26 czerwca br. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyło się spotkanie "Nauka Doradztwu Rolniczemu". Celem spotkania było wypracowanie wspólnej koncepcji funkcjonowania przepływu informacji z nauki do praktyki, a także nawiązanie kontaktów miedzy podmiotami uczestniczącymi w budowie platformy "Nauka praktyce" przeznaczonej do skutecznego oraz efektywnego transferu wiedzy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, instytutów badawczych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego, Centralnej Biblioteki Rolniczej i Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej.

Zalesianie gruntów rolnych i nierolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 jest zawarte w Działaniu 8. Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, poddziałanie - Zalesianie i tworzenie terenów zielonych. Wsparcie na zalesienie jest przyznawane beneficjentowi do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, użytkowane jako grunty orne albo sady albo grunty z sukcesją naturalną. W przypadku, gdy grunt zadeklarowany we wniosku nie jest wykazany w ewidencji gruntów i budynków jako grunt rolny, pomimo tego że zgodnie ze stanem faktycznym jest gruntem ornym albo sadem albo gruntem z sukcesją naturalną, wsparcie na zalesienie nie będzie przyznane.

W dniach 20-22.06.2017 r. w CDR/O Kraków obyło się szkolenie pn. „Analiza i planowanie rozwoju gospodarstwa”. W szkoleniu wzięło udział 21 osób – doradcy z państwowych i prywatnych jednostek doradczych oraz przedstawiciele szkoły rolniczej. Zajęcia zostały poprowadzone przez pracowników CDR O/Poznań i CDR O/Kraków.

Krajowa Federacja Producentów Zbóż oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych zorganizowały Debatę Przedżniwną, która odbyła się 21 czerwca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Debaty zawierał: omówienie Projektu Fusarium - dr Zuzanna Sawinska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, przedstawienie sytuacji na rynku zbóż i rzepaku w sezonie 2017/2018 - Wiesław Łopaciuk IERiGŻ-PIB, przedstawienie prognozy i aktualnej  sytuacji w uprawach rzepaku - Juliusz Młodecki Prezes KZPRiRB, rekomendację produktów John Deere Polska jako rzetelnego partnera podczas zbiorów, omówienie skuteczności pestycydów w Polsce - Michał Ciszak Prezes Procam Sp. z o.o., zaprezentowanie prognozy i aktualnej sytuacji w uprawach zbóż - Zbigniew Kaszuba KFPZ, pokazanie Terminalu Agro Gdańsk OT Logistics S.A. - Segment Produktów Rolnych/Agro dyr. Andrzej Staliński, przedstawienie skupu i oferty Elewarr Sp. z o.o. - Bogdan Drechna Prezes Zarządu Elewarr Sp. z o.o.

Szanowny Doradco, jeżeli jesteś wpisany na listę doradców rolniczych sprawdź proszę czy twoje dane kontaktowe na liście są aktualne. Aktualne dane kontaktowe pozwolą nam dotrzeć do Ciebie z ważnymi dla Ciebie informacjami oraz zaproszeniami na szkolenia uzupełniające, których ukończenie jest konieczne do utrzymania uprawnień do doradzania odnośnie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej.

W dniach 19 -20 czerwca 2017r. w CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie z wyjazdem do gospodarstwa rolnego realizowane w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Celem szkolenia było upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom niedoboru wody w glebie i stosowaniu dobrych praktyk, ułatwianie kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami, a pracownikami naukowymi i zachęcanie do współpracy w tym zakresie.

W dniach 06-07.06.2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie na temat innowacji w rolnictwie - upowszechnianie badań naukowych i przykłady wdrożeń w produkcji roślinnej. Szkolenie zrealizowano w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Uczestnikami szkolenia byli doradcy rolniczy z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego - specjaliści ds. produkcji roślinnej, doradcy rolniczy z podmiotów prywatnych, nauczyciele szkół rolniczych oraz przedstawiciele związków branżowych i grup producentów rolnych.