2013 PAMIETNIKI AGROTURYSTYKI

1 250 Dzięki realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007 – 2013) zmienia się oblicze polskiej wsi. Jednym z jego rezultatów jest dynamiczny rozwój turystyki wiejskiej. Szereg działań zmierzających do poprawy jakości życia na wsi, pobudzania przedsiębiorczości i różnicowania wiejskiej gospodarki podejmowanych jest przez jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe jak również przez inne podmioty. By wesprzeć takie działania, został uruchomiony konkurs pn.: "Pamiętniki Agroturystyki" pozwalający na poszukiwanie elementów mogących promować obszary wiejskie, w tym turystykę wiejską i agroturystykę. Mamy nadzieję, iż niniejsza publikacja przysłuży się promocji regionów oraz upowszechnianiu ciekawych praktyk w tym obszarze. Niniejsza publikacja została ufundowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze środków przeznaczonych na realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012 -2013. Organizatorzy konkursu: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki


Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2013 BILANSOWANIE SKLADNIKOW NAWOZOWYCH I GOSPODAROWANIE NAWOZAMI NATURALNYMI A OCHRONA JAKOSCI WODY

1 250

W opracowaniu zaprezentowano stan zanieczyszczenia wód związkami azotu i fosforu ze źródeł rolniczych w Polsce - w świetle wymogów ich ochrony wynikających ze zobowiązań międzynarodowych, metodę bilansowania „u bramy gospodarstwa” składników nawozowych oraz problematykę przyjaznego dla środowiska gospodarowania nawozami naturalnymi. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy w powyższym zakresie, a przez to przyczynienie się do zmniejszeniu strat azotu i fosforu generowanych przez gospodarstwa rolne i do zmniejszenia zanieczyszczenia wody tymi składnikami. Publikacja jest adresowana zwłaszcza dla doradców rolnych i rolników. Ponadto może być użyteczna specjalistom z różnych instytucji (np. z RZGW, samorządów) realizujących zadania związane z ochroną jakości wody w aspekcie działalności rolniczej oraz wszystkim zainteresowanych tą tematyką.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2013 ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

1 150

W publikacji przedstawiono: możliwości wdrożenia odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych wraz z przykładami zastosowania, metody ograniczenia zużycia energii, jak również zintegrowane systemy energetyczne, mające zastosowanie na terenach wiejskich. Informacje zgromadzone w broszurze mogą przyczynić się do racjonalizacji gospodarowania energią, zarówno pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych, jak i rozpoznania możliwości wdrożenia odnawialnych źródeł energii, które na obszarach wiejskich w Polsce mają potencjał dynamicznego rozwoju.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2012 INTEGROWANA OCHRONA ROSLIN W GOSPODARSTWIE1 250

Nadmierne, nie zawsze uzasadnione, stosowanie środków ochrony roślin niesie za sobą liczne niebezpieczeństwa dla środowiska naturalnego – m.in. wzrasta prawdopodobieństwo obecności w płodach rolnych pozostałości środków ochrony roślin w ilościach zagrażających zdrowiu konsumentów. Ten stan rzeczy skłania do poszukiwań nowych technologii i sposobów produkcji, które pozwolą osiągnąć wysokie, ekonomicznie opłacalne, a jednocześnie bezpieczne plony, wyprodukowane przy zachowaniu pełnej ochrony środowiska naturalnego. Systemem spełniającym te wymagania jest integrowana ochrona roślin (IOR). Podstawą, na której opiera się IOR, jest zrównoważone stosowanie pestycydów, preferujące w pierwszym rzędzie niechemiczne metody ochrony roślin, m.in.: poprawny płodozmian i agrotechnikę, racjonalne nawożenie oparte na rzeczywistym zapotrzebowaniu roślin. Autor: Andrzej Dominik, Jan Schönthaler, Radom 2012, str. 70 

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2012 ZINTEGROWANE ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA I JAKOSCI ZYWNOSCI GLOBALGAP 1 250

GlobalGAP jest niezależnym, dobrowolnym systemem zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. Celem powstania systemu było wypracowanie jednolitych procedur oraz wspólnego standardu dla Dobrej Praktyki Rolniczej GAP (Good Agricultural Practice) i zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Założenia standardu koncentrują się na zminimalizowaniu zagrożeń wynikających z wprowadzania do obrotu żywności skażonej i dbałości o zdrowie konsumentów. Zaleca się producentom ograniczenie do minimum stosowania nawozów i środków ochrony, aby przez to ograniczyć niekorzystny wpływ rolnictwa na środowisko. Standard GlobalGAP obejmuje cały łańcuch produkcyjny, od wysiania lub wysadzenia roślin do gruntu, poprzez pielęgnację, zbiory płodów, aż do obsługi produktu końcowego (np.: przechowywanie, pakowanie, konfekcjonowanie). Obecnie jest jednym z najpopularniejszych systemów, którego wdrażanie najbardziej zaawansowane jest wśród producentów/dostawców świeżych owoców i warzyw. Uzyskanie certyfikatu GlobalGAP pozwala na utrzymanie, rozwinięcie i nawiązanie współpracy z sieciami handlowymi oraz odbiorcami z zagranicy. Często stanowi przepustkę do nowych obszarów sprzedaży, jest narzędziem do kontaktów między firmami. Autor: Barbara Sałata, Radom 2012, str. 20 

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2013 OCHRONA WOD PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI Z PRODUKCJI ROLNICZEJ1 300Ochrona wód, to jedno z ważnych działań w ochronie środowiska wynikające z dyrektywy azotanowej. W roku 2012 po raz kolejny wyznaczono na terenie kraju nowe obszary OSN. Rolnicy posiadający grunty na tych obszarach, mają obowiązek przestrzegania określonych programów działań, opracowanych i wydanych przez dyrektorów RZGW, celem ograniczania odpływu azotu ze źródeł rolniczych do wód. W związku z czym przekazujemy do wykorzystania publikacje, omawiającą zagadnienia zanieczyszczenia wód, nowy program działań na OSN i wynikające stąd obowiązki rolnika na tych obszarach oraz przykłady wyliczeń zbiorników i miejsc (płyt) do przechowywania nawozów naturalnych, a także zawartości w nich azotu.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2012 INTEGROWANA OCHRONA ROSLIN W ZARYSIE1 300Nadprodukcja żywności, zagrożenie degradacją środowiska rolniczego, a także naciski ze strony konsumentów oraz przedstawicieli środowisk ekologicznych, doprowadziły do zmiany polityki rolnej w krajach Unii Europejskiej i dążenia do ograniczenia chemizacji rolnictwa i zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo produkcji rolnej. Uchwalona została Dyrektywa 91/414 EWG zalecająca ponowny przegląd wszystkich stosowanych na terenie Unii substancji aktywnych środków ochrony roślin i rejestrację nowych, na nowych bardziej zaostrzonych zasadach.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                             

2012 WPLYW DORADCOW NA POLITYKE ROLNA W OKRESIE TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W POLSCE 1 150 Publikacja ta to obszerny skrót rozprawy doktorskiej naszego pracownika Leszka Leśniaka /CDR O/Kraków/. Problematyka rozprawy dotyczy istotnych kwestii związanych z oceną roli doradców rolnych jaką odegrali wobec rolników w procesie transformacji ustrojowej. Autor poszukuje również odpowiedzi na pytanie o to, czy doradcy rolni, cały system doradztwa rolniczego był zdolny wpływać na kształtowanie polityki rolnej w Polsce w czasie ważnych zmian społecznych, gospodarczych i politycznych.

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w  Krakowie od 2011 roku realizuje  zadanie utworzenia sieci agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych w Polsce współfinansowane przez Sekretariat Centralny KSOW. W wyniku realizacji zadania zdefiniowane zostało pojęcie gospodarstwa edukacyjnego wraz z jego identyfikacją rynkową w postaci nazwy „Zagroda edukacyjna”, opracowane zostały formalno-prawne uwarunkowania prowadzenia edukacji w gospodarstwach rolnych oraz przygotowany został program szkoleniowy z obudową dydaktyczną do prowadzenia szkoleń dla rolników. Komplet materiałów stanowi pięć  poradników: 

1. Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym.
2. Uwarunkowania formalno-prawne funkcjonowania gospodarstwa edukacyjnego.
3. Metodyka prowadzenia zajęć edukacyjnych w warunkach gospodarstwa wiejskiego.
4. Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwach rolnych.
5. Możliwości finansowania działalności edukacyjnej gospodarstw rolnych.

Więcej informacji na stronie sieci gospodarstw edukacyjnych http://www.zagrodaedukacyjna.pl/

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2011 O SYSTEMACH JAKOSCI ZYWNOSCI VADEMECUM 1 250 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie prezentuje wydawnictwo pn. „O systemach jakości żywności – vademecum funkcjonowania produktów regionalnych i tradycyjnych”.
Żywność wysokiej jakości – jej wytwarzanie, ochrona i promocja – odgrywa w państwach Unii Europejskiej coraz bardziej znaczącą rolę. Jednym z zasadniczych sposobów realizacji polityki jakości we Wspólnocie Europejskiej jest wyróżnianie odpowiednimi oznaczeniami wyrobów rolno-spożywczych wysokiej jakości, pochodzących z konkretnych regionów oraz charakteryzujących się tradycyjną metodą produkcji. Systemy ochrony tego typu wyrobów sprzyjają utrzymaniu regionalnej, tradycyjnej produkcji rolnej i spożywczej. Wpływa to na zachowanie dziedzictwa kulturowego poszczególnych regionów oraz tworzy dodatkowe źródła dochodów dla ludności wiejskiej. Niniejsza książka obejmuje wiedzę z zakresu systemów jakości żywności, funkcjonowania i znaczenia produktów regionalnych i tradycyjnych oraz sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych. Publikacja prezentuje również produkty Małopolski zarejestrowane we wspólnotowym systemie Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych do lipca 2011 roku. Wydawnictwo zostało sfinansowane w ramach środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego. Autor książki : Klaudia Kieljan, CDR O/Kraków przy konsultacji merytorycznej Elżbiety Dziasek, CDR O/Kraków.

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2011 STAC NA STRAZY IDEI LEADER 1 3000 Bariery we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania i rola doradców oraz ekspertów w usuwaniu tych barier W czerwcu i lipcu 2011 r. CDR O/Kraków realizował zadanie zlecone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011, polegające na przeprowadzeniu wśród wszystkich lokalnych grup działania (LGD) w Polsce badań sondażowych oraz studium przypadku pt. "Bariery we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania i rola doradców oraz ekspertów w usuwaniu tych barier" oraz opracowanie i wydanie publikacji na ten temat. Publikacja zawiera wyniki badań sondażowych, studia przypadku oraz opracowania naukowe dotyczące badań związanych z problemami wdrażania lokalnych strategii rozwoju przez LGD. Została zredagowana pod auspicjami Komitetu Naukowego w skład, którego wchodzili: prof. dr hab. Wiesław Musiał; prof. dr hab. Stanisław Palka; dr inż.. hab. Józef Kania (recenzje); dr Leszek Leśniak (redakcja). Na treść publikacji składają się trzy artykuły naukowe wprowadzające do problematyki rozwoju obszarów wiejskich oraz barier we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania, artykuł sprawozdawczy prezentujący wyniki badań sondażowych, piętnaście opisów studium przypadku oraz uogólnione wnioski z badań.

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2011 TERAZNIEJSZOS I PRZYSZLOSC DROBNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W UE 1 150 Publikacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, na zlecenie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego, podsumowująca dwudniową konferencję pod tym samym tytułem, która odbyła sie w dniach 8-9 lipca 2011 r. w Krakowie. Wydawnictwo zawiera szczegółową charakterystykę małych gospodarstw w Polsce oraz prezentuje wybrane, przykładowe drobne gospodarstwa z Małopolski.

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

2011 SADOWNICZE NOWOSCI 1 150 Autor: Jan Schönthaler

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2011 AKWAKULTURA W PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ 1 150

Autor: Dariusz Pomykała

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2011 SPRZEDAZ BEZPOSREDNIA Z GOSPODARSTW ROLNYCH 1 150 Autor: Barbara Sałata

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2011 UPRAWA ZIEMNIAKOW W GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM 1 150 Autor: Tomasz Stachowicz

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2011 WYKORZYSTANIE INTERNETU W DZIALALNOSCI MARKETINGOWEJ MALEJ FIRMY 1 150O kluczowej roli marketingu w działalności firm we współczesnym świecie nie trzeba już nikogo przekonywać. Tworzenie odpowiednich kanałów dystrybucji, stosowanie narzędzi promocji, a przede wszystkim tworzenie produktu i usług dostosowanych do potrzeb odbiorcy powinno być podstawowymi kierunkiem działania nawet najmniejszej firmy. Marketing jest właśnie sztuką łączenia wszystkich tych elementów w jedną spójną całość i zarządzania nimi. Dzięki wieloaspektowości marketing może być traktowany jako jedna z filozofii zarządzania produktem oraz firmą. Autor: Łukasz Laskowski

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
05-840 Brwinów ul Pszczelińska 99
tel. 22 729 66 34,  fax 22 729 72 91

2011 PRZYDATNOSC ODMIANOWA ZBOZ DO UPRAWY W GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM 1 150 Autor: Tomasz Stachowicz

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2011 WYMOGI FORMALNO PRAWNE DLA PRZETWORSTWA EKOLOGICZNEGO 1 150 Autor: Barbara Sazońska

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

 

2010 TECHNOLOGICZNO EKONOMICZNE ASPEKTY WDRAZANIA PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH1 150

Opracowanie pod kierunkiem: dr inż. Henryka Skórnickiego
Autorzy: dr inż. Anna Litwinow, Janusz Tomasz Lesisz, Ireneusz Andrzej Gradka, Magdalena Kibler, Marek Andrzej Krysztoforski, Dariusz Pomykała

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70