2011 UPRAWA MARCHWI W GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM 1 150 Autor: Magdalena Kibler

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2010 BARIERY WE WDRAZANIU LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU 1 250 W czerwcu i lipcu CDR O/Kraków realizował zadanie zlecone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011, polegające na przeprowadzeniu wśród wszystkich lokalnych grup działania (LGD) w Polsce badań sondażowych oraz studium przypadku pt. "Bariery we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania i rola doradców oraz ekspertów w usuwaniu tych barier" oraz opracowanie i wydanie publikacji na ten temat.Publikacja zawiera wyniki badań sondażowych, studia przypadku oraz opracowania naukowe dotyczące badań związanych z problemami wdrażania lokalnych strategii rozwoju przez LGD. Została zredagowana pod auspicjami Komitetu Naukowego w skład, którego wchodzili: prof. dr hab. Wiesław Musiał; prof. dr hab. Stanisław Palka; dr inż.. hab. Józef Kania (recenzje); dr Leszek Leśniak (redakcja).Na treść publikacji składają się trzy artykuły naukowe wprowadzające do problematyki rozwoju obszarów wiejskich oraz barier we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania, artykuł sprawozdawczy prezentujący wyniki badań sondażowych, piętnaście opisów studium przypadku oraz uogólnione wnioski z badań.

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2011 SPORZADZANIE KOMPOSTOW I BIOPREPARATOW 1 150 Broszura na temat naturalnych metod podtrzymywania żyzności gleby i ochrony roślin. Autor: Marek Krysztoforski

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2011 OCHRONA SRODOWISKA W GOSPODARSTWIE ROLNYM 1 250 Aktualizacja publikacji zawiera podstawowe informacje i zasady dotyczące prowadzenia produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tj.: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka nawozami, gospodarka odpadami, ochrona gleb, powietrza, postępowanie ze środkami ochrony roślin oraz zawiera rozdział dotyczący opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Publikacja obejmuje także zagadnienia związane z oceną oddziaływania na środowisko oraz pozwoleniami zintegrowanymi. (stan prawny na dzień 31.03 2011 r.)

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2010 SKROCONE NORMATYWY PRODUKCJI ROLNEJ1 250Duże zainteresowanie dotychczasowymi publikacjami Normatywów Produkcji Rolnej spowodowało podjęcie prac nad ich uzupełnieniem i uaktualnieniem w stosunku do wydań z roku 2000 i 2002. Dane zawarte w opracowaniu zostały zebrane przez zespól autorów i mają charakter orientacyjny. Informacje czerpaliśmy z wielu źródeł, także uzupełniając je o obserwacje i doświadczenia własne wynikające z wieloletniej pracy doradczej. Praca zbiorowa pod kierunkiem dr inż. Henryka Skórnickiego. 

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2010SYSTEM ROLNICTWA PRECYZYJNEGO 1 300

Dotychczas w tradycyjnym systemie gospodarowania pojedyncze pole jest traktowane, jako jednolity obszar pod względem jakości gleby jej odczynu i zasobności w składniki pokarmowe. W efekcie stosuje się na całym obszarze taką samą normę wysiewu nasion, wielkość nawożenia czy dawki pestycydów. Rolnicy wdrażający system precyzyjny muszą połączyć swoją wiedzę o zmiennej zasobności gleby z jej wydajnością, oraz dopasowania wielkości aplikacji nawozów, środków ochrony roślin i zabiegów agrotechnicznych do potencjalnego zapotrzebowania roślin. Koncepcja rolnictwa precyzyjnego oparta jest na wiedzy wspomaganej najnowszymi technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi z wykorzystaniem maszyn i urządzeń uprawowych do tego dostosowanych. W zakres działań, w ramach rolnictwa precyzyjnego, oprócz procesów i zabiegów dotyczących zmienności gleby i roślin, wchodzi również automatyzacja prac polowych oraz dokumentowanie i sprawne zarządzanie wszystkimi czynnościami i całością gospodarstwa. Takie postępowanie pozwala na efektywne wykorzystanie środków produkcji, podniesienie wielkości i jakości plonowania bez uszczerbku dla środowiska naturalnego. Autor: Andrzej Dominik

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2010 UPRAWA WYBRANYCH STARYCH GATUNKOW ROSLIN UPRAWNYCH

1 350Zataczająca coraz szersze kręgi oraz nabierająca przyśpieszenia modernizacja polskiego rolnictwa, w połączeniu z wyłączeniem z uprawy dużych obszarów gleb lekkich, zagrażają miejscowym populacjom i starym odmianom wszystkich roślin użytkowych. Na naszych oczach ustępują z uprawy takie gatunki jak proso zwyczajne, lnicznik siewny czy esparceta. Przepadło już żyto krzyca uprawiane niegdyś na Podhalu. Propagując zachowanie starych odmian roślin uprawnych zwraca się uwagę na ochronę zasobów genowych, na ratowanie ginących genotypów. Zachowanie starych gatunków i ich odmian zwiększa różnorodność upraw, co zapobiega uproszczeniu płodozmianu i zapewnia różnorodność siedlisk. Większość z ustępujących gatunków cechują mniejsze wymagania uprawowe, co pozwala na ograniczenie nawożenia oraz liczby zabiegów środkami ochrony roślin. Zazwyczaj gatunki te są szczególnie przydatne w systemach produkcji ekstensywnej i ekologicznej, a także do podtrzymania produkcji rolniczej na terenach marginalnych. Wzrost zapotrzebowania na niekonwencjonalną żywność oraz terapeutyczne własności produktów z nich pochodzących sprawia, że rośliny te wracają na nasze pola. Rolnicy, którzy uprawiają opisane w ulotce gatunki (proso, lnicznik siewny, soczewica jadalna, lędźwian, nostrzyk biały, komonica zwyczajna) mogą otrzymać dopłaty do powierzchni upraw tych roślin uczestnicząc w programie rolnośrodowiskowym (pakiet 6). Autor: Barbara Sazońska

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2010 RACJONALNE WYKORZYSTANIE UZYTKOW ZIELONYCH W GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM

1 150

Celem produkcji na trwałych użytkach zielonych powinno być dążenie do pełnego wykorzystania ich możliwości produkcyjnych i pokrycia potrzeb paszowych utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt.
Broszura zawiera informacje dotyczące wartości żywieniowej pasz z użytków zielonych, możliwości produkcyjnych użytków zielonych w zależności od sposobu użytkowania oraz na temat konserwacji pasz z użytków zielonych. Autor: Tomasz Stachowicz

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2010 ABC ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA GRUP PRODUCENCKICH

1 150

Publikacja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013. Zawarto w niej informacje na temat stopnia organizacji rynku produktów rolnych w Polsce, unijnych i krajowych przepisów prawnych regulujących pomoc dla grup producentów, pomocy finansowej dla tych grup. Publikacja zawiera też wiele praktycznych wskazówek jak zorganizować grupę, jaką przyjąć formę organizacyjno-prawną, jak opracować plan działania dla grupy, jak przygotować wnioski o uznanie grupy czy o pomoc finansową i wiele innych. Autorzy: Praca zbiorowa

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2010 WYMOGI DOBROSTANU ZWIERZAT W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

1 150

Publikacja jest próbą zapoznania rolników i producentów ekologicznych z wymogami dobrostanu zwierząt, wynikającymi z regulacji prawnych w zakresie rolnictwa ekologicznego, a także aktualnego prawodawstwa nakreślającego wymagania wzajemnej zgodności. Autor: Dariusz Pomykała

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2010 UPRAWA WARZYW METODAMI EKOLOGICZNYMI NA ROZNYCH TYPACH SCIOLEK

1 150

W publikacji zawarto wiadomości na temat płodozmianu i uprawy współrzędnej, ściółkowania gleby, w tym na temat ściółek organicznych, z tworzyw sztucznych i biodegradowalnych, na temat roślin okrywowych. Podano także akty prawne dotyczące rolnictwa ekologicznego. Autor: Magdalena Kibler

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2009 TECHNOLOGICZNO EKONOMICZNE ASPEKTY WDRAZANIA PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

1 300

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu od 2005 roku koordynuje zadania realizowane przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego na rzecz rolnictwa ekologicznego. W ramach współpracy z ODR-ami gromadzone są dane z gospodarstw ekologicznych w opracowanych przez CDR "Zeszytach gospodarstw ekologicznych”. Dane te przesyłane są do Centrum Doradztwa Rolniczego, gdzie analizowane są przez pracowników merytorycznych a następnie wydawane w corocznym raporcie pod nazwa “Technologiczno-ekonomiczne aspekty wdrażania produkcji ekologicznej w wybranych gospodarstwach rolnych”. Raport ten wykorzystywany jest przede wszystkim przez doradców rolnych do celów szkoleniowych a także w działalności doradczej. Zgromadzone dane służą również do prowadzenia szeregu analiz pozwalających na uzyskanie informacji o specyfice gospodarstw ekologicznych w aspekcie technologicznym ale również i ekonomicznym. W omawianym 2009 roku zgromadzono dane ze 117 gospodarstw z terenu całego kraju. Technologiczno-ekonomiczne aspekty wdrażania produkcji ekologicznej w wybranych gospodarstwach rolnych. Raport za rok 2009. Praca zbiorowa pod kierunkiem dr inż. Henryka Skórnickiego

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2010 VI DNI PRZEDSIEBIORCY ROLNEGO 1 350

W 2010 roku mija 6 lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Otwarcie rynków dla produktów żywnościowych nie było hamulcem rozwoju polskiego sektora żywnościowego. Rolnicy i cały sektor przemysłu przetwórczego nie mieli kłopotów z absorpcją środków przeznaczonych na modernizację rolnictwa i przemysłu przetwórczego. Mimo pozytywnych przeobrażeń skuteczne konkurowanie z innymi państwami UE utrudnia duże rozdrobnienie gospodarstw i przemysłu przetwórczego, niski stopień zorganizowania rolników, niższe dopłaty bezpośrednie. Nie udało się wśród rolników poprawić poczucia stabilizacji i pewności warunków gospodarowania. Koszty produkcji w ostatnich latach okazują się najczęściej większe od planowanych a przychody mniejsze od spodziewanych, głównie za sprawą nieprzewidywalnych cen na produkty rolne. Niekorzystna sytuacja jest dodatkowo wzmacniana światowym kryzysem gospodarczym. Skrajne wahania cen produktów rolnych i środków produkcji stosowanych w rolnictwie zmuszają nieustannie do poszukiwania sposobów poprawy efektywności gospodarowania, obniżenia kosztów produkcji i funkcjonowania gospodarstwa. Coraz trudniej jest wypracować w gospodarstwie zyski niezbędne dla utrzymania przyzwoitego poziomu życia rodzin rolniczych i inwestowania w gospodarstwie. Przy rosnących cenach środków produkcji i gwałtownych zmianach cen produktów rolnych konieczne jest poszukiwanie sposobów obniżenia kosztów i polepszenia efektywności gospodarowania. Materiały konferencyjne, zespół autorów.

Kontakt z wydawcą:  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul.Winogrady 63
tel. 61 823 20 81 fax 0-61 820 19 71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2009 OCHRONA SRODOWISKA W GOSPODARSTWIE ROLNYM PRZED ZAGROZENIAMI Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 1 350 W publikacji zaprezentowano podstawowe informacje i zasady dotyczące prowadzenia produkcji rolnej w gospodarstwie z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska. Szczególną uwagę zwrócono na inwestycje w gospodarstwach rolnych mogące znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z tym wymagające uzgodnień z państwowymi organami ochrony środowiska w celu uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń. Zespół autorów: Jan Balcerzak, Jolanta Gliszczyńska, Iwona Kajdan-Zysnarska, Danuta Nowak, Krzysztof Pałkowski

Pobierz...

Kontakt z wydawcą:  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul.Winogrady 63
tel. 61 823 20 81 fax 0-61 820 19 71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2009 METODYKA DORADZTWA ROLNICZEGO1 350

Kolejna książka tego autora obejmująca całokształt zagadnień z zakresu metodyki doradztwa rolniczego. Jej treść w stosunku do wersji poprzednich została przeorganizowana, rozbudowana i dostosowana do stanu prawnego w jakim aktualnie znajdują się publiczne rolnicze organizacje doradcze. Książka kierowana jest przede wszystkim do osób kształcących się i dokształcających do zawodu doradca rolniczy a także tych doradców, którzy pragną podnieść swe kompetencje zawodowe.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.