W latach 2007-2013 beneficjenci realizujący działanie „Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i dobrostanu zwierząt” w ramach PROW 2004-2006 mają możliwość dodawania kolejnych pakietów rolnośrodowiskowych oraz zwiększania powierzchni użytków rolnych,
na których realizowany jest program zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809 z późniejszymi zmianami), a więc na dotychczasowych zasadach.