"Minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross-compliance) dla gospodarstw rolnych objętych systemem płatności bezpośrednich" - szkolenie dla doradców
 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje w dniach 13–15 grudnia 2006r. szkolenie pn. "Minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross-compliance) dla gospodarstw rolnych objętych systemem płatności bezpośrednich" dla pracowników Centrali oraz Oddziałów.
Rozpoczęcie szkolenia w dniu 13 grudnia o godz. 11.00.
 
Tematyka szkolenia dotyczy konieczności spełniania przez polskich rolników (objętych systemem płatności bezpośrednich) określonych standardów jakościowych w zakresie:
  • ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami wynikającymi z prowadzonej w gospodarstwie działalności,
  • wytwarzania produktów rolniczych w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt oraz zdrowotności roślin,
  • zapewnienia warunków dobrostanu zwierząt,
  • użytkowania gruntów w sposób nie pogarszający ich jakości.