 SPRZEDAZ BEZPOSREDNIA NIEPRZETWORZONYCH PRODUKTOW ZWIERZECYCH Z GOSPODARSTWA ROLNEGO PRZEPISY REGULUJACE 1 250 Autor: Barbara Sałata

W opracowaniu autorka omówiła m.in. podstawowe zasady i wymagania prawa żywnościowego obowiązujące producentów żywności, wymagania weterynaryjne jakie powinny być spełnione przy produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego z podziałem na poszczególne grupy produktów, wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej.

Pobierz …

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2016 EKOLOGIA I OCHRONA SRODOWISKA W PROGRAMACH ZAGROD EDUKACYJNYCH

1 150

Zamieszczona publikacja ma na celu upowszechnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu świadomości ekologicznej, ukazanie dobrych praktyk odnoszących się do ochrony środowiska jak również przedstawienie odpowiednich rozwiązań dla gospodarstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Publikacja odnosi się do jednego z celów edukacyjnych Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych – świadomość ekologiczna i konsumencka.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2015 KONKURENCYJNI PRZEZ EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE

Materiały z XI Dni Przedsiębiorcy Rolnego które odbyły się w dniach 25-26.02.2015r. organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego i DLG pod patronatem MRiRW. Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji. Produkcja żywności w Polsce jest dużo większa aniżeli konsumpcja na rynku krajowym. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej systematycznie zwiększa się eksport produktów rolnych oraz ich udział w handlu zagranicznym. W 2013 roku wartość eksportu produktów rolnych wyniosła 19,96 mld Euro a w 2014 roku pomimo kłopotów w handlu zagranicznym, wartość ta (w opinii ekspertów) nie powinna ulec istotnej zmianie. Rozwijać rolnictwo, tym samym towarowe gospodarstwa, oznacza w tej sytuacji zwiększanie sprzedaży także na rynkach zewnętrznych, konkurowanie ceną i jakością z najlepszymi producentami w Europie, a dla wielu produktów również w świecie. Obniżka cen produktów rolnych nie może się jednak wiązać z długotrwałym spadkiem rentowności prowadzonej działalności a tym samym dochodów rolników niezbędnych do prowadzenia i rozwoju własnych gospodarstw.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2015 WDRAZANIE NOWOSCI ROLNICZYCHPrzedmiotowa publikacja, w swym rozwinięciu, podzielona została na trzy części. Część pierwsza zawiera autorską propozycję w zakresie ogólnych wymogów, do jakich należy się stosować przy konstruowaniu instrukcji wdrożeniowych. Część druga - opracowany, zgodnie z wcześniej podanymi wymogami, przykład instrukcji wdrożeniowej. Część trzecia - wzory formularzy dokumentów w oparciu o które zaleca się weryfikować proces wdrażania nowości rolniczych oraz dokonywać ich walidacji. Ponadto w pracy tej uporządkowano podstawowy aparat pojęciowy dotyczący wybranego procesu innowacyjnego, jakim jest proces powstawania innowacji rolniczych. Zwrócono też uwagę na niesprzyjające okoliczności dla realizacji przez naukę fazy wdrażania nowości rolniczych, wywołane istniejącym obecnie systemem oceny parametrycznej jednostek naukowych, który zdaniem autora należy niezwłocznie zmienić. Publikacja kierowana jest przede wszystkim do jednostek sfery B+R, oraz doradztwa rolniczego.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2015 INTEGROWANA OCHRONA ROSLIN W ZWALCZANIU SZKODNIKOW ROSLIN UPRAWNYCHW opracowaniu autorzy omówili zasady integrowanej ochrony roślin w świetle obowiązujących przepisów unijnych i krajowych. Opisano metody obserwacji występowania i liczebności owadów szkodliwych w uprawie roślin rolniczych, tj.: tzw. metody żółtych naczyń, tzw. czerpakowanie, zastosowanie tablic lepowych, pułapek feromonowych, świetlnych, czy odkrywek glebowych. Prowadzenie monitoringu jest ważnym elementem ochrony roślin pomocnym przy podejmowaniu decyzji o konieczności wykonania zabiegu. Szczegółowe zalecenia integrowanej ochrony roślin w zwalczaniu szkodników przedstawiono na przykładzie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2014 WARUNKI PROWADZENIA MALEJ PASIEKI PSZCZELEJ I SPRZEDAZ BEZPOSREDNIA PRODUKTOWW opracowaniu zostały przedstawione wymagania formalno-prawne rejestracji pasieki oraz sprzedaży bezpośredniej produktów z gospodarstwa, a także wymagania weterynaryjne, jakie należy spełniać przy produkcji, sprzedaży i przechowywaniu produktów pszczelich. Omówiono również zagadnienia dotyczące lokalizacji pasieczyska, gospodarki wędrownej, wyposażenia pasieki i pracowni pasiecznej oraz wskazówki, jakie warto brać pod uwagę przed zakupem pszczół. Przy planowaniu i wykonywaniu poszczególnych czynności w pasiece niezbędna jest wiedza o aktualnej sytuacji w rodzinach pszczelich, jak i znajomość bazy pożytkowej. W opracowaniu opisano ważniejsze zabiegi profilaktyczne wpływające na zdrowie i siłę rodzin oraz choroby powszechnie występujące u pszczół z uwzględnieniem metod ich zwalczania. Ponadto, publikacja zawiera słowniczek podstawowych pojęć stosowanych w pszczelarstwie.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2015 ORGANIZACJA PRODUKCJI TRZODY CHLEWNEJ STEROWANIE ROZRODEMW opracowaniu autor omówił zagadnienia dotyczące organizacji produkcji w nowoczesnej technologii chowu i hodowli trzody chlewnej w oparciu o zsynchronizowane grupy loch. Zmiana na system grupowy wymaga: określenia rytmu produkcji, wyliczenia na ile grup należy podzielić całe stado loch, ile loch ma przypadać na jedną grupę, określenia długości okresu karmienia oraz wyliczenia koniecznej ilości miejsc w poszczególnych sektorach chlewni. Rytm produkcji i jego parametry muszą uwzględniać możliwości stanowiskowe chlewni. Autor podkreślił, że w stadach podzielonych na grupy konieczna jest znajomość i zdolność posługiwania się instrumentami pozwalającymi na sterowanie procesami rozrodu tj.: cykle produkcji, synchronizacja rui, indukcja rui, indukcja owulacji, indukcja (synchronizacja) porodów.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2015 MONITOROWANIE I PROGNOZOWANIE CHOROB I SZKODNIKOW W UPRAWIE ROSLIN OKOPOWYCHCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu prezentuje publikację przeznaczoną dla doradców rolnych, a także rolników. Opracowanie pomocne jest w realizacji zasad integrowanej ochrony roślin. Publikacja stanowi swego rodzaju poradnik dotyczący sposobu obserwacji plantacji na obecność agrofagów charakterystycznych dla upraw buraka cukrowego i ziemniaka celem wybrania najbardziej optymalnego terminu wykonania zabiegu chemicznymi środkami ochrony roślin. Materiał został opracowany na podstawie wieloletnich badań i obserwacji prowadzonych w IOR-PIB. Zawiera opisy: metod służących identyfikacji chorób lub szkodników dla potrzeb prognozowania krótkoterminowego, metod i narzędzi do odławiania agrofagów, metod ograniczających występowanie agrofagów buraka cukrowego i ziemniaka, a także terminy ich zwalczania, progi ekonomicznej szkodliwości oraz ocenę ich szkodliwości.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2015 MONITOROWANIE I PROGNOZOWANIE CHOROB I SZKODNIKOW W UPRAWIE ZBOZ I KUKURYDZYCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu prezentuje publikację przeznaczoną dla doradców rolnych, a także rolników. Opracowanie pomocne jest w realizacji zasad integrowanej ochrony roślin. Publikacja stanowi swego rodzaju poradnik dotyczący sposobu obserwacji plantacji na obecność agrofagów charakterystycznych dla upraw zbóż i kukurydzy celem wybrania najbardziej optymalnego terminu przeprowadzenia zabiegu chemicznymi środkami ochrony roślin. Materiał został opracowany na podstawie wieloletnich badań i obserwacji prowadzonych w IOR-PIB. Zawiera opisy: metod służących identyfikacji patogena lub szkodnika dla potrzeb prognozowania krótkoterminowego, metod i narzędzi do odławiania agrofagów, metod ograniczających występowanie agrofagów zbóż i kukurydzy, a także terminy zwalczania, progi ekonomicznej szkodliwości i ocenę szkodliwości najważniejszych chorób i szkodników zbóż oraz kukurydzy.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2015 MONITOROWANIE I PROGNOZOWANIE CHOROB I SZKODNIKOW W UPRAWIE RZEPAKUCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu prezentuje publikację przeznaczoną dla doradców rolnych, a także rolników. Opracowanie pomocne jest w realizacji zasad integrowanej ochrony roślin. Publikacja stanowi swego rodzaju poradnik dotyczący sposobu obserwacji plantacji na obecność agrofagów charakterystycznych dla uprawy rzepaku celem wybrania najbardziej optymalnego terminu wykonania zabiegu chemicznymi środkami ochrony roślin. Materiał został opracowany na podstawie wieloletnich badań i obserwacji prowadzonych w IOR-PIB. Zawiera opisy między innymi: metod służących identyfikacji choroby lub szkodnika dla potrzeb prognozowania krótkoterminowego, metod i narzędzi do odławiania agrofagów, metod ograniczających występowanie agrofagów rzepaku, a także terminy ich zwalczania, progi ekonomicznej szkodliwości i ocenę ich szkodliwości.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2015 DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA I PRODUKCYJNA W GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM 1 350Publikacja na temat podstawowych zasad prawa żywnościowego, zanieczyszczenia surowców rolniczych i sposobaqch zapobiegania im w procesach produkcyjnych, kontroli jakości wody w produkcji rolniczej, zbiorowi, pakowaniu i magazynowaniu płodów rolniczych w kontekście higieny produkcji oraz pozostałych wymaganiiach związanych z produkcją bezpiecznej żywności w gospodarstwie rolnym. Opracowanie: Anna Litwinow

Pobierz …

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2015 WYNIKI BADAN NAUKOWYCH W PRODUKCJI ZWIERZECEJ I MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE

1 350

Publikacja na tematy takie jak: ocena kondycji (BCS), charakterystyka zaburzeń i chorób metabolicznych, pozyskiwanie prozdrowotnych, wysokiej jakości produktów owczych wykorzystując wpływ warunków genetycznych, biologicznych i środowiskowych, wybrane zagrożenia we współczesnym chowie kurcząt brojlerów , warunki utrzymania szynszyli w odniesieniu do najnowszej wiedzy i obowiązujących regulacji prawnych, aktualnie prowadzone badania nad doskonaleniem technologii produkcji ślimaków jadalnych w warunkach krajowej helikultury, czynniki wpływające na jakość mięsa wołowego, aktualne kierunki badań naukowych w IGiHZ PAN w Jastrzębcu w chowie i hodowli zwierząt, efektywność żywienia świń w systemie ekologicznym lub konwencjonalnym z uwzględnieniem bezpiecznych dodatków paszowych, wykorzystanie proekologicznych materiałów i dodatków paszowych w nowych systemach żywienia oraz ocena kondycji (BCS), jako narzędzie w zarządzaniu stadem bydła mlecznego.

Pobierz …

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2015 WYMAGANIA W ZAKRESIE ZNAKOWANIA PRODUKTOW SPOZYWCZYCH

1 350

Przepisy prawne, definicje mające zastosowanie w regulacjach prawnych w zakresie znakowania żywności, wymagania w zakresie znakowania produktów i grup produktów, odpowiedzialność podmiotu w zakresie znakowania żywności oraz nadzór i kontrola procesu. Autor: Barbara Sałata

Pobierz …

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2015 PRZEPISY PRAWNE REGULUJACE PROWADZENIE PRODUKCJI ZWIERZECEJ1 350

Przepisy prawne, rozporządzenia i przepisy ogólne dla produkcji bydła, świń, kur niosek i kurcząt, brojlerów, koni, owiec, kóz, indyków, gęsi, kaczek, strusi, przepiórek i perlic,  zwierząt futerkowych, jeleni i danieli. Opracowanie: Bożena Ginalska

Pobierz …

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2015 DZIALANIE ROLNO SRODOWISKOWO KLIMATYCZNE 1 150 Autor: Barbara Sazońska

Pobierz …

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70