Finansowane przez Fundację „Fundusz Współpracy”ze środków Programu Agro-Info
Zakończył się kurs e-learningowy dla nauczycieli szkół sektora rolno-spożywczego oraz rolników z terenu całego kraju. Kurs rozpoczęło 60 osób.

W okresie od 3 października do 14 listopada br. uczestnicy samodzielnie pracowali z kursem z wykorzystaniem platformy internetowej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu było zaliczenie kursu. Kurs zaliczyło 56 osób.
Egzamin przeprowadzono poprzez Sieć Centrów Kształcenia Otwartego w Poznaniu, Radomiu, Krakowie. Do egzaminu przystąpiło i zdało z wynikiem pozytywnym 55 uczestników. Uczestnicy pozytywnie ocenili treści merytoryczne kursu i przydatność w swojej pracy zawodowej w kształceniu uczniów w zakresie rolnictwa ekologicznego.
Nadmienić należy, że po raz pierwszy uczestnicy wzięli udział w takiej formie kształcenia, zarazem deklarując udział w następnych kursach.