W sprawie podmiotu do którego przekazywane są dokumentacje przyrodnicze sporządzane na potrzeby Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wytycznymi w „Metodyce sporządzania dokumentacji przyrodniczej siedliskowej i ornitologicznej dla pakietów 4. i 5. „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” w ramach PROW 2014-2020” ekspert przyrodniczy jest zobowiązany do przekazania wersji elektronicznej sporządzonej dokumentacji przyrodniczej wraz z kompletem załączników graficznych i oświadczeniami do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach (ITP) do dnia 31 grudnia w roku, w którym rolnik/zarządca złoży wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.

Na kopercie z przekazywaną dokumentacją przyrodniczą należy umieścić adnotację o treści: „dokumentacja przyrodnicza siedliskowa” lub „dokumentacja przyrodnicza ornitologiczna” i przesłać ją na poniższy adres:

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Aleja Hrabska 3, Falenty
05-090 Raszyn