EGZAMIN NA EKSPERTA PRZYRODNICZEGO


Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie przeprowadza egzaminy dla kandydatów na ekspertów przyrodniczych na potrzeby Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz prowadzi listę tych ekspertów.
Podstawa prawna: Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821).

Najbliższe terminy egzaminów: 19 listopada 2016 r. godz. 9.00

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, którym wydane zostało zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w Centrum Doradztwa Rolniczego, w zakresie doradzania prowadzonego przez ekspertów przyrodniczych.

Egzamin przeprowadzany jest odpłatnie. Za przystąpienie do egzaminu po raz pierwszy uczestnik wnosi opłatę w wysokości 150 zł. Osoby przystępujące do egzaminu w trybie poprawkowym za każde dodatkowe podejście wnoszą opłatę 100 zł.

Opłatę za egzamin należy uiścić nie później, niż trzy dni przed egzaminem, na rachunek: BGK w Warszawie nr 61 1130 1017 0020 1234 5520 0004 z dopiskiem: egzamin na eksperta przyrodniczego, dodając imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu.


Wypełnioną Kartę zgłoszenia należy przysłać pocztą lub faksem na adres Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie lub skan zgłoszenia e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu przystąpienia do egzaminu Komisji Egzaminacyjnej należy okazać:

 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa powyżej,
 • potwierdzenie wpłaty za egzamin.

Na listę ekspertów przyrodniczych prowadzoną w systemie teleinformatycznym CDR w Brwinowie może być wpisana osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i udokumentuje to dostarczając zaświadczenie wydane przez Krajowy Rejestr Karny;
 2. ukończyła szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez ekspertów przyrodniczych przeprowadzone przez CDR;
 3. zdała egzamin z zakresu doradzania prowadzonego przez ekspertów przyrodniczych przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez dyrektora CDR;
 4. ukończyła studia wyższe na kierunku biologia lub leśnictwo lub – nie wcześniej niż w 2011 r. - ukończyła inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe, obejmujące przedmioty z dziedziny nauk biologicznych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS (do wniosku o wpis na listę dołącza się potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu ukończenia studiów, w tym – jeśli dotyczy – zawierającego informację o punktach ECTS);
 5. złożyła, w formie rejestracji w systemie teleinformatycznym CDR, wniosek o wpis na listę ekspertów przyrodniczych oraz przekazała (podczas szkolenia lub w dniu egzaminu lub dosyłając pocztą) dokumenty wymienione w p. 1.i 4.


Szczegółowych informacji udziela:
Bożena Krześniak  tel. 22 729 66 34 do 38, wew. 146


EGZAMIN NA DORADCĘ ROLNOŚRODOWISKOWEGO


Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie przeprowadza egzaminy dla kandydatów na doradców rolnośrodowiskowych oraz prowadzi listę doradców rolnośrodowiskowych.
Podstawa prawna: Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821).

Najbliższe terminy egzaminów: 2017 r., dokładne daty zostaną wskazane w grudniu 2016 r.

Do egzaminu pisemnego mogą przystąpić osoby, którym wydane zostało zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w Centrum Doradztwa Rolniczego, w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolnośrodowiskowych oraz uzyskały wynik pozytywny z części praktycznej egzaminu.

Egzamin przeprowadzany jest odpłatnie. Za przystąpienie do egzaminu po raz pierwszy uczestnik wnosi opłatę w wysokości 218 zł.
Osoby przystępujące do egzaminu w trybie poprawkowym za każde dodatkowe podejście wnoszą opłatę:
za część testową    - 100 zł,
za część praktyczną -  40 zł

Opłatę za egzamin należy uiścić nie później, niż trzy dni przed egzaminem, na rachunek: BGK w Warszawie nr 61 1130 1017 0020 1234 5520 0004 z dopiskiem: egzamin na doradcę rolnośrodowiskowego dodając imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu.

Wypełnioną Kartę zgłoszenia należy przysłać pocztą lub faksem na adres Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie lub skan zgłoszenia e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu przystąpienia do egzaminu Komisji Egzaminacyjnej należy okazać:

 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa powyżej,
 • potwierdzenie wpłaty za egzamin.


Na listę doradców rolnośrodowiskowych prowadzoną w systemie teleinformatycznym CDR w Brwinowie może być wpisana osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i udokumentuje to dostarczając zaświadczenie wydane przez Krajowy Rejestr Karny;
 2. ukończyła szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolnośrodowiskowych przeprowadzone przez CDR;
 3. zdała egzamin z zakresu doradzania prowadzonego przez doradców rolnośrodowiskowych przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez dyrektora CDR;
 4. ukończyła studia wyższe na kierunku rolnictwo lub zootechnika lub technika rolnicza i leśna lub ogrodnictwo lub ekonomika rolnictwa lub – nie wcześniej niż w 2011 r. - ukończyła inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe, obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS (do wniosku o wpis na listę dołącza się potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu ukończenia studiów, w tym – jeśli dotyczy – zawierającego informację o punktach ECTS);
 5. posiada co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa lub składa wniosek o wpis na listę w okresie nie dłuższym, niż 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach których zaliczyła zajęcia z doradztwa rolniczego lub doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskała co najmniej 5 pkt ECTS;
 6. złożyła, w formie rejestracji w systemie teleinformatycznym CDR, wniosek o wpis na listę doradców rolnośrodowiskowych oraz załączyła dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymienionych w p. 1., 4. i 5.

Szczegółowych informacji udziela:
Bożena Krześniak tel. 22 729 66 34 do 38, wew. 146