Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na szkolenia podstawowe dla doradców rolniczych pt. „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 562) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821).

Szkolenie adresowane jest do osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na doradców rolniczych, które po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu mogą być wpisane na listę doradców prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.

Na listę doradców rolniczych może być wpisana osoba, która: 

 1. Posiada wyższe wykształcenie rolnicze. Wykształcenie wyższe rolnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo lub ekonomika rolnictwa lub  inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS.
 2. Posiada co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa lub złożyła wniosek o wpis na listę w okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach których zaliczyła zajęcia z doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskała co najmniej 5 pkt ECTS.
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Ukończyła „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.
 5. Zdała egzamin na doradcę rolniczego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem.
 6. Złożyła wniosek o wpis na listę doradców rolniczych.

Osoby, które znajdują się na liście doradców rolniczych prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie posiadają uprawnienia do świadczenia usług doradczych w zakresie określonym w art. 15 ust.4 rozporządzenia 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Szkolenie będzie składało się z dwóch części:

 1. Szkolenie e-learningowe. Każdy uczestnik będzie miał dostęp do kursu przez 10 dni. Część e-learningowa kończy się testem sprawdzającym, którego zaliczenie (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) stanowi warunek zakwalifikowania uczestnika do części stacjonarnej.
  Do każdej osoby, która prześle kartę zgłoszenia, wysłane zostaną na adres e-mailowy podany w karcie, szczegółowe informacje organizacyjne – login i hasło dostępu, dane kontaktowe do opiekuna merytorycznego z ramienia Centrum, wymagania sprzętowe i warunki zaliczenia części e-learningowej szkolenia.
 2. Pięciodniowe szkolenia stacjonarne, realizowane w Oddziałach Centrum – według harmonogramu.

Harmonogram szkoleń:

 

 1. Część e-learningowa:

Termin: 6-15.11.2017; 20-29.11.2017

Osoby do kontaktu:

Anna Korczykowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.tel. 22 729 66 34-38 wew. 130

 1. Pięciodniowe szkolenia stacjonarne:

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 11.00.

Jednostka organizacyjna- miejsce szkolenia

Terminy szkoleń /

Osoby do kontaktu w sprawie rekrutacji

O/Kraków

31-063 Kraków

ul. Meiselsa 1

tel. 48 12 424 05 00 

424 05 10

fax 48 12 424 05 05

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 31.07-04.08.2017

Grzegorz Dziedzic

tel. 12 424 05 06,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jolanta Brudnik

Tel. 12 424 05 24

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

07-11.08.2017

21-25.08.2017

20-24.11.2017

Termin dodatkowy – lista rezerwowa

11-15.12.2017

Termin dodatkowy – lista rezerwowa

O/Poznań

61-659 Poznań ul. Winogrady 63 , tel. 48 61 823 20 81,

fax 48 61 820 19 71,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24-28.07.2017

Anna Pabich

tel. 61 823 20 81,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4-8.12.201
nabór zakończony

11-15.12.2017
nabór zakończony

O/Radom

26-600 Radom

ul. Chorzowska 16/18,

tel. 48 365 69 00,

fax 48 365 49 70,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

31.07.-04.08.2017

Anna Karwat

tel. 48 365 69 28

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

07.-11.08.2017

20-24.11.2017

Termin dodatkowy – lista rezerwowa

11-15.12.2017

Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie, aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny i dokumenty potwierdzające co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu lub ukończenie studiów nie później niż 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i zaświadczenia o zadaniu egzaminu jest odpowiednio: udział w szkoleniu mieszanym (części e-learningowej i części dwudniowej stacjonarnej) oraz zaliczenie testu sprawdzającego (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie części e-learningowej i zdanie egzamin końcowego (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie szkolenia stacjonarnego.

Szkolenia stacjonarne kończą się egzaminem. Uczestnik może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w ostatnim dniu szkolenia lub innym wyznaczonym terminie. O terminie przystąpienia do egzaminu należy powiadomić pisemnie organizatora najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia.

 

Terminy egzaminów:

Lp.

Miejsce egzaminu

Data egzaminu

Uwagi

1.

2

CDR O/Kraków

CDR O/Kraków

24.11.2017

15.12.2017

W ostatnim dniu szkolenia stacjonarnego - po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

3

CDR O/Poznań

08.12.2017

15.12.2017

4

CDR O/Radom

24.11.2017

11-15.12.2017

 

Koszty szkolenia:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Program szkolenia